Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Nová, Vašková, Liška)
Omluven: Piksová – nemoc
Hosté:
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody obecního majetku
3) Rozpočtové provizorium
4) Schválení grafické úpravy praporu obce
5) Schválení smlouvy o dílo o vestavbě 2 bytů v čp. 37
6) Nákup krovového dříví
7) Žádost ing. Ebera a návrh sociální podpory manž. Odstrčilíkovým
8) Inventarizační komise
9) Osadní výbor
10) Lesní hospodář obce
11) OZV Požární řád
12) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání s tím, že návrh vyhlášky č. 3/2003 o ochraně veřejné zeleně a o udržování čistoty a pořádku v obci, který byl předložen zastupitelům před 14 dny se zařazuje do programu na příští jednání ZO.
HLA PRO 6.

splněná usnesení ZO: 2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,3/3,4,5,6,9,10,11-12/2003
2/2, 3/2, 5/2,-11/2003
Nesplněno: 2/4,2/5,7-2003 3/3 – 5/2003 trvá, 9/6– 6/2003 trvá
2/1 část II, 6/1, 6/2-11/2003 trvá

2/1) Na vyhlášený záměr prodeje obecního pozemku podle usnesení zastupitelstva obce č. 3/3-12/2003 v katastrálním území Olešná u Radnic se přihlásil jediný zájemce a to manž. Fialovi z Prahy. Jedná se o pozemek oddělený geometrickým plánem, který přiléhá k pozemku žadatele, a to: ppč. 1277/10 o výměře 51 m2 za smluvní cenu 5.820,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do 31.1.2004
HLA PRO 6

2/2) Na vyhlášený záměr prodeje obecního pozemku podle usnesení zastupitelstva obce č. 3/3-12/2003 v katastrálním území Olešná u Radnic se přihlásil jediný zájemce a to Josef Burda z Prahy. Jedná se o pozemek oddělený geometrickým plánem, který přiléhá k pozemku žadatele, a to: ppč. 1277/13 o výměře 71 m2 za smluvní cenu 6.553,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do 31.1.2004
HLA PRO 6

2/3) Na vyhlášený záměr prodeje obecního pozemku podle usnesení zastupitelstva obce č. 3/3-12/2003 v katastrálním území Olešná u Radnic se přihlásil jediný zájemce a to František Svoboda z Olešné. Jedná se o pozemek oddělený geometrickým plánem, který přiléhá k pozemku žadatele, a to: ppč. 1277/12 o výměře 33 m2 za smluvní cenu 5.093,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do 31.1.2004

2/4) Na vyhlášený záměr prodeje obecního pozemku podle usnesení zastupitelstva obce č. 3/3-12/2003 v katastrálním území Olešná u Radnic se přihlásil jediný zájemce a to Jana Legatová z Prahy. Jedná se o pozemek oddělený geometrickým plánem, který přiléhá k pozemku žadatele, a to: ppč. 1277/14 o výměře 73 m2 za smluvní cenu 6.583,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do 31.1.2004
HLA PRO 6

2/5) Na vyhlášený záměr prodeje obecního pozemku podle usnesení zastupitelstva obce č. 3/3-12/2003 v katastrálním území Olešná u Radnic se přihlásil jediný zájemce a to manž. Zajícovi z Prahy. Jedná se o pozemek oddělený geometrickým plánem, který přiléhá k pozemku žadatele, a to: ppč. 1277/15 o výměře 24 m2 za smluvní cenu 4.904,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do 31.1.2004
HLA PRO 6

3) Starosta podal návrh na schválení rozpočtového provizoria, které bude platit od 1.1.2004 do schválení nového rozpočtu pro rok 2004. HLA PRO 6

4) Zastupitelstvem obce byl projednán upravený grafický návrh praporu obce podle heraldické kanceláře pana Kasíka na základě připomínky podvýboru Parlamentu ČR pro heraldiku a vexikologii. Bylo konstatováno, že změna není zásadní a lze ji takto schválit. HLA PRO 6

5) Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh smlouvy o dílo s firmou BRM s.r.o. Plzeň na vestavbu 2BJ v čp,37 v obci Němčovice v celkové výši 1.796.000,– Kč bez DPH. Tato smlouva bude zaslána Státnímu fondu rozvoje bydlení do Prahy k vyřízení již přidělené dotace na tuto akci. Zajistí Ferschmann.
HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na zajištění nákupu krovového dříví na dům čp. 37 s tím, že využije současných nabízených slev a firmě Pila Břasy s.r.o. uhradí zálohovou fakturu ve výši 50.000,– Kč. Tesařská firma Číha a Lídl, která bude nový krov stavět, tak již může začít odebírat materiál k jeho výrobě.
HLA PRO 6

7/1) Starosta seznámil přítomné zastupitele se žádostí ing. Ebera z Prahy, který požádal obec o prominutí již vyměřeného poplatku podle platebního výměru č. 5/03 za užívání veřejného prostranství a to z toho důvodu, že se mu nepodařilo včas zajistit firmu pro odvoz sutě. Po diskusi byly podány postupně tyto návrhy: a) neprominout, b) snížit poplatek o 50%, c) snížit poplatek o 75 %. Hlasováním byl schválen návrh písm. c), platný jen v případě, že bude částka uhrazena ve stanovené lhůtě. V případě pozdní platby se poplatek nepromíjí. HLA PRO 4 PROTI 2

7/2) Starosta podal návrh na vyplacení jednorázové sociální podpory pro manžele Odstrčilíkovi, bytem Němčovice čp. 38 z rozpočtu soc. kapit. ve výši 5.000,– Kč a to ze zdravotních důvodů. HLA PRO 6

8) Na základě žádosti účetní Vaškové byla schválena inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2003 ve složení: předseda Vladimír Liška, členové Opička Jiří a Ferschmannová Jitka.
HLA PRO 6

9) Starosta podal návrh na zřízení tříčlenného osadního výboru podle § 120 zák. o obcích s tím, že předseda tohoto OV má právo účastnit se jednání ZO s hlasem poradním. Osadní výbor by zabezpečoval pravidelný kontakt s chatařskou osadou v Olešné. ZO zplnomocňuje starostu obce ke jmenování předsedy a členů OV.
HLA PRO 6

10) Starosta podal návrh na jmenování lesního hospodáře obecních lesů zastupitele Jiřího Opičky, který má odbornou způsobilost k výkonu této funkce a to od 1.1.2004. Jiří Opička bude zároveň vykonávat funkci obecního hajného. Platné ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o dílo Lesospolem Zbiroh, s.r.o., který se dosud staral o obecní lesy je podmínkou jmenování.
HLA PRO 6

11) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 Požární řád. HLA PRO 6

12) Různé: Starosta informoval přítomné o některých již známých akcích v příštím roce:

a) 14.ledna od 18 hodin v místní restauraci předvede Spolek divadelních ochotníků Radnice dva úryvky ze hry Z manželského života: Milý rodinný večer a Loupež.

b) 28. února od 10 hodin Masopustní průvod obcí Němčovice a Olešná

c) 10. dubna Oslava 100 let od založení hasičského sboru v Olešné

d) Úterý nebo středa večer v dubnu ( termín bude včas upřesněn) autobusový zájezd do Prahy na televizní natáčení pořadu S politiky netančím s M. Šimkem a Z. Bubílkovou

e) 29. května Okrsková soutěž hasičů v požárním sportu v Olešné (ke 100. výročí SDH v Olešné

Usnesení zastupitelstva obce 13/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– Uzavření KS podle čl. 2/1,2/2,2/3,2/4 a 2/5
– Úpravu grafického návrhu praporu obce
– Rozpočtové provizorium
– Smlouvu o dílo s firmou BRM s.r.o. Plzeň
– Vyplacení sociální podpory podle čl. 7/2
– Inventarizační komisi podle čl. 8
– Ustanovení osadního výboru
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– Se snížením poplatku ing Eberovi podle čl. 7/1
– S úhradou zálohové faktury podle čl. 6
Zastupitelstvo obce jmenuje:
– Lesního hospodáře
– Obecního hajného
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. ledna 2004.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,15 hod. Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: Spal František, Liška Vladimír

Otevřít přílohu…

Komentáře