Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
dne 16. prosince 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO, (K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, Galbavý, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová)
Omluveni:
Hosté: 3 veřejnost
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč
3) Inventarizační komise a plán
4) Smlouva o smlouvě budoucí
5) Rozpočtové opatření
6) Rozpočtové provizorium
7) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4-8/2014 5-7/2014

Nesplněno: 3/3, 4/1-8/2014 8-7/2014 7, 8-6/2014 7/6, 7/7-5/2014 11/1-1/2014(optika) 5-8/2013(ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení třetí zálohové faktury ve výši 100 000,– Kč a konečné faktury ve výši 500 000,– Kč, přičemž jsou odpočteny tři zálohové faktury ve výši 400 000,– Kč, firmě Miroslav Petrášek, IČO 67928340, Kladno, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 4.9.2014, na stavbu: Stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod, schodiště. Akce je spolufinancovaná z dotačního programu PSOV od Plzeňského kraje ve výši 300 000,– Kč. HLA PRO 7

3/1) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2014 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2014
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2015
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2015 do 29.1.2015 HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-0002314/VB/001 Němčovice, Olešná, p 1277/2 vzNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 1277/2 a 1322/2 v kat. území Olešná u Radnic. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je vymezen v geometrickém plánu č. 204-217/2013 a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 1 800,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

5) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2014. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2014, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 4 schvaluje. HLA PRO 7

6) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2014, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2015 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2015. HLA PRO 7

7) Různé:
7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč ve prospěch Martinky na nákup invalidního vozíku. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy. HLA PRO 7

7/2) Starosta podal informaci o konání akce nazvané Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku, která se koná 23. prosince od 10 do 17 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.

7/3) Ve středu, na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.

7/4) Obecní úřad upozorňuje občany na omezený provoz Sběrného dvora v době o Vánočních svátcích (24., 25. a 26.12) a Novoročních svátcích (31.12. a 1.1.) tak, že bude možné odevzdávat odpad v tyto dny pouze v době od 9 do 10 hodin. V ostatních dnech je provoz bez omezení.

7/5) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč ve prospěch Oblastní charity v Rokycanech. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy. HLA PRO 7

7/6) Zastupitelstvo obce schvaluje seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství, podle zákona o matrikách. Funkcí oddávajících je pověřen starosta, úředně určená místnost pro konání svatebních obřadů je Klubovna Hasičského domu, (pátek, sobota, od 12 do 15 hodin) HLA PRO 7

***************
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2015.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. ledna 2015
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,40 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 17.12. 2014

Komentáře