Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2015
dne 29. ledna 2015
v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, (K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Galbavý, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová)
Nepřítomen: S. Kapras

Hosté: 6 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2014 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2015
5) Smlouva s ČS, a.s.
6) Převody nemovitostí
7) Schválení žádostí o dotace
8) Územní působnost MAS Světovina
9) Finanční příspěvek na činnost
10) Usnesení SPÚ
11) Různé: Němčovický masopust 2015, Dětský maškarní karneval, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Střelečková
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6-9/2014 8-7/2014 7/7-5/2014
Nesplněno: 3/3, 4/1-8/2014 7, 8-6/2014 7/6-5/2014 11/1-1/2014(optika) 5-8/2013(ČEPS)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2014 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.873,2 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.061,5 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 71,8 Kč
převod z roku 2013 + 260,1 Kč HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 16.12.2014, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2014, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 3.1. a ukončena 15.1.2015. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce. Závěrečná zpráva:

Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky -656,5; pohledávky 330,1; pokladna 0,07; zákl. běžné účty 71,8; stavby 24.747,0; software 120,7; movitý majetek 14.116,0; DDHM 1.860,0; stavby 24.747,0; pozemky 2.369,5; umělecké předměty 200,0; poř.majetku 2.704,7
celkem majetek 45.981,5

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč
2002 – 3.530,2 2003 – 5.580,0
2004 – 9.647,7 2005 – 12.574,5
2006 – 16.727,1 2007 – 18.639,6
2008 – 19.132,8 2009 – 32.194,4
2010 – 36.718,5 2011 – 37.222,9
2012 – 41.437,3 2013 – 42.297,0
2014 – 45.981,5
HLA PRO 6
4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2015 (podrobný rozpis v příloze):
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.200,4 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.200,0 Kč
HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 843454369-15 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr refinancování stávající úvěru u ČS a.s., a jeho navýšení o 400 tis. Kč s fixní úrokovou sazbou při zachování výše splátek. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na kofinancování rozestavěných projektů krytých ze schválených dotací MMR a PK. Starosta je pověřen jednáním s bankou. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemku pč. 880/5 o výměře 22 668 m2, vedeného jako lesní pozemek v katastrálním území Olešná. Pozemek je z větší části vytěžen, bude třeba jej po těžbě vyčistit a podle LHP provést následnou výsadbu, což by byla investice ve prospěch obce do budoucna. Část těchto činností je možné financovat z dotací. Po propočtu investic potřebných k využití pozemku navrhuje zastupitelstvo max. částku 2,–/m2. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníkem. HLA PRO 6

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2015 z rozpočtu PK ve výši 400 tis. Kč na zateplení fasády Víceúčelového domu čp. 22 v obci Němčovice. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v rovce 2015 z rozpočtu PK ve výši 40 tis. Kč na pořízení a nákup výstroje a výzbroje pro požární sport – pro předškolní mládež – Soptíky. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 6

7/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na základě vyhlášeného projektu Mikroregionu Radnicko o dotaci z programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2015 z rozpočtu PK – integrované projekty na 1 ks autobusovou zastávku (betonová podlaha, základy, podezdívka, dřevěná konstrukce se střešní krytinou), cena cca 125 tis. Kč (60%/40%). HLA PRO 6

7/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na základě vyhlášeného projektu Mikroregionu Radnicko o dotaci z programu Bezpečný kraj z rozpočtu PK na provedení speciální diagnostiky místních komunikací se zaměřením na jejich únosnost, kterou by vypracovala odborná firma za cenu cca 15 tis.Kč za 1000 m, včetně vrtaných sond (80%/20%). Na základě výsledku diagnostiky bude stanoveno omezení vjezdu vozidel na vybrané místní komunikace, jejichž okamžitá nosnost bude přesahovat vyznačenou mez na dopravní značce. V naší obci se o komunikace ppč. 1277/2 v kat. území Olešná a ppč. 418/2 v kat. území Němčovice. HLA PRO 6
8) Zastupitelstvo obce souhlasí s územní působností MAS Světovina o.p.s., na svém území ve správním obvodu obce Němčovice. HLA PRO 6

9) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 6

10) Starosta seznámil přítomné s usnesením Státního pozemkového úřadu, odboru metodiky a řízení pozemkových úprav, kterým se lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv prodlužuje do 15.7.2015 z důvodu, že firmě GEO Hrubý, spol. s r.o., nestačí původně stanovený termín 31.3.2015 k odevzdání zpracovaných podkladů z kapacitních důvodů. Zastupitelstvo obce s prodloužením čtyřměsíční zákonné lhůty nesouhlasí, poukazuje na nepřiměřenost stanoveného termínu, na neustálé prodlužování zpracovávání projektu, na extrémní, téměř desetiletou délku trvání administrativní (projekční) části KPÚ Olešná (zah. 30.6.2006). Opakovaným prodlužováním dochází k pozbývání aktuálnosti projektu KPÚ, musí se předělávat a dochází ke ztrátám. Starosta je pověřen podáním odvolání proti usnesení SPÚ k MZe. HLA PRO 6

11/1) V sobotu 28. února pořádá obec Němčovický masopust 2015 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8.000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 6

11/2) V neděli 1. března pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v klubovně Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti bude připravena diskotéka, soutěže a občerstvení. Vstup v maskách.

11/3) Starosta informoval přítomné o různých provozních záležitostech obce s těmito tématy: Dopravní úpravy zábradlí v Olešné, rekonstrukce části knihovny, dopravní značení na křižovatce, personální stav zaměstnanců na VPP, zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2014 ad.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. února 2015

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,40 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Střelečková, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 30.1.2015

Komentáře