Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Nová, Piksová, Liška)
Omluveni: Vašková, Opička – v zaměstnání
Hosté: Jakub Ferschmann, administrátor obecního webu
Program:
1) Veřejné představení webových stránek obce
2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
3) Převody majetku
4) Inventarizace majetku obce
5) Závěrka hospodaření obce
6) Návrh rozpočtu obce na rok 2004
7) Vyhlášky obce č. 1/2004 a 2/2004
8) Schválení statutu místní knihovny a knihovního řádu
9) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Piksová

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Na úvod jednání ZO představil J.Ferschmann, administrátor obecního webu za pomoci velkoplošného projektoru webové stránky obce a předvedl jejich jednotlivé části. Občané, kteří nemají internet, si tak měli možnost stránky prohlédnout. Adresa stránek je: www.nemcovice.cz . Po prezentaci byl schválen návrh přihlásit stránky obce do krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky Zlatý erb.
HLA PRO 5

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 3,4,5,6,7/1,7/2,8-13/2003
Nesplněno: 2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,9,10-13/2003
2/4,2/5,/-12/2003
2/1 č.II, 6/1,6/2 trvá-11/2003
9/6-6/2003 3/3-5/2003

3) Převody majetku:
3/1) Na vyhlášený záměr prodeje pozemku pč. 211 v k.ú. Němčovice o výměře 801 m2 se přihlásil Jaroslav Hanzlík, Němčovice čp.23 a souhlasí se stanovenou kupní cenou 44.040,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce února 2004.
HLA PRO 5

3/2) Na základě schváleného záměru obce zajistit pozemky k zalesnění, podal starosta návrh na nákup pozemku v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 189 o výměře 5.188 m2 za smluvní cenu 15.564,– Kč od J. Ocáskové ze Skomelna. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce února 2004.
HLA PRO 5

3/3) Na základě schváleného záměru obce zajistit pozemky pro zahrady, podal starosta návrh na nákup pozemku v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 177/12 o výměře 10.172 m2 za smluvní cenu 20.000,– Kč od M. Rybáčkové z Němčovic. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce února 2004.
HLA PRO 5

3/4) Na základě schváleného záměru obce zajistit pozemky pro zahrady, podal starosta návrh na nákup pozemku v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 219 o výměře 2.232 m2 za smluvní cenu 11.000,– Kč od J. Macáka z Chomle. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce února 2004.
HLA PRO 5

4) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 18.12.2003, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2003, ve složení: předseda komise Liška V., členové Opička J. a Ferschmannová J. Inventarizace byla zahájena dne 10.1. a ukončena 18.1.2004. Zjištěné nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce. Odpisy starého, nefunkčního a zničeného majetku jsou v příloze zápisu o výsledku inventarizace.

Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky 261,8
pohledávky 317,0
pokladna 0
ceniny 9,9
zákl. běžné účty 518,6
DNM 81,6
movitý majetek 119,6
DDHM 484,5
stavby 2.357,9
pozemky 1.658,6
akcie 32,0
celkem majetek 5.580,0

Porovnání majetku a závazků obce v roce
2002 3.530,2
2003 5.580,0
HLA PRO 5

5) Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou hospodaření obce za rok 2003 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.315,3 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.389,2 Kč
rozdíl: (pokrytý z rezerv obce) – 73,9 Kč
HLA PRO 5

6) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2004, který byl připraven jako vyrovnaný, s rezervou 15,0 tis Kč:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 3.191,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 3.176,0 Kč
HLA PRO 5

7) Dalším bodem programu bylo projednání a schválení dalších obecně závazných vyhlášek obce, písemné návrhy vyhlášek byly předány k připomínkám zastupitelům 1.12.2003.

7/1) Jednáno o obecně závazné vyhlášce obce Němčovice o ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku č. 1/2004. Tato vyhláška ukládá fyzickým osobám, právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání povinnosti a stanoví opatření v zájmu zlepšování životního prostředí a pro udržování čistoty a pořádku v územním celku obce Němčovice. HLA PRO 5

7/2) Jednáno o obecně závazné vyhlášce obce Němčovice o místních poplatcích č. 2/2004. Podle této vyhlášky se vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství v územním celku obce Němčovice. Dále bylo jednáno o místním poplatku za psy. Bylo konstatováno, že dosud stanovená výše poplatku 40,– Kč za psa (za rok 2003 činil výběr poplatku za psy

celkem 1.900,– Kč) je nedostačující a stačí pokrýt náklady na vlastní výběr poplatku za psy. Do dalších nákladů je třeba zahrnout náklady na evidenci psů, včetně vydávání psích evid. známek. Po diskusi zda poplatek za psy zvýšit nebo zrušit, bylo nakonec schváleno jeho zrušení.
HLA PRO 5

8) Dalším bodem jednání bylo předložení návrhu „Statut místní knihovny“, který vymezuje účel a majetek knihovny, stanovuje zřizovatele a jmenuje knihovníka. Zřizovatelem knihovny je Obec Němčovice, knihovníkem Jitka Ferschmannová. Byl předložen knihovní řád. Po schválení bude podána žádost o registraci knihovny na Ministerstvo kultury ČR.
HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– přihlášku do soutěže Zlatý erb
– převody majetku podle čl. 3
– inventarizaci majetku k 31.12.2003
– účetní závěrku obce za rok 2003
– rozpočet obce pro rok 2004
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004
– statut místní knihovny
– knihovní řád

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– webové stránky obce
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. února 2004 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,50 hod.
Zapsala: Piksová Milena v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Vladimír Liška v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře