Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Němčovice
dne 30. října 2014
v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod
Přítomno: 7 členů ZO (K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, Bc. Ferschmannová, Mgr. Střelečková, Galbavý)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
2) Předání osvědčení o zvolení členem ZO
3) Volba zapisovatele
4) Složení slibu členů ZO
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Způsob volby, počet místostarostů, uvolnění starosty
7) Volba starosty, místostarosty, předsedy finančního a kontrolního výboru
8) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
9) Diskuze, usnesení, závěr

1) Jednání zahájil dosavadní starosta obce Karel Ferschmann, přivítal přítomné a seznámil je s výsledky voleb do zastupitelstva obce Němčovice. Konstatoval, že na výsledky voleb nebyla podána žádná stížnost a že jsou přítomni zvolení zastupitelé obce. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední a elektronické desce OÚ dne 23.10.2010, ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích a proto nic nebrání tomu, aby mohlo jednání zastupitelstva pokračovat.

2) Po tomto úvodu poblahopřál přítomným zastupitelům ke zvolení a předal jim osvědčení o zvolení členem ZO, vydané Městským úřadem v Radnicích.

3) Následovala volba zapisovatele, navržena byla paní Vašková. HLA PRO 7

Za předsedajícího zasedání ZO byl navržen Karel Ferschmann. HLA PRO 7

4) Dalším bodem programu bylo složení slibu: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Ten přečetl hlasitě předsedající a jednotliví členové pak s pronesením slova „Slibuji“ potvrdili složení slibu svým podpisem, čímž složili zákonem stanovený slib a mohli se ujmout svého mandátu.

5) Po složení slibu předsedající podal návrh na ověřovatele zápisu paní Pavelkovou a pana Galbavého. HLA PRO 7

6/1) Dále předsedající podal návrh na způsob volby – aklamací nebo tajně. Přítomní zastupitelé rozhodli hlasováním o tom, že volit se budou funkcionáři obce tajně. HLA PRO 4 zdrž 2 proti 1

6/2) Dále bylo hlasováním rozhodnuto o tom, že se bude volit starosta a jen jeden místostarosta. Funkce starosty bude i nadále funkce neuvolněná. HLA PRO 7

7/1) Na starostu byl navržen dosavadní starosta Karel Ferschmann:
Volba starosty: Karel Ferschmann, bytem Němčovice čp. 16, nar. 15.8.1955 HLA PRO 7 ZDRŽ 0 PROTI 0

7/2) Na místostarostu byla navržena zastupitelka Danuše Pavelková:
Volba místostarosty: Danuše Pavelková, bytem Němčovice čp. 37, nar. 28.12.1966
HLA PRO 5 ZDRŽ 0 PROTI 2

7/3) Na předsedu finančního výboru byl navržen Jaroslav Galbavý:
Volba předsedy finančního výboru: Jaroslav Galbavý, bytem Němčovice čp. 47, nar. 18.9.1981
HLA PRO 7 ZDRŽ 0 PROTI 0

7/4) Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Stanislav Kapras:
Volba předsedy kontrolního výboru: Stanislav Kapras, bytem Němčovice čp. 46, nar. 9.7.1973
HLA PRO 7 ZDRŽ 0 PROTI 0

8) Po ukončení voleb se ujal řízení zasedání zastupitelstva staronový starosta Karel Ferschmann, který poděkoval všem za důvěru. Dále konstatoval, že považuje volební účast občanů, která byla v obci 50,89 % za dobrou a to zejména, když byla podána kandidátka jediné volební strany.
Dále prohlásil, že vzhledem ke staronovému složení části nově zvoleného zastupitelstva budou obecní povinnosti převzaty bez přerušení. Úřední hodiny OÚ budou i nadále v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin a v sobotu od 14 do 16 hodin.

9) Posledním bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schválení jednacího řádu podle § 96 zákona o obcích, který byl předložen zastupitelům v písemné podobě. HLA PRO 7

10) Závěrem starosta poděkoval všem odstupujícím členům zastupitelstva, bývalému místostarostovi ing. Jakubu Ferschmannovi, bývalému předsedovi finančního výboru Františku Spalovi a zastupiteli ing. Dušanu Horvátovi za vykonanou práci a všem nově zvoleným zastupitelům popřál hodně úspěchů v práci v tomto volebním období.

11) Usnesení a závěr.

Usnesení zastupitelstva obce:

Zastupitelstvo obce zvolilo:
1) Zapisovatelkou Jiřinu Vaškovou, ověřovatele zápisu Danuši Pavelkovou a Jaroslava Galbavého
2) Starostou obce Karla Ferschmanna, bytem Němčovice čp. 16, nar. 15.8.1955
3) Místostarostou obce Danuši Pavelkovou, bytem Němčovice čp. 37, nar. 28.12.1966
4) Předsedou finančního výboru Jaroslava Galbavého, bytem Němčovice čp. 47, nar. 18.9.1981
5) Předsedou kontrolního výboru Stanislava Kaprase, bytem Němčovice čp. 46, nar. 9.7.1973

Zastupitelstvo obce schválilo:
5) Jednací řád zastupitelstva obce

Další jednání zastupitelstva obce svolává starosta na čtvrtek, 20. listopadu 2014 od 19 hodin do místní restaurace.
Jednání ukončeno v 19,46 hod.
Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce: Karel Ferschmann v.r.
Ověřovatelé zápisu: Dana Pavelková, Jaroslav Galbavý v.r.

Vyvěšeno dne: 24.10.2014
Sejmuto dne:

Komentáře