Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 9/2015
dne 19. listopadu 2015
v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Střelečková)
Omluveni:

Hosté: 3 veřejnost

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Poptávkové řízení – výsledek, Smlouva o dílo – oprava ČOV a přípojné kanalizace
3) Cenová nabídka na dokončení stavebních prací čp. 22 a sociálky sportoviště
4) Smlouva o výpůjčce
5) Úhrada faktur
6) Rozpočtové opatření č. 8
7) Převody movitostí
8) Různé – Vypouštění balónků, Mikulášská nadílka, VVH SDH

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6 8/7-8/2015 8/3-7/2015

Nesplněno: 7-8/2015, 3-6/2015 TRANS. DO 7-8/2015, 7/6-5/2014 (zábradlí) 11/1-1/2014 (optika)

2) Zastupitelstvo obce ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Němčovice – oprava ČOV a přípojné kanalizace konstatovalo, že do stanoveného termínu byly doručeny dvě profesní nabídky od firem a) David Krchov, Radnice 214, zemní práce, IČO 87830272, za cenu 132 000,– Kč vč. DPH, za výměnu části odbočné kanalizace ČOV, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 12. 2015, za b) Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, za cenu 70 000,– Kč vč. DPH, za betonáže šachet ČOV, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 12. 2015. Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smluv o dílo č. 3/2015 a č. 4/2015 a starostu pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací: Terénní úpravy, zámková a zatravňovací dlažba, omítky, podlaha a malba I. NP, včetně schodiště v objektu čp. 22 v Němčovicích, za celkovou částku 206 142,– Kč včetně DPH, firmě Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 3. 2016. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 5/2015. Před hlasováním o dodavateli stavebních prací oznámil starosta a zastupitelka V. Ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Starosta byl po hlasování pověřen podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, mezi Sdružením měst a obcí POLYGON a obcí Němčovice, podle které se přenechává obci k bezplatnému užívání bio kontejner 10m3 na dobu pěti let od podpisu předávacího protokolu. Nákup kontejneru byl pořízen na základě finanční podpory OPŽP. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury č. 16/15 ve výši 219 380,– Kč firma Pavel Ferschmann, podle uzavřené SoD č. 1/2015. HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury č. 702015 firmě Karel Lukeš, Volduchy 180, zemní práce, IČO 18738702, ve výši 299 899,– Kč vč. DPH, podle uzavřené SoD č. 2/2015. HLA PRO 7

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.10.2015. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 31.10.2015, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 8 schvaluje. HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vozidla Multicar M25 valník za částku 30 000,– Kč pro nepotřebnost. Starosta se pověřuje vyřízením převodu na DI a podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup přípojného zařízení za traktor Mulčovače BCEFGC-155 na přerostlou trávu a plevel od firmy Cronimo s.r.o. za částku 34 440,– Kč vč. dopravy a DPH. HLA PRO 7

7/3) Zastupitelstvo schvaluje záměr nákupu slunečních hodin od města Vlašim. Starosta se pověřuje jednáním v této věci. HLA PRO 7

8) Různé:

8/1) V sobotu, 5. prosince se koná od 17 hodin v klubovně Hasičského domu pro děti Mikulášská nadílka. Po čertech přijde na řadu loutkové divadlo s pohádkou Loupežnické patálie. Přihlášky přijímá obecní úřad a hospoda.

8/2) V pátek, 4. prosince je pro děti připravena další tradiční akce Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi. Sraz je na návsi v 15 hodin. Na místě obdrží děti balonky, které pak vypustí na povel rádia Impuls přesně v 15.15 hodin.

8/3) V sobotu, 12. prosince se koná Výroční valná hromada SDH Němčovice.

8/4) Rozsvícení Vánočního stromu. Předběžný termín je stanoven na Stříbrnou neděli, tj. 13.12. Program a čas ještě upřesníme.

Další jednání zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 17. prosince 2015, zač. v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,05 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 20.11. 2015

 

Komentáře