Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 8/2014
dne 13. listopadu 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 9 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras, Galbavý, Mgr. Střelečková)
Omluveni: Bc. Ferschmannová (v zahraničí)
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč
3) Poptávkové řízení, Smlouva o dílo
4) Smlouva o smlouvě budoucí
5) 1000 stromků pro PK
6) Různé – VČS SDH, Mikulášská nadílka, Vypouštění balonků, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6, 7-7/2014 2-6/2014 7/5-5/2014 8/2-2/2014

Nesplněno: 5, 8-7/2014 7, 8-6/2014 7/6, 7/7-5/2014 11/1-1/2014 5 -8/2013

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení druhé zálohové faktury ve výši 100 000,– Kč firmě Miroslav Petrášek, IČO 67928340, Kladno, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 4.9.2014, na stavbu: Stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod, schodiště. Akce je spolufinancovaná z dotačního programu PSOV od Plzeňského kraje ve výši 300 000,– Kč. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury firmě Vlastimila Baborovského, ze Sedlecka, IČO 10375571, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 3/2014 ze dne 10.9.2014, za výrobu 10 ks kotců pro psy o rozměrech 2 x 2 m, včetně montáže a dopravy, ve výši 193 990,– Kč vč. DPH. Akce je financovaná z dotačního programu Naléhavé potřeby a havarijní situace od Plzeňského kraje ve výši 320 000,– Kč. HLA PRO 6

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury firmě Pavel Staněk, Břasy IČO 74659197, za provedenou instalaci nového kamerového systému Sběrného dvora odpadů v Němčovicích ve výši 70 000,– Kč vč. DPH. Akce je spolufinancovaná z dotačního programu společnosti Asekol ve výši 35 000,– Kč. HLA PRO 6

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury firmě Pneuservis JMR s.r.o. IČO 26075270, za nákup 8 ks pneumatik na T 148 11 R20 ve výši 52 702,– Kč vč. DPH. Nákup je spolufinancován z příspěvku Plzeňského kraje na opravu CAS menšího rozsahu ve výši 40 000,– Kč. HLA PRO 6

3/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z programu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 ve výši 550 tis. Kč na vestavbu 1 BJ v čp. 22. HLA PRO 6

3/2) Na základě vyhlášeného poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – III. etapa (vestavba 1 BJ) obdržela obec celkem tři cenové nabídky:
1. Firma DIAMEC, s.r.o. Praha 5 – 555 000,– Kč vč. DPH
2. Firma M-ART PRODUCTION, s.r.o. Praha 7 – 643 000,– Kč vč. DPH
3. Firma TEPLO CZ s. r. o. Praha 5 – 622 001,– Kč vč. DPH

Jediným kritériem hodnocení nabídek byla stanovena nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – z programu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 ve výši 550 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 1.12.2014. Na základě předložených nabídek zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou DIAMEC, s.r.o., Praha 5. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 6

3/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury společnosti DIAMEC s.r.o., ve výši 555 000,– Kč s podmínkou, že bude uzavřena Smlouva o dílo, stavba BJ bude provedena bez závad, v požadovaném termínu a předána zadavateli předávacím protokolem. Starosta se pověřuje provedením tohoto usnesení. HLA PRO 6

4/1) Starosta podle usnesení č. 7-6/2014 informoval přítomné, že byla podána společnosti ČEZ Distribuce a.s., žádost o připojení lokality celého západního stavebního obvodu v Němčovicích, která systémově vyřeší kompletní připojení všech stavebních pozemků v daném území, zruší stávající sloupový liniový energovod a veškeré kabely budou vedeny zemí. Zároveň budou do budoucích výkopů připraveny a uloženy kabely na budoucí instalaci veřejného osvětlení v dané lokalitě. Vlastníci dotčených pozemků měli složit zálohu ve výši 12 500,– Kč, což učinil pouze jeden, nebylo proto možné uzavřít smlouvu o Uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě v této lokalitě, čímž došlo k zániku rezervace příkonu. Po poradě s pracovníkem společnosti ČEZ bude podána nová žádost, která přihlédne ke skutečně projevenému zájmu vlastníků pozemků. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí. HLA PRO 6

4/2) Starosta informoval přítomné o tom, že stavbu č. 4120976833 – Němčovice, p236/1, kNN, bude provádět zhotovitel firma SEG s.r.o., což je zemní kabel, který připojí stavební parcely až k zařízení sportovního klubu FC Dukla Němčovice a fotbalového hřiště.

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby č. IE-12-0005414/VB/1 Němčovice, čp. 22, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 417/4 a 433/1 v kat. území Němčovice. Předpokládaný rozsah omezení pozemků věcným břemenem činí 23,1 m2 v celkové délce trasy vedení NN 33 m, zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 2 200,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky na akci Tisíc stromků pro Plzeňský kraj 2015. Obec obdrží 30 ks ovocných stromků, včetně stabilizačního a ochranného vybavení a zajistí jejich vysazení a následnou údržbu. HLA PRO 6

6) Různé:

6/1) V pátek, 5. prosince se koná od 17 hodin v klubovně Hasičského domu pro děti Mikulášská nadílka. Po čertech přijde na řadu loutkové divadlo s pohádkou O hvězdě dobra. Přihlášky přijímá obecní úřad a hospoda.

6/2) V sobotu, 6. prosince se koná Výroční valná hromada SDH Němčovice.

6/3) V pátek, 12. prosince je pro děti připravena další tradiční akce Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi. Sraz je na návsi v 15 hodin. Na místě obdrží děti balonky, které pak vypustí na povel rádia Impuls přesně v 15.15 hodin.

6/4) Rozsvícení Vánočního stromu. Předběžný termín je stanoven na Stříbrnou neděli, tj. 14.12. Program a čas ještě upřesníme.

Další jednání zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 18. prosince 2014, zač. v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 14.11. 2014

Komentáře