Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2015
dne 15. října 2015 v místní restauraci

Začátek: 19,03 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras,
Mgr. Střelečková) Omluveni:

Hosté: 7 veřejnost

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Poptávkové řízení – výsledek, Smlouva o dílo – kanalizace
3) Poptávkové řízení ČOV
4) Smlouva EKO-KOM, ČEZ – Distribuce
5) Úhrada faktury
6) Rozpočtové opatření č. 7
7) Dopravní řešení na silnici II.tř.
8) Různé – Jarmark, Drakiáda, Svatomartinský lampionový průvod

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/4-7/2015 11/2-5/2015 5-8/2013 (ČEPS)

Nesplněno: 8/3-7/2015 3-6/2015 7/6-5/2014 (zábradlí) 11/1-1/2014 (optika)

2) Zastupitelstvo obce ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Němčovice – kanalizace, stoka A2 š5a – š15 konstatovalo, že do stanoveného termínu byla doručena pouze jedna nabídka od firmy Karel Lukeš, Volduchy 180, zemní práce, IČO 18738702, nabídnuta byla cena 299 899,– Kč vč. DPH, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 1. 2016. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2015. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Oprava části ČOV Němčovice. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – oprava ČOV“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 19. listopadu 2015 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 19. listopadu 2015 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 31.12.2015 HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nově upravené smlouvy č. OS1014420000730 se společností EKO-KOM, která obsahuje některé změny, které byly připomínkovány starostou obce na jednání s právním zástupcem této společnosti dr. Kořánem. Vzhledem k tomu, že obec nemá v současné době možnost volby jiné AOS, s odkazem na skutečnost, že by obec byla ošizena o finanční prostředky za vyseparovaný obalový odpad, nezbylo jí, než jako správný hospodář smlouvu v nouzi podepsat. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst v lokalitě Němčovice, ppč. 221/2, č. 15_SOBS01_4121128810, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky v k. ú. Němčovice. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 200 000 Kč firma Pavel Ferschmann, podle uzavřené SoD č. 1/2015. HLA PRO 7

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.9.2015. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.9.2015, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 7 schvaluje. HLA PRO 7

7) Starosta informoval o jednání s ing. Honzíkem, který je autorem PD na rekonstrukci silnice II. tř. Břasy – Liblín. Předložil přítomným situační výkres, na kterém byl zapracován návrh autobusových zastávek včetně středového ostrůvku podle návrhu plk. Tomana PČR, jako změna stavby před dokončením. Ze situace vyplývá, že pokud by se podařilo obci vykoupit úzký pruh pozemků na západní straně silnice, bylo by možné vybudovat i na této straně záliv pro autobus, včetně chodníku. Tento návrh zajišťuje bezpečné přecházení této silnice pro naše občany. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníky pozemků, k zajištění geometrického plánu k jejich případnému oddělení. Financování akce by bylo po dohodě s PK a SÚS zajištěno tak, že stavební prvky silnice by byly hrazeny z rozpočtu kraje, chodníky a přístupové cesty z rozpočtu obce. Zastupitelstvo tento postup schvaluje.
HLA PRO 7

8) Různé:
8/1) V pondělí, 19. října bude v útulku natáčet opět ČT se Zdeňkem Srstkou pořad Chcete mě?

8/2) V pátek, 23. října se uskuteční od 16 hodin na němčovickém fotbalovém hřišti přátelské fotbalové utkání. Týká se domácího mužstva FC Dukla Němčovice a hostujícího týmu, složeného z úředníků Krajského úřadu a zastupitelů Plzeňského kraje.

8/3) V sobotu 24. října se uskuteční pravidelné školení řidičů z povolání v klubovně hasičského domu, začátek v 8 hodin.

8/4) V sobotu, 31.10. se koná v areálu před obecním úřadem, v době od 11 do 15 hodin další ročník VII. Podzimního němčovického Jarmarku.

8/5) Drakiáda: V neděli, 1. Listopadu se koná pro děti na fotbalovém hřišti ve Višňovce od 13 hodin pouštění draků a dráčků.

8/6) V pátek, 6. listopadu se uskuteční poslední vystoupení němčovických Soptíků o přestávce prvoligového utkání FK Dukla – FK Příbram, na stadionu na Julisce. Doprava na místo je zajištěna autobusem, odjezd od MŠ Radnice v 18 hodin. Termín bude upřesněn (bude-li zápas přenášet TV)

8/7) Ve středu, 11. listopadu zveme děti do Svatomartinského lampionového průvodu, který začne v 18 hodin na návsi u obecního úřadu.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 19. listopadu 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 16.10. 2015

Komentáře