Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 5/2015
dne 18. června 2015
v místní restauraci

Začátek: 19,07 hod.
Přítomni: 7 členů ZO
(Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Střelečková) Omluveni:
Hosté: x veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Prohlášení o vymezení jednotek v čp. 22
3) Zástavní smlouva na 1 BJ v čp. 22
4) Smlouva o smlouvě budoucí
5) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015
6) Protokol o závěrečné závěrce
7) Převody movitostí – automobilový vlek, křovinořez
8) Pronájem bytu v čp. 37
9) Žádost úřadu práce
10) Poptávkové řízení
11) Různé – soudní řízení, žádost o vyjádření, informace EKO-KOM

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 6/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2-4/2015 5-2/2015 7-6/2014

Nesplněno: 6/2, 8, 10/3-4/2015 trvá 7/6-5/2014 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje Prohlášení o vymezení jednotek v budově čp. 22 v Němčovicích, podle kterého bude zapsáno na LV obce č. 10001 v kat. území Němčovice vlastnictví jednotky č. 22/1 – nebytový prostor umístěný v prvním podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží s celkovou plochou 177,27 m2 a jednotky č. 22/2 – bytový prostor umístěný ve druhém nadzemním podlaží o celkové ploše 73,50 m2. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi Obcí Němčovice a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, na zajišťovací prvek – bytovou jednotku č. 22/2 o podlahové ploše 73,50 m2 v 2. NP, v Němčovicích čp. 22 se spoluvlastnictvím podílu na pozemku st. p.č. 114, s budovou č.p. 22 o velikosti 7350/25077. Smlouvou se zajišťuje pohledávka ve výši 550 000,– Kč, kterou obec obdržela jako investiční dotaci na výstavbu této BJ z podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014. Zástavní právo se sjednává na dobu 20 let, s účinností od 22.5.2015. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010244/VB/1 Němčovice, RO, pč. 233/20, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 233/8, 233/21, 233/6, v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je 155,4 m2 a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 2300,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 2.6.2015 do 18.6.2015. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.): 7.024,6 Kč, výdaje 6.784,0 Kč, saldo P-V 240,0 Kč. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vyřazeného automobilového sklápěcího přívěsu, bez r. zn., panu ing. Petru Moulisovi z Oseka za částku 15.000,– Kč. Vlek je zkorodovaný a neprovozuschopný. HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vyřazeného benzínového křovinořezu panu Františku Solarovi z Němčovic za částku 1.000,– Kč. HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního bytu č. 5 – garsoniéry s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2, v druhém patře čp. 37 v obci Němčovice panu Janu Říhovi z Němčovic. Nájemní smlouva bude uzavřena po předání bytu od nájemkyně, která dala k 30.6.2015 z bytu výpověď. Starosta se pověřuje podpisem nájemní smlouvy. HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 7

10) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – IV. etapa, zateplení fasády 490 m2. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z PSOV Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Stavební úpravy čp. 22 v Němčovicích – IV. etapa NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 31. července 2015 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 31. července 2015 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.11.2015. HLA PRO 7

11/1) Starosta informoval přítomné o opakovaném posouvání termínů jednání u Okresního soudu v Rokycanech ve věci žaloby obce na náhradu škody se zemědělskou společností.

11/2) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výměnou stožárů č. 212 a 213 na trase vedení V430 z důvodu dalšího narušení krajinného rázu novými stožáry, které jsou vyšší než stávající. Zároveň bude průvěsem vodičů ve větší výšce narušen spoj obecního internetu mezi anténami WiFi z budovy radnického nádraží na budovu bývalé školy. HLA PRO 7

11/3) Starosta informoval přítomné právních úkonech, které provedla JUDr. Oberfalcerová ve věci výpovědi smlouvy od společnosti EKO-KOM a o podání podnětu obce Němčovice k provedení kontroly nad dodržováním zákona o obalech společností EKO-KOM k MŽP a o podání podnětu k zahájení správního řízení pro porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže k ÚOHS.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. července 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 19.6. 2015

Komentáře