Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2013

dne 24. ledna 2013 v místní restauraci
Začátek: 19,13 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, Vašková, Pavelková, Kapras)
Omluveni: ing. Horvát, ing. J. Ferschmann,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Hospodaření obce za rok 2012 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2013
5) Smlouva o dílo
6) Pronájem pozemků
7) Schválení žádostí o dotace a sponzorské dary
8) Dopravní obslužnost
9) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
10) Němčovický masopust 2013 a Dětský maškarní karneval

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání nebude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4-10/2012

Nesplněno: 1/2-9/2012 2/6-8/2012 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2012 s těmito výsledky:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.582,9 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.630,6 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 20,9 Kč
převod z roku 2011 + 90,2 Kč HLA PRO 5

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 20.12.2012, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2012, ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 5.1. a ukončena 15.1.2013. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce. Závěrečná zpráva:

Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):
závazky – 173,1
pohledávky 242,2
pokladna 0
zákl. běžné účty 20,9
software 118,1
movitý majetek 12.280,0
DDHM 1.592,6
stavby 22.790,0
pozemky 2.633,2
poř.majetku 200,0
celkem majetek 41.437,3

Porovnání hodnoty majetku obce v roce (v tis. Kč)

2002 3.530,2
2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1
2007 18.639,6
2008 19.132,8
2009 32.194,4
2010 36.718,5
2011 37.222,9
2012 41.437,3 HLA PRO 5

4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2013 (podrobný rozpis v příloze):
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.078,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.075,0 Kč HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla a uzavření SoD č. 1/2013 – Odbahnění rybníka ppč. 31 v k. ú Němčovice – firmě M. Nový, Břasy, za částku 148.000,– Kč vč. DPH, která je kryta schválenou dotací z programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pronájem pozemků pč. 238/1,238/3, 238/4, 238/6 v kat. území Němčovice, území je vedeno v ÚPO jako sportoviště, Sportovnímu klubu Němčovice, IČO 66341469, pro sportovní činnost. Sportovní klub vybaví sportoviště na své náklady fotbalovými brankami, ochrannými sítěmi, zařízením volejbalového hřiště a základny pro hasičský sport. Smlouva bude uzavřena na dobu pěti let. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové dotace pro oblast ochrany vod, z programu PK Rozvoj vodovodů a kanalizací a to ve výši 524 tis. Kč na akci Němčovice – kanalizace, západní část, stoky A1b, A2. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 5

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2013 z rozpočtu PK ve výši 350 tis. Kč na zateplení fasády kulturního zařízení čp. 16.HLA PRO 5

7/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu OKHE pro rok 2013 z rozpočtu PK ve výši 360 tis. Kč na vybudování 12 ks nových kotců, vč. 12 ks zateplených bud v útulku pro psy v Němčovicích. ve 20,00 hodin se dostavil místostarosta
HLA PRO 5

7/4) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 5, PROTI 1

8) Zastupitelstvo obce schvaluje písemný dodatek č. 1/2013 o zajištění finančních prostředků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou a úhradu příspěvku na rok 2013. Starosta se pověřuje jeho podpisem, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 31.10.2013. HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce se připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude již po desáté vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 6

10/1) V sobotu 23. února pořádá obec Němčovický masopust 2013 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8.000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 6

10/2) V neděli 24. února pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v klubovně Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže, promítání. Vstup v maskách.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. února 2013

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 25.1. 2013

Komentáře