Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Nová, Piksová, Liška, Vašková, Opička)
Omluveni: -0-
Hosté: ing. arch. Petr Tauš, autorizovaný architekt, UrbioProjekt Plzeň
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Pořízení územního plánu obce
3) Pozvánka na VH ZČE a.s.
4) Oslavy 100. let hasičů Olešná
5) Různé
Ověřovatelé zápisu: Piksová, Liška
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/2, 4/1, 5, 6, 7, 8/1, 8/4, 8/5-2/2004 2/2-13/2003
Nesplněno: 2/1, 3/1, 4/2, 8/2-2/2004
2/4,2/5,/-12/2003
6/2 trvá-11/2003
9/6-6/2003

2) Starosta přivítal hosta ing. arch. Petra Tauše, zpracovatele urbanistické studie obce, která byla pořízena pro k.ú. Němčovice a Olešná u Radnic a schválena zastupitelstvem obce v roce 2000. Po úvodních informacích byl zastupitelstvem projednán návrh na pořízení územního plánu obce (ÚPO) s tím, že ing. arch. Tauš předloží návrh smlouvy do příštího jednání ZO a připraví zadání ÚPO v souladu se zákonem. S využitím již pořízené urbanistické studie by cena za pořízení ÚPO neměla překročit 60 tis. Kč s termínem dokončení do konce roku 2005. HLA PRO 7

3) Starosta informoval o konání řádné valné hromady Západočeské plynárenské a.s. dne 12.5.2004. Obec může být na valné hromadě zastoupena starostou s písemným pověřením zastupitelstva obce. Starosta se pověřuje zastupováním obce na této VH.
HLA PRO 7

4) Zastupitelé obce se zabývali konečnou podobou programu hasičských oslav v Olešné a konstatovali, že je vše připraveno podle plánu – průvod obcí, věnec k pomníku padlých, dechová hudba Floriánka, oprava kapličky, ukázky hasičské techniky, vernisáž výstavy v salonku němčovické hospody.

5) Různé:
5/1) Starosta seznámil přítomné se žádostí manželů Fenclových o odstranění aut zaparkovaných na komunikaci k požární nádrži. Zastupitelé konstatovali, že předmětný pozemek byl zakoupen od žadatelů jako ostatní komunikace, která k tomuto účelu sloužila od doby provedení výstavby požární nádrže. V současné době není v obci Němčovice jiné vhodné místo pro parkování nákladních vozidel a autobusů. Tento pozemek byl v souladu se zpracovanou a schválenou celkovou dopravní studií pro parkování těchto vozidel vyčleněn. Žádost o odstranění vozidel se zamítá. Starosta zajistí zaslání tohoto rozhodnutí žadatelům písemně do konce dubna 2004. HLA PRO 7

5/2 Připomínka paní Piksové: Nelíbí se jí i dalším občanům v Olešné nově vytvořený chodník před kapličkou v Olešné a to z důvodu bezpečnostních i estetických. Starosta připomínku komentoval tím, že po celkové rekonstrukci kapličky by nebylo vhodné pokračovat v parkování automobilů i traktorů v jejím průčelí, čemuž tento chodník zabraňuje. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

5/3 Obec Němčovice uspěla v celostátní soutěži webových stránek Zlatý erb a zástupci obce na konferenci ISSS v Hradci Králové převzali cenu veřejnosti Zlatý erb pro obec Němčovice, která obdržela nejvíce hlasů veřejnosti ze 456 přihlášených obcí a měst v celé České republice. Za tento historický úspěch vyslovuje zastupitelstvo obce poděkování webmasterovi obecních stránek www.nemcovice.cz Jakubu Ferschmannovi.
HLA PRO 7

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– pořízení územního plánu obce
Zastupitelstvo obce pověřuje:
– starostu obce zastupováním na VH ZČE a.s. dne 12.5.2004

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o programu konání oslav 100. let SDH Olešná

Zastupitelstvo obce zamítá:
– žádost manželů Fenclových

Zastupitelstvo obce děkuje:
– webmasterovi Jakubu Ferschmannovi
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. května 2004 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,00 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Liška Vladimír

Otevřít přílohu…

Komentáře