Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 7/2015
dne 3. září 2015 v místní restauraci

Začátek: 19,03 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová,
Omluveni:
Hosté: 5 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Poptávkové řízení – výsledek, Smlouva o dílo – fasáda čp. 22
3) Poptávkové řízení na dodavatele stavby kanalizace
4) Žádost o dar – ČEPS
5) Přijetí dotací
6) Nabytí movité věci
7) Projekt VÚMOP – protipovodňové opatření v k.ú. Němčovice
8) Různé – Loučení s létem, Hubertova jízda, Jarmark

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 4, 5, 6, 7-6/2015 10-5/2015
Nesplněno: 3-6/2015 11/2-5/2015 10/3-4/2015 trvá 7/6-5/2014 (zábradlí) 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem otevírání obálek ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – IV. etapa, zateplení fasády 490 m2. Do stanoveného termínu byly doručeny tři nabídky a nejnižší nabídnutá cena byla v obálce č. 2: Pavel Ferschmann, zednické práce, IČO 67793363, nabídnutá cena byla 519 480,– Kč vč. DPH, tj. 1060,– Kč/m2. Před hlasováním o dodavateli stavby oznámil starosta a zastupitelka V. ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem dodavatele stavby dle zápisu z otevírání obálek ze dne 3.8.2015. HLA PRO 5

2/2) Před hlasováním o tomto usnesení oznámili starosta a zastupitelka V. Ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2015, na základě usnesení ZO č. 2/1-7/2015, s firmou Pavel Ferschmann, zednické práce, IČO 67793363, jako zhotovitele stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – IV. etapa, zateplení fasády“, v rozsahu 490 m2, částečně krytého dotací z programu PSOV ve výši 200 tis. Kč. Celková úhrada za provedené dílo bude 519 480,– Kč, vč. 21 % DPH, s termínem realizace díla do 30. 11. 2015. Zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců na dokončené práce. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Němčovice – kanalizace, stoka A2 š5a – š15 západní část (ZČ) podle schválené PD. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Kanalizace ZČ a VČ – NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 15. října 2015 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 15. října 2015 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 31.1.2016. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční dar společnosti ČEPS, Elektrárenská 774/2 Praha 10, ve výši 495 000 Kč na zateplení fasády víceúčelového domu čp. 22 v obci Němčovice a provedení terénních úprav. HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 200 000,– Kč, dotační titul Program stabilizace a obnovy venkova na „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – IV. etapa, zateplení fasády“ z rozpočtu kraje.
HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 300 000,– Kč, dotační titul Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí z rozpočtu kraje.
HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí a SOŠ a SOU Sušice, IČO 00077615 na vyřazený nepotřebný majetek – motorové vozidlo Multicar M 25, rok výroby 1986, reg. zn. KT 73-99, za částku 14.500,– Kč. Vozidlo je pojízdné, technickou prohlídku do roku 2016, pojištěné. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 7

7) Starosta informoval přítomné o návštěvě týmu ing. Michala Pochopa, vedoucího oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny z VÚMOP Brno, který byl doprovázen pracovníky SPÚ. Předmětem jednání bylo zpracování projektu na návrh řešení protipovodňových opatření v krajině nad obcí Němčovice, jihozápadní strana. Zadavatelem projektu je SPÚ a má být dokončen do konce letošního roku. Další návštěva byla toto úterý, kdy se do obce dostavil ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Praha. Hlavním tématem této návštěvy byla problematika zadržování vody v krajině, vodní eroze, škodlivé hospodaření zemědělců v krajině, ad. Ředitel informoval starostu o tom, že právě novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nyní dává tomuto ministerstvu do rukou účinné nástroje v podobě vyhlášky, kterou bude možné nesprávné agrotechnické protierozní postupy v krajině sankcionalizovat opakovaně až do 10 mil. Kč.

8) Různé:
8/1) V sobotu, 26. se uskuteční od 13 hodin na němčovické návsi již po deváté akce s názvem Loučení s létem. Po poražení májky se připraví táborák, pro děti je připraveno raftování na rybníku s hasiči, následovat bude přátelské posezení u ohně s občerstvením.

8/2) Stáj Straka – v sobotu, 17.10. se uskuteční tradiční Hubertova jízda, zač. v 10 hodin.

8/3) V sobotu, 31.10. se koná v areálu před obecním úřadem, v době od 11 do 15 hodin další ročník VII. Podzimního němčovického Jarmarku.

8/4) V době od 19. září do 10. října je starosta na zahraniční cestě a po tuto dobu jej bude zastupovat místostarostka D. Pavelková.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 15. října 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,35 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 4.9. 2015

Komentáře