Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2014
dne 28. srpna 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,07 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, 3 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, F. Spal)
Omluveni: ing. J. Ferschmann, ing. Horvát,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Stanovení počtu členů zastupitelstva
3) Úhrada faktur stavební firmě
4) Výběr dodavatele stavby objektu čp. 22 – II. etapa
5) Výběr dodavatele rozšíření kapacity útulku o 10 kotců
6) Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ
7) Připojení lokality k distribuční soustavě ČEZ
8) Projekt zpomalovací prahy Olešná
9) Záměr nákupu pozemku
10) Nabídka pronájmu obecního bytu
11) Různé – Výsledek jednání o křižovatce, kácení stromů, zájezd do ZOO, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4-5/2014
Nesplněno: 7/5, 7/6, 7/7-5/2014 7/ 2-3/2014 trvá 8/2-2/2014 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013

2) Starosta informoval o tom, že volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014, byl stanoven jeden volební okrsek, se sídlem v salonku němčovické restaurace. Byla podána jedna kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů I. registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách). Počet členů zastupitelstva obce Němčovice na nadcházející volební období stanovuje zastupitelstvo obce na 7 (slovy sedm). HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur společnosti DIAMEC s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 571/4027/2014 ze dne 6.6.2014, za provedené stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice takto:
První dílčí faktura č. 20140423 ze dne 8.7.2014, částka 428 650,– Kč a druhá dílčí faktura č.20140511 ze dne 12.8.2014, částka 426 065,– Kč. Výše faktur za dosud provedené stavební práce odpovídá skutečně odvedenému dílu, dle stavebního deníku. Účetní obce, paní Vašková se pověřuje jejich proplacením ve stanoveném termínu. HLA PRO 5

4) Na základě vyhlášeného poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod) obdržela obec celkem čtyři cenové nabídky:
1. Firma Monhart, Rokycany 441 022,– Kč vč. DPH
2. Firma Matoušek, Praha- Černý most 414 700,– Kč vč. DPH
3. Firma Simler, Plzeň 443 972,– Kč vč. DPH
4. Firma Petrášek, Kladno 405 567,– Kč, neplátce

Jediným kritériem hodnocení nabídek byla stanovena nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z Plzeňského kraje v rámci programu PSOV. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.11.2014. Na základě předložených nabídek zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Miroslava Petráška, Kladno, IČO 67928340. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 5

5/1) Na základě vyhlášeného poptávkové řízení na výrobce (dodavatele) 10 ks kotců pro psy o rozměrech 2 x 2 m, včetně montáže a dopravy, schvaluje zastupitelstvo obce uzavření smlouvy o dílo s firmou Vlastimila Baborovského, ze Sedlecka, IČO 10375571, za cenu 193 990,– Kč vč. DPH. Předpokládaný termín dodání zařízení je do 30.10.2014. Starosta se pověřuje jejím podpisem.
HLA PRO 5

5/2) Na základě vyhlášeného poptávkové řízení na výrobce (dodavatele) 10 ks zateplených dřevěných bud pro psy, včetně dopravy, schvaluje zastupitelstvo obce uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Staněk, Mlečice, IČO 65556135 za cenu 55 000,– Kč (neplátce). Předpokládaný termín dodání zařízení je do 30.10.2014. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 5

6/1) Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou nové příhradové transformační stanice na pozemcích ve vlastnictví obce pč. 466, 469, 468 a 418/2 v katastrálním území Němčovice, která nahradí stávající čtyřsloupovou stanici z roku 1963. Souhlas, který se vydává společnosti ENPRO Energo s.r.o., bude rovněž platný pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. Pozemky budou zatíženy pouze páskovými zemniči, uložené v kabelové rýze 0,35×0,5 m. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
HLA PRO 5

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o použití pozemků na stavbu Němčovice, p236/1, kabel NNn, stavebníkovi ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích pč. 233/16, 237/5, 234/3, 236/1, 238/1 v kat. území Němčovice. Z důvodu nesouhlasu majitelek pozemku 234/1 s trasou kabelu NN, byla provedena úprava trasy kabelu. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

6/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby č. IV-12-0009481/VB/1 Němčovice, p236/1, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 233/16, 234/3, 236/1, 237/5 a 238/1 v kat. území Němčovice. Předpokládaný rozsah omezení pozemků věcným břemenem činí 73,9 m2 v celkové délce trasy vedení NN 105 m, zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 1 100,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

7) Starosta přítomné informoval o tom, že podal společnosti ČEZ Distribuce a.s., žádost o připojení lokality celého západního stavebního obvodu v Němčovicích, které systémově vyřeší kompletní připojení všech stavebních pozemků v daném území, zruší stávající sloupový liniový energovod a veškeré kabely budou vedeny zemí. Zároveň budou do budoucích výkopů připraveny a uloženy kabely na budoucí instalaci veřejného osvětlení v dané lokalitě. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na instalaci zpomalovacích prahů na místní komunikaci části obce Olešná, který zpracovala Projekční kancelář dopravních staveb ing. Škubalové z Plzně. Součástí projektu je Technická zpráva a Situace. Po vydání stavebního povolení bude zastupitelstvu předložen návrh na instalaci tohoto dopravního značení, podle schválené PD. Zajistí starosta, zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým technickým řešením. HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí nově označeného pozemku pč. 235/2 o výměře 152 m2, v kat. území Němčovice, který byl oddělen GP pro rozdělení pozemku č. 182-104/2014. Pozemek bude sloužit jako místní komunikace v západní části obce Němčovice, pro přístup ke stavebním parcelám. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníky. HLA PRO 5

10) Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu bytu: byt 1+2 s přísl. I. kategorie o velikosti 54 m2 v I.NP v čp. 37. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice do 30. září 2014. HLA PRO 5

11) Různé:
11/1) Starosta informoval přítomné o jednání dotčených orgánů, za přítomnosti zástupců odboru dopravy, policie, SÚS, projektantky ing. Škubalové a starosty, ve věci zajištění bezpečného vyjíždění pro naše občany z křižovatky Němčovice x Olešná na hlavní silnici II. třídy, která je místem častých dopravních nehod, nepřehledný výjezd z vedlejší silnice na hlavní. Z jednání vyplynulo, že bude požádána projektantka o vypracování situace křižovatky s rozhledovými poměry a s návrhem řešení. Do té doby bylo přislíbeno zástupcem odboru dopravy, že písemně vyzve zemědělské subjekty k dodržování pěstování kukuřice v silničních ochranných pásmech tak, aby byly trvale zajištěny bezpečné výhledy do křižovatek. Dále zástupce policie slíbil, že v tomto úseku bude častěji měřena rychlost projíždějících vozidel. Dále bylo konstatováno, že rekonstrukce komunikace II. tř. od Břas až na Liblín je v nedohlednu, tím pádem i vylepšení rozhledových poměrů plánovaným posunutím autobusové zastávky směrem dovnitř obce, kde by na jejím místě měl vzniknout odbočovací záliv dle schválené PD. O dalším jednání bude starosta veřejnost informovat.

11/2) Zastupitelstvu obce byla předložena Petice občanů s názvem „Na záchranu jírovce u němčovické hospody“ s podpisy občanů, ve věci žádosti vlastníka pozemku pč. 98/1 v kat. území Němčovice, který požádal zdejší obecní úřad o vydání povolení ke kácení nelesní zeleně – jírovce, rostoucího za plotem u hospody. Občané peticí protestují proti tomu, aby tento strom, který je spjat historicky s prostorem za němčovickou hospodou a jehož stáří se odhaduje na více jak 120 let, byl pokácen. Strom, který roste na hranici pozemků hned za plotem a který je naprosto zdravý, s široce rozložitou korunou na straně hospodské zahrádky, patří neodmyslitelně k obci. Dřevina zde plní řadu důležitých funkcí (poskytuje stín, eliminuje hluk a prach, a vytváří příznivé mikroklima především pro naše občany, kteří zde trvale žijí). Dále zde plní funkci krajinotvornou, kulturní a estetickou. Tento jírovec, který žadatel nezasadil a dostal se do jeho vlastnictví jen čarou na katastrální mapě při dělení obecního pozemku, je součástí obce a je dědictvím po našich předcích. Dále v petici požadují, aby zastupitelstvo obce využilo veškerých zákonných právních kroků k tomu, aby zabránilo pokácení tohoto pro obec významného stromu. Starosta, který v této věci provádí přenesený výkon státní správy, jako zástupce obecního úřadu, ujistil přítomné, že obec je ze zákona účastníkem správního řízení a bude moci své námitky a připomínky uvést do protokolu při místním šetření.

11/3) Každoroční zájezd do ZOO na konci prázdnin se uskuteční v neděli, 31. srpna 2014, tentokrát vlastním autobusem. V anketě, která byla na našich webových stránkách, si nejvíce hlasujících přálo navštívit ZOO v Jihlavě. Odjezd z Němčovic do jihlavské ZOO je v 8 hodin od školy. Zájezd je plně obsazený.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 9.října 2014, zač. v 19 hodin
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 29.8. 2014

Komentáře