Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2015

dne 17. prosince 2015
v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Střelečková)
Omluveni:
Hosté: 4 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč
3) Inventarizační komise a plán
4) Rozpočtové opatření č. 9
5) Rozpočtové provizorium
6) Různé: Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4-9/2015
Nesplněno: 7/3-9/2015 slun. hod. 7-8/2015, 3-6/2015 trans. do 7-8/2015 7/6-5/2014 (zábradlí) 11/1-1/2014 (optika)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 132 000 Kč vč. DPH firmě David Krchov, Radnice 214, zemní práce, IČO 87830272, za výměnu části odbočné kanalizace ČOV. Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 70 000 Kč vč. DPH firmě Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, za betonáže šachet ČOV. Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení dílčí faktury ve výši 77 880 Kč vč. DPH firmě Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, za provedení stavebních prací – venkovní úpravy a vnitřní úpravy schodiště domu čp. 22 v Němčovicích.
HLA PRO 7

3/1) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2015 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Komise bude svolána do kanceláře OÚ dne 4.1.2016 v 17 hodin. y HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce žádá: a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2015 b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2016 c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2016 do 27.1.2016 HLA PRO 7

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce, která bude provedena k 31.12.2015 a z tohoto důvodu zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce učinit rozpočtové změny podle požadavku auditora a účetní do konce roku 2015. HLA PRO 7

5) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2015, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2016 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2016. HLA PRO 7

6) Různé:

6/1) Starosta podal informaci o konání akce nazvané Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku, která se koná 23. prosince od 10 do 17 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.

6/2) Ve čtvrtek, na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.

6/3) Obecní úřad upozorňuje občany na omezený provoz Sběrného dvora v době o Vánočních svátcích (24., 25. a 26.12) a Novoročních svátcích (31.12. a 1.1.) tak, že bude možné odevzdávat odpad v tyto dny pouze v době od 9 do 10 hodin. V ostatních dnech je provoz bez omezení.

6/4) Místostarostka upozornila na špatný stav vývěsky s úřední deskou v Olešné (U Ortinských), navrhla její opravua přemístění ke studni, kam chodí lidé s tříděným odpadem. Zajistí starosta po novém roce.

6/5) zastupitelka Ferschmannová požádala o umístění nádoby s posypovým materiálem ke sjezdu k čp. 51 v Olešné. Zajistí starosta.

***************

Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2016.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. ledna 2016

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 18.12. 2015

 

Komentáře