Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2014
dne 9. října 2014 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 7 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, ing. J. Ferschmann)
Omluveni: F. Spal, ing. Horvát,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur stavební firmě
3) Smlouva o dílo
4) Rozpočtové opatření č. 3
5) Převody nemovitostí
6) Pronájem bytu v čp. 37
7) Dodatek ke smlouvě s EKO-KOMem
8) Informace o situaci s jírovcem u hospody
9) Různé – Hubertovo jízda, Staročeský jarmark, Drakiáda

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3-7/2014

Nesplněno: 2, 7, 8-6/2014 7/5, 7/6, 7/7-5/2014 8/2-2/2014 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury společnosti DIAMEC s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 571/4027/2014 ze dne 6.6.2014, za provedené stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice ve výši 345 285,– Kč vč. DPH. Celková cena díla za odvedenou práci touto firmou byla 1 200 000,– Kč. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení zálohové faktury firmě Miroslav Petrášek, IČO 67928340, Kladno, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 4.9.2014, na stavbu: Stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod, schodiště) ve výši 500 000,– Kč vč. DPH. HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury firmě Petr Staněk, IČO 65556135, Mlečice, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 2/2014 ze dne 10.9.2014, za výrobu 10 ks psích bud ve výši 55 000,– Kč vč. DPH. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 4/2014 s firmou Miroslav Petrášek, IČO 67928340, Kladno, na zastřešení prostoru pro obsluhu psů (15 m délka, dřevěná konstrukce, trapézová plechová střešní krytina 38 m2) za cenu 76 000,– Kč (neplátce). Předpokládaný termín dodání zařízení je do 30.11.2014. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 5

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.9.2014. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.9.2014, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 3 schvaluje. HLA PRO 5

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi kupující obcí Němčovice a prodávajícími manželi P. a M. K. z Holýšova na nově označený pozemek pč. 235/2 o výměře 152 m2, v kat. území Němčovice, který byl oddělen GP pro rozdělení pozemku č. 182-104/2014, za cenu 4 560,– Kč. Pozemek bude sloužit jako místní komunikace v západní části obce Němčovice, pro přístup ke stavebním parcelám. Náklady za převod budou hrazeny kupujícím. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5
5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene kanalizace v obci Němčovice – západní část, s vlastníkem pozemku, ve kterém bude obecní kanalizace uložena: k. ú. Němčovice: ppč. 237/4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s vlastníkem, s uzavřením a podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce ze čtyř došlých písemných nabídek od zájemců na pronájem bytu 1+2 s přísl. I. kategorie o velikosti 54 m2 v I.NP v čp. 37 vybralo nového nájemce paní A. V. z Němčovic. Byt bude předán k užívání od 1.11.2014, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. HLA PRO 4 PROTI 1

7) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s textem Dodatku ke smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. a to z důvodu, že obsahuje všechny pasáže z nové, již dvakrát zastupitelstvem obce odmítnuté smlouvy. Nová smlouva i dodatek jsou nevyvážené a jsou právně nastaveny jednoznačně v neprospěch obcí a měst. Pokud skutečně dojde v budoucnu k tomu, že bude vyseparovaný odpad spalován (energeticky využit) a dozví se to veřejnost, bude to konec třídění využitelného odpadu v ČR a vše nasvědčuje tomu, že se jedná o bezohledný byznys odpadářských lobbistických skupin. HLA PRO 5

8) Starosta informoval přítomné o tom, že na základě geometrického zaměření hranic pozemků pč. 98/1 a 98/2 v kat. území Němčovice bylo zjištěno, že předmětná dřevina (jírovec maďal) roste na společné hranici pozemků, tzn. z části i na pozemku ve vlastnictví obce. Protože obec s pokácením nesouhlasila, bylo správní řízení zastaveno. Následně proběhlo jednání na základě žádosti OS Horní Berounka o vyhlášení dřeviny památným stromem. S jeho vyhlášením všichni spoluvlastníci na předmětném místním jednání dne 10.10.2014 vyslovili souhlas.

9) Různé:

9/1) Stáj Straka: V sobotu, 18.10. Hubertova jízda, zač. v 10 hodin.

9/2) VI. Podzimní němčovický Jarmark: V sobotu, 25.10. se koná v areálu před obecním úřadem, v době od 11 do 15 hodin.

9/3) Drakiáda: V neděli, 26.10. se koná pro děti na fotbalovém hřišti ve Višňovce od 13 hodin pouštění draků a dráčků.

9/4) Informace: Obec Němčovice prodává ze svého lesního hospodářství jehličnaté palivové dříví v 1 m délkách, cena za prm 900,– Kč. Zároveň nabízíme dopravu dříví v kontejnerech (7 prm) na místo vozidlem LIAZ. Dotazy na tel č. 603 315 320.

Starosta poděkoval všem zastupitelům obce za odvedenou práci ve prospěch obce ve volebním období 2010-2014.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce v novém volebním období svolává starosta na den 30. října 2010, zač. v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,55 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 13.10. 2014

Komentáře