Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 6/2015
dne 30. července 2015
v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: ´6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras,)
Omluveni: Mgr. Střelečková,
Hosté: 6 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Přijetí dotace
3) Dopravní situace v obci
4) Rozpočtové opatření č. 5
5) Kácení nelesní zeleně
6) Žádost o splátkový kalendář
7) Zájezd do ZOO
8) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 11/1, 11/3-5/2015 6/2, 8-4/2015
Nesplněno: 10, 11/2-5/2015 10/3-4/2015 trvá 7/6-5/2014 (zábradlí) 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 70 000,– Kč – dotační titul „Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje.“ HLA PRO 6

3) Starosta informoval přítomné o výsledku jednání s plk. Tomanem z KS PČR ve věci zajištění bezpečnosti cestujících při vystupování z autobusu na zastávce na silnici II/232. Byl předložené návrh technického opatření, který by byl realizován souběžně s rekonstrukcí této silnice v roce 2016. Jedná se o středový ostrůvek uprostřed silnice u autobusových zastávek, který by zpomalil dopravu (současně s instalací dopravního značení – max. 70 km/hod.) a zároveň zajistil bezpečné přecházení cestujících směrem k obci. Součástí stavby by bylo veřejné osvětlení na náklady obce, samotná stavba by byla hrazena z rozpočtu kraje. V této věci již starosta oslovil projektanta stavby ing. Honzíka, který by provedl úpravu PD. Současně s tím bude vyměřena část pozemku, kterou bude potřeba na stavbu chodníku vykoupit od soukromých vlastníků. HLA PRO 6

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.7.2015. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.7.2015, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 5 schvaluje. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce souhlasí se vzdáním se práva odvolání vydaného rozhodnutí ve věci žádosti společnosti Invest & Property Consulting, s.r.o., Praha 4, kterým se povoluje pokácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se stavbou připojovací komunikace ke stavebním pozemkům. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce pč. 229/1 (ostatní plocha) a pč. 434 (ostatní komunikace), v kat. území Němčovice. Předmětem kácení je náletový keřový porost o celkové výměře 150 m2 (včetně dřevin na pozemích ve vlastnictví žadatelů), které bude provedeno v přesně vytýčených hranicích geodetickými značkami v terénu. HLA PRO 6

6) Žádost o splátkový kalendář na místní poplatek stočného za rok 2015 podali J. a J. Bílkovi na částku 3500 Kč, kterou budou splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 000 Kč, přičemž poslední splátka ve výši 1 500 Kč bude zaplacena na účet obce do 20.10.2015. Zastupitelstvo obce souhlasí a zároveň upozorňuje žadatele, že v případě neplnění splátkového kalendáře ve sjednaných termínem se tento kalendář ruší a zůstatková částka bude vymáhána prostřednictvím exekučního řízení. HLA PRO 6

7) Starosta informoval přítomné o tradičním zájezdu autobusem do ZOO. Uskuteční se v neděli, 30.8. 2015. Postupně navštívíme menší ZOO – Krokodýlí ZOO v Protivíně, následně ZOO Hluboká a jako poslední ZOO Dvorec – park exotických zvířat. Odjezd autobusu z Němčovic je v 8 hodin, z Olešné o deset minut dříve. Předpokládaný návrat bude v cca 19 hodin. Pro děti je doprava i vstupné zdarma, dospělí si hradí pouze vstupenky. Přihlášky v hospodě, změna programu vyhrazena.

8) Různé:

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. srpna 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 31.7. 2015

Komentáře