Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Nová, Piksová, Liška, Vašková, Opička)
Omluveni: -0-
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Přijetí daru
4) Různé

Ověřovatelé zápisu: Piksová, Spal
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 4, 7/1, 7/2, 8 – 1/2004
2/3, 10-13/2003
2/1 č.II, 6/1-11/2003
Nesplněno: 2/1,2/2,2/4,2/5,9,-13/2003
2/4,2/5,/-12/2003
6/2 trvá-11/2003
9/6-6/2003
2) Převody majetku:
2/1) Na základě schváleného záměru obce zajistit pozemky k zalesnění, podal starosta návrh na nákup pozemku v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 190 o výměře 2.957 m2 za smluvní cenu 6.000,– Kč od Aloise Rýdla, Svatá Barbora. Po vyřízení dodatečného projednání dědictví ze strany prodávajícího, je starosta pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ.
HLA PRO 7

2/2) Na základě schváleného záměru obce zajistit pozemky k zalesnění, podal starosta návrh na nákup pozemku v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 188 o výměře 3.208 m2 za smluvní cenu 3.208,– Kč od ing. Jaromíra Háky z Rokycan. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce března 2004.
HLA PRO 7

2/3) Na základě schváleného záměru obce zajistit pozemky k zalesnění, podal starosta návrh na nákup pozemků v katastrálním území Kamenec do vlastnictví obce a to ppč. 144/2 a 145 o celkové výměře 5.562 m2 za smluvní cenu 5.560,– Kč od Jiřiny Ocáskové ze Skomelna. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce března 2004.
HLA PRO 7

2/4) Zastupitelstvo rozhodlo, že nově vytvořený pozemek pč. 177/15 o výměře 689 m2 nebude předmětem prodeje, neboť přes něj přechází nadzemní liniové vedení energovodu 22.000kW a je třeba u něj dodržet ochranné pásmo. Pozemek lze pronajmout, nebo použít k výsadbě vánočních stromků. Zajistí Ferschmann, Opička
HLA PRO 7

2/5) Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 177/14 v k.ú. Němčovice o výměře 783 m2 se přihlásili společně Josef Loukota z Třemošné a Jiřina Blechová z Břas a souhlasí se stanovenou kupní cenou 39.560,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce března 2004.
HLA PRO 7

2/6) Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 177/12, orná půda v k.ú. Němčovice o výměře 7.703 m2 se přihlásil ing. Jaromír Háka z Rokycan a souhlasí se stanovenou kupní cenou 13.485,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce dubna 2004.
HLA PRO 7

3) Na základě nových skutečností, které mění záměr obce při prodeji pozemků, podal starosta návrh na revokaci usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.9.2003 č. 3-10/2003, kterým bylo již rozhodnuto o ceně pozemků a o podmínce převodu pozemků na nového vlastníka platným kolaudačním rozhodnutím stavby RD, mění zastupitelstvo toto usnesení takto:

3/1) Na vyhlášený záměr prodeje stavební parcely 18/11 a 16 o celkové výměře 1.094 m2 v k.ú. Němčovice se přihlásili manželé Fajmonovi, bytem Volduchy a souhlasí se stanovenou kupní cenou 109.400,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce dubna 2004.
HLA PRO 7

3/2) Na vyhlášený záměr prodeje stavební parcely 18/12 o výměře 975 m2 v k.ú. Němčovice se přihlásili manželé Pavelkovi z Němčovic. Zastupitelstvo rozhodlo o snížení ceny pozemku jako výraz podpory občanům v obci trvale bydlících, kteří se rozhodnou v obci vystavět RD. Cena pozemku byla snížena o 47.500,– Kč na konečnou kupní cenu 50.000,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce dubna 2004. HLA PRO 7

4/1) V souladu s usnesením předchozího zastupitelstva obce č. 77, ze zasedání ZO č. 23 dne 26.4.2001 podal starosta návrh na přijetí finančního daru obci ve výši 100.000,– Kč od Vítězslava Sládečka, bytem Němčovice, část Olešná. Darovaná částka bude použita na nákup lesní cesty, vedoucí k nemovitostem čp. 47 a 48 v obci Němčovice, část Olešná. Peníze složí dárce bankovním převodem na účet obce u Komerční banky v Rokycanech v termínu do konce března 2004.
HLA PRO 7

4/2) Na základě závěrů několikaletého jednání obce s Ministerstvem zemědělství ČR a státním podnikem Lesy ČR Hradec Králové, podal starosta návrh na nákup pozemku v katastrálním území Olešná u Radnic do vlastnictví obce a to ppč. 1265, vedený jako lesní cesta, o výměře 15.433 m2 za cenu stanovenou znalcem MZe ČR ve výši 92.120,– Kč od Lesů ČR s.p. Hradec Králové. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ.
HLA PRO 7

5) Starosta seznámil přítomné se žádostí Rokycanské nemocnice a.s. Obci Němčovice o jakýkoliv finanční přípěvek k podpoře její činnosti. Zastupitelé po projednání žádosti rozhodli o zaslání částky ve výši 3.000,– Kč na účet nemocnice. Zastupitelstvo si je vědomo, s ohledem na stav obecní pokladny, že tato částka symbolizuje spíše morální podporu novému vedení nemocnice v její nelehké situaci. HLA PRO 7

6) Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí Občanského sdružení Lungta k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 45. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, krvavě potlačeného čínskou armádou. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora kampaně Vlajka pro Tibet.
HLA PRO 7

7) Starosta informoval přítomné o opětném podepsání dohod o zřízení deseti pracovních míst pro letošní rok, s Úřadem práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí.
HLA PRO 7

8) Různé:
8/1) Starosta informoval o schváleném nákupu digitálního fotoaparátu zn. Olympus a nabíječky za částku 16.300,– Kč.

8/2) Téměř rok nedořešená záležitost nájemního vztahu s panem Petrem Svobodou, bydlícího v obecním bytě čp. 37, byla předána k vyřízení Advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Horského z Rokycan.

8/3) Konání masopustního průvodu v obci v sobotu je zajištěno. Koňský povoz zajistil pan Vondráček, hudbu zajišťuje kapelník Floriánky a občerstvení bude u paní Ortinské.

8/4) Převzetí hotové Projektové dokumentace na kořenovou čističku odpadních vod v Němčovicích bude uskutečněno 1.3.2004 u firmy Ekostar v Plzni. Konečná cena projektu je 220.000,– Kč. Po převzetí PD podá obec žádost o vydání stanoviska ke KČOV Povodí Vltavy, závod Berounka a o stavební povolení Vodoprávní úřad v Rokycanech. Zajistí Ferschmann, termín do konce března 2004.

8/5) Starosta podepsal v Praze se Státním fondem rozvoje bydlení smlouvu o převzetí dotace na stavbu 2BJ ve výši 1.100.000,– Kč s limitkou, která bude zřízena na obecním podúčtu u České spořitelny v Radnicích.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– převody majetku podle čl. 2, 3/1, 3/2 a 4/2
– poskytnutí daru a.s. Rokycanská nemocnice ve výši 3.000,– Kč podle čl. 5
– přijetí daru ve výši 100.000,– Kč podle čl. 4/1

Zastupitelstvo obce revokuje:
– usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.9.2003 č. 3-10/2003

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s akcí Vlajka pro Tibet
– se snížením ceny pozemku pč. 18/12 v k.ú. Němčovice podle čl. 3/2
– s postupem starosty při zřizování pracovních míst pro VPP

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– nákup digitálního fotoaparátu
– postup starosty podle čl. 8/2, 8/4 a 8/5
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 8. dubna 2004 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,30 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Liška Vladimír

Otevřít přílohu…

Komentáře