Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,20 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Nová, Liška, Vašková)
Omluveni: Opička
Nepřítomni: Piksová
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Schválení závěrečného účtu za rok 2002
4) Schválení závěrečného účtu za rok 2003
5) Seznámení s auditem hospodaření za rok 2003
6) Nápravná účetní opatření
7) Výběrová komise na dodavatele stavby KČOV
8) Podání žádosti o dotaci na zalesnění obecních pozemků
9) Podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2004
10) Různé

Ověřovatelé zápisu: Spal, Nová
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 4

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2-3/2004
3/1-2/2004 2/4-12/2003
Nesplněno: 2/1, 4/2, 8/2-2/2004
2/5-12/2003 trvá
6/2 -11/2003 úkol průběžný
9/6-6/2003 trvá
V 19,45 hod. se dostavil na jednání ZO zastupitel V. Liška

2) Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty se záměrem obce směnit pozemky ppč. 145 o výměře 4266 m2, orná půda a ppč. 144/2 o výměře 1296 m2, neplodná půda ve vlastnictví obce v k.ú. Kamenec za pozemek pč. 167 o výměře 468 m2 TTP a nově vytvořené ppč. 79/35 o výměře 761 m2 a ppč. 79/36 o výměře 767 m2, oba orná půda ve vlastnictví I. Strakové v k.ú. Kamenec. Smyslem směny pozemků je získat do vlastnictví obce pozemky v zastavěné části obce.
HLA PRO 5

3) Starosta podal návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2002, který nebyl v loňském roce schválen z důvodu neúplných inventurních seznamů a fyzického nepředání hospodaření bývalým vedením obce. Opravy jednotlivých položek byly v roce 2003 opraveny a doplněny
HLA PRO 5

4) Starosta podal návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2003, který byl předložen k projednání zastupitelům na zasedání dne 8. ledna 2004 takto:
(uvedeno v tis. Kč.): závazky 261,8
pohledávky 317,0
pokladna 0
ceniny 9,9
zákl. běžné účty 518,6
DNM 81,6
movitý majetek 119,6
DDHM 484,5
stavby 2.357,9
pozemky 1.658,6
akcie 32,0
celkem majetek 5.580,0

Porovnání majetku a závazků obce v roce 2002 3.530,2
2003 5.580,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.315,3 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.389,2 Kč
rozdíl: (pokrytý z rezerv obce) – 73,9 Kč
HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo projednalo výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2003, audit provedl Krajský úřad PK, text zápisu byl hlasitě přečten a k jednotlivým bodům byly podány vysvětlivky.

6) Účetní paní Vašková podala návrh na opatření k nápravě nedostatků zjištěných auditorem, text nápravného opatření je v příloze zápisu.
HLA PRO 5

7) Starosta seznámil přítomné s postupem obce při vypsání výzvy zájemcům – stavebním firmám na stavbu KČOV. Písemná výzva byla zaslána pěti zájemcům v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé podají své nabídky v uzavřené obálce do 1.6.2004 do 10 hodin. Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocením soutěže bude v pátek 4.června 2004 v 16 hodin v sídle OÚ. Návrh na členy výběrové komise: ing. S. Novák (firma Ekostar), RNDr. J. Pašek (BRM s.r.o.) K. Ferschmann, F. Spal, V. Liška, J. Vašková.
HLA PRO 5

8) Starosta podal návrh na podání žádosti o dotaci na zalesnění obecních pozemků pč. 187, 188, 189 a 190 v k.ú. Němčovice podle projektu OLH.
HLA PRO 5

9) Starosta podal návrh na podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2004. V letošním roce bude přihlášena část obce Olešná.
HLA PRO 5

10) Různé:
10.1) Volby do Evropského parlamentu: Starosta seznámil přítomné o stavu příprav na volby, o jmenovaní zapisovatelky a členů volební okrskové komise a o místu konání voleb.
10.2) V rámci probíhajících oslav 100. výročí založení SDH v Olešné zde proběhne 29. května okrsková soutěž hasičů v požárním sportu.
10.3) Pro děti bude uspořádáno Dětské odpoledne v neděli 30. května 2004 od 14 hodin na dětském hřišti.
10.4) V diskusi vystoupil pan Jiří Nový a pochválil Michala Spala za poctivé sekání obecních pozemků. K této pochvale se připojili i zastupitelé obce a požádali starostu, aby tuto pochvalu promítl do stanovení výše odměny za povedenou práci M: Spalovi.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– záměr směny pozemků dle čl. 2
– závěrečný účet obce za rok 2002
– závěrečný účet obce za rok 2003
– nápravná účetní opatření
– výběrovou komisi podle čl. 7
Zastupitelstvo obce projednalo:
– výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s podáním žádosti o dotaci na zalesnění pozemků
– s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2004
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o konání okrskové soutěže SDH
– informace o konání dětského dne
– informace o průběhu příprav voleb do EP
Zastupitelstvo obce děkuje:
– Michalu Spalovi
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. června 2004 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,55 hod.
Zapsal: Vašková Jiří v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Nová Marie, Spal František

Otevřít přílohu…

Komentáře