Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Nová, Liška, Vašková)
Omluveni: Opička
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Schválení výsledků výběrového řízení na stavbu KČOV
4) Schválení přijetí dotace z POV
5) Informace o čerpání rozpočtu I. pol. 2004
6) Různé
Ověřovatelé zápisu: Spal, Liška
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

V úvodu starosta přečetl dopis zastupitelky Mileny Piksové, která ke dni 31.5.2004 z osobních a zdravotních důvodů rezignovala na funkci zastupitele v ZO.

Zastupitelstvo bere rezignaci na vědomí. Na uvolněné místo zastupitele není náhradník. Zastupitelstvo obce má od 1.6.2004 šest členů.

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 40/4 – 5/2004
2/1-4/2004 2/5-12/2003
Nesplněno: 8 – 4/2004
4/2, 8/2 – 2/2004 trvá
6/2 -11/2003 úkol průběžný
9/6-6/2003 trvá
2/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na základě schváleného záměru obce na pozemky ppč. 145 o výměře 4266 m2, orná půda a ppč. 144/2 o výměře 1296 m2, neplodná půda ve vlastnictví obce Němčovice v k.ú. Kamenec za pozemek pč. 167 o výměře 468 m2 TTP a nově vytvořené ppč. 79/35 o výměře 761 m2 a ppč. 79/36 o výměře 767 m2, oba orná půda ve vlastnictví I. Strakové v k.ú. Kamenec. Starosta je pověřen podpisem SS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce 15. července 2004.
HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemky pč. 167 o výměře 468 m2 TTP a nově vytvořené ppč. 79/35 o výměře 761 m2 a ppč. 79/36 o výměře 767 m2, oba orná půda po nabytí právní moci směnné smlouvy na převod pozemků na obec.
HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek pod chatou č.E 12 a v jejím okolí v katastrálním území Olešná u Radnic. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů po zpracování geometrického plánu.
HLA PRO 5

2/4) Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků od obce Hromnice uvedených na LV č. 90 v katastrálním území Olešná u Radnic. Jedná se o pozemek pč. 1290, o výměře 430m2, vedený jako ostatní plocha, pč. 1295, o výměře 3553m2, vedený jako ostatní plocha, pč. 1297, o výměře 530m2, vedený jako ostatní plocha, pč. 1301, o výměře 825m2, vedený jako ostatní plocha, pč. 1304, o výměře 1727m2, vedený jako ostatní plocha, pč. 1305, o výměře 1683m2, vedený jako ostatní plocha, pč. 1308, o výměře 705m2, vedený jako vodní plocha, pč. 1309/4, o výměře 53m2, vedený jako vodní plocha, pč. 1309/5, o výměře 7m2, vedený jako vodní plocha, pč. 1310, o výměře 775m2, vedený jako ostatní plocha, pč. 1311, o výměře 2275m2, vedený jako ostatní plocha. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce srpna 2004.HLA PRO 5

2/5) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s vlastníkem pozemku pč. 936/1 o výměře 8326 m2, vedeného jako trvalý travní porost, v katastrálním území Olešná u Radnic, o možnosti jeho převodu do vlastnictví obce
HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky, ke kterým dospěla výběrová komise ve složení ing. S. Novák (firma Ekostar), RNDr. J. Pašek (BRM s.r.o.) K. Ferschmann, F. Spal, V. Liška, J. Vašková. Komise vybrala z pěti zájemců – stavebních firem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nejlepší nabídku dodavatele stavby „Kořenová ČOV Němčovice“. Vítězem výběrového řízení se stala firma Šindler, stavební společnost s.r.o. Praha 5, která podala nejlepší nabídkovou cenu ve výši 3 896 741,– Kč vč. DPH a za stavbu se zaručila na dobu 60 měsíců. Obec Němčovice již také obdržela vodoprávní povolení k výstavbě čističky a k vypouštění odpadních vod z ní do roku 2014.
HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investiční dotace z Programu obnovy venkova od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 280 tis. Kč na akci „Rekonstrukce střechy bytového domu čp. 37.
HLA PRO 5

5) Starosta podal neúplnou zprávu o čerpání obecního rozpočtu za I. pol. roku s tím, že bude na příští jednání zastupitelstva připraven návrh rozpočtových úprav. Připraví Ferschmann a Vašková.

6) Různé:

6/1) Starosta upozornil zastupitele na skutečnost, že je třeba kontrolovat pravidelně občany, zda uzamykají vjezdová vrata na obecní skládku. V poslední době zůstávají velmi často vrata otevřená.

6/2) Starosta informoval o svolané schůzce ve věci dalšího využití obecního pozemku pč.18/6 v obci a katastrálním území Němčovice, které se bude konat za přítomnosti všech vlastníků sousedních pozemků, v sobotu dne 3.7.2004 od 10 hodin v budově Obecního úřadu v Němčovicích. Předmětem jednání je průchod a napojení obecní kanalizace v této části území, přístupy sousedů k nemovitostem a případné změny vlastnických práv k části tohoto pozemku.

6/3) Starosta informoval přítomné o nepříznivé situaci s vodou v požární nádrži v obci Němčovice, kde došlo k vyschnutí většiny pramenů, které zásobovali nádrž vodou. Po vypuštění a vyčištění nádrže není reálná možnost jejího zaplnění. Navrhl jednání s hydrogeologem o vodoprávních možnostech v této lokalitě. Jako zdroj požární vody bude sloužit dostatek vody v obecním rybníku.
HLA PRO 5

6/4) Starosta informoval přítomné o průběhu veřejného projednání zadání územního plánu obce, které se konalo 24.6. od 17 do 18 hodin v budově OÚ. K zadání nebylo připomínek.

6/5) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 019/2004 s firmou MONTYFAJ s.r.o. na stavební práce půdní vestavby 2 BJ ve výši 819.962,– bez DPH. V souvislosti s tím ukončuje dodatkem č. 1 smlouvu o dílo s firmou BRM s.r.o. Plzeň k 30.6.2004 pro nevýhodné ceny dodávaných prací a materiálu.
HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– směnnou smlouvu podle čl. 2/1
– záměr prodeje pozemků podle čl. 2/2 a 2/3
– bezúplatný převod pozemků podle čl. 2/4
– výsledky výběrového řízení dodavatele stavby KČOV
– přijetí investiční dotace z Programu obnovy venkova
– smlouvu o dílo a dodatek podle čl. 6/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– rezignaci zastupitelky M. Piksové
– zprávu o čerpání rozpočtu za I. pol.
– informaci o průběhu veřejného projednání zadání ÚPO
– informaci o stavbě 2BJ v čp. 37

Zastupitelstvo obce pověřuje:
– starostu jednáním o pozemku pč. 936/1 v k.ú. Olešná u Radnic
– starostu jednáním s hydrogeologem k zajištění prameniště požární nádrže
– starostu a účetní přípravou návrhu rozpočtových změn na příští jednání ZO
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. června 2004 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.
Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, Spal František

Otevřít přílohu…

Komentáře