Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2015
dne 7. května 2015 v místní restauraci
Začátek: 19,08 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, (Ferschmann, Pavelková, Vašková, S. Kapras, Mgr. Střelečková)
Nepřítomni: J. Galbavý, zahraniční cesta, Bc. Ferschmannová,
Hosté: 4 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Převody movitostí
4) Pronájem bytu
5) Smlouva o dílo
6) Dotace
7) EKO-KOM – výpověď smlouvy
8) Dopravní opatření v obci
9) Čistá Horní Berounka, Plamen, Dětský den
10) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10-3/2015 6-2/2015
Nesplněno: 8/2-3/2015 trvá 5-2/2015 7-6/2014 7/6-5/2014 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, č. IV-12-0009871/VB/001 Němčovice, p 231/3 kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 229 a 434 v kat. území Němčovice. Rozsah dotčených nemovitostí věcným břemenem činí 26,9 m2 a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 1000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy, podle které Obec Němčovice prodává nově vytvořený pozemek pč. 229/3 o výměře 50 m2, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Němčovice, do podílového vlastnictví, každému id 1/3 a to kupujícím manž. P.H. a O.H. ze Dvora Králové, manž. A.K. a A.K. z Žebráku a paní P.S. z Losiné za částku 1000,– Kč. Veškeré náklady na převod pozemku, vč. daně, budou hradit kupující. Pozemek bude sloužit jako připojovací účelová komunikace ke stavebním pozemkům podle usnesení ZO č. 6-2/2015 ze dne 26.2.2015 odst. c). Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a návrhem na vklad. HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy o nabytí nově vytvořeného pozemku pč. 300/20 o výměře 3287 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice, ve prospěch Obce Němčovice, od prodávající JUDr. D.J. z Rokycan za částku 26.296,– Kč, na stavbu obecního hřbitova podle schváleného územního plánu. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a návrhem na vklad. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Němčovice (obdarovaná) a Plzeňským krajem (dárce) – SÚS PK na převod Automobilového sklápěcího přívěsu, RZ PJ 69-01. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru pronájmu bytu – 2+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 m2 v II.NP v čp. 22, byla podána jedna žádost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že byt bude přidělen M. Novému a jeho partnerce. Podmínkou k uzavření NS je trvalý pobyt nájemníků. Starosta se pověřuje uzavřením nájemní smlouvy. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.201501 se společností A1atelier Plzeň, s.r.o., na zpracování projektové dokumentace stavby Hřbitov Němčovice a to ve dvou částech: v roce 2015 zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) za částku 50000,– Kč a v roce 2016 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) za částku 50000,– Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Naléhavé potřeby a havarijní stavy PK pro rok 2015 ve výši 300 000 Kč na odstranění havarijního stavu ČOV (kompletní výměna náplně 1. pole, výměna potrubí 1. pole, oprava poklopů šachet). Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 5

6/2) Zastupitelstvu obce, na základě žádosti o dotaci z programu PSOV PK, byla schválena částka 200 000,– Kč na stavbu víceúčelového domu obce – IV. etapa, která bude použita na zateplení fasády domu čp. 22. Starosta je pověřen přípravou návrhu na vyhlášení poptávky na uvedené práce s termínem dokončení XI/2015. HLA PRO 5

7) Starosta informoval přítomné o výpovědi smlouvy, uzavřené v roce 2005 se společností EKO-KOM a to ke dni 30.9.2015. Obec neporušila žádné povinnosti uvedené ve smlouvě, podaná výpověď je bez udání důvodu a jedinou nabízenou možností, jak ve smluvním vztahu pokračovat je podpis nové smlouvy, kterou zastupitelstvo již jednou odmítlo podepsat. Tento postup považujeme za jednostranný nepřípustný nátlak, neboť obec nemá možnost uzavřít smlouvu s jinou AOS (autorizovaná obalová společnost). Postup této monopolní společnosti proto považujeme za zneužívání monopolního postavení na trhu a celou záležitost předáme k posouzení právníkům ke stanovení dalšího postupu v této věci. HLA PRO 5

8) Starosta informoval přítomné o společném jednání s okresním ředitelem, vedoucím dopravní policie v Rokycanech a s jeho zástupcem. Požadoval, aby pro zvýšení bezpečnosti na silnici II/232 byla dopravní situace upravena dopravními značkami začátek/konec obce, s čímž dopravní policie nesouhlasí a požaduje nejprve provést v daném úseku stavební úpravy – vybudování chodníku a úpravy autobusové zastávky. Starosta požadoval, aby pro bezpečnost stavebních dělníků byla v dané úseku snížena rychlost a proto podal další žádost na povolení přechodného značení DIO (dopravně inženýrské opatření) o němž nebylo dosud rozhodnuto. Zároveň starosta žádal, aby v daném úseku prováděla kontroly zaměřené na dodržování povolené rychlosti. V žádném případě starosta nepožadoval provádění kontrol dopravní policie v centru obce a na jednání policistů podal stížnost.

9/1) V neděli, 17. května se bude konat třetí ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Olešné u jezu a skončí u mostu na Liblíně. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

9/2) V sobotu, 23. května se v areálu fotbalového hřiště bude konat okresní soutěž Plamen, která je určena dětským kolektivům SDH v okrese Rokycany.

9/3) V neděli, 7. června se bude konat v době od 12 do 17 hodin na němčovické návsi Dětský den. Pro děti bude opět připraven bohatý program a atrakce.

10) Různé:

10/1) Zastupitelstvo obce zve občany k účasti na Pietním shromáždění, které se bude konat v sobotu, 9. května ve 14 hodin, při příležitosti 70. výročí konce II. světové války u pomníku padlých v Němčovicích. Po proslovu starosty položí hasiči k pomníku věnec a bude zahrána československá hymna.

10/2) Program němčovických soptíků: 16.5. Plzeň, Plzeňský půlmaraton, 23.5. Němčovice, Plamen, 30.5. Domažlice, krajský festival přípravek, Všenice, obecní oslava, 6.6. Újezd u Svatého kříže, Dětský den.

10/3) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9. o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 11. června 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,40 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 8.5. 2015

Komentáře