Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2014
dne 26. června 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 4 členů ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras)
Omluveni: ing. J. Ferschmann, ing. Horvát, F. Spal
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
3) Závěrečný účet hospodaření obce a účetní závěrka za rok 2013
4) Poptávkové řízení na dodavatele stavby objektu čp. 22 – II. etapa
5) Poptávkové řízení na rozšíření kapacity útulku o 10 kotců
6) Rozpočtové opatření č. 2
7) Různé: Přijetí dotace, Okresní soutěž v požárním sportu, 1. Retro jízda vozů socialismu, vyhlášení vesnice roku, Zájezd do ZOO

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 4

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4-4/2014
Nesplněno: 7/2-3/2014 trvá 8/2-2/2014 9/2, 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013

2) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu auditora o výsledku hospodaření obce v roce 2013. Tento dokument bere zastupitelstvo obce na vědomí.

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 6.6.2014 do 26.6.2014. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.): 8.737,4 Kč, výdaje 8.239,7 Kč, saldo P-V 497,7 Kč. HLA PRO 4

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2013 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. HLA PRO 4

4) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod). Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z Plzeňského kraje v rámci programu PSOV. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Stavební úpravy čp. 22 v Němčovicích – II. etapa NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 31. července 2014 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 31. července 2014 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.11.2014. HLA PRO 4

5) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na výrobce (dodavatele) 10 ks kotců pro psy o rozměrech 2 x 2 m, včetně montáže a dopravy. Dále se vyhlašuje poptávkové řízení na výrobce (dodavatele) 10 ks zateplených dřevěných bud pro psy, včetně dopravy. Další informace o požadovaných technických parametrech podá zájemcům starosta obce. Zájemci podají své nabídky písemně, nebo emailem v termínu nejpozději do 31. července 2014. Předpokládaný termín dodání zařízení je do 30.10.2014. HLA PRO 4

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.5.2014. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 31.5.2014, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje. HLA PRO 4

7) Různé:

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce na technické zhodnocení CAS 32 Speciální – nákup 8 ks pneumatik ve výši 40 000 Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 4

7/2) Starosta informoval přítomné o přípravách akce Okresní soutěž v požárním sportu okresu Rokycany, která se uskuteční v sobotu, 28. června 2014 v němčovické Višňovce. Spoluorganizátorem je SDH Němčovice.

7/3) Starosta pozval občany naší obce k návštěvě a účasti na vyhlášení Vesnice PK roku 2014. Odjezd autobusu z obce bude v sobotu, 2.8.2014 ve 12 hodin od školy. Jako minulý vítěz budeme předávat vesnickou vládu vítězné obci.

7/4) Starosta informoval přítomné o 1. retro jízdě vozů socialismu (aneb „V čem jsme jezdili“), která se bude konat dne 9. Srpna 2014. Organizátorem akce je VCC Plzeň. Začátek je před Muzeem dopravy ve Strašicích. Ukončení jízdy bude v Němčovicích, kde bude zajištěno pro účastníky občerstvení. Přihlášky účastníků se přijímají do 20.7.2014.

7/5) Starosta informoval přítomné o zájezdu do ZOO na konci prázdnin, který se uskuteční v neděli, 31. srpna 2014, tentokrát poprvé již vlastním autobusem. Místo zájezdu není dosud stanoveno a na našich webových stránkách bude k dispozici anketa pro hlasování.

7/6) Starosta informoval přítomné o tom, že Dopravní inspektorát Rokycany PČR vydal písemné stanovisko, ve kterém konstatoval, že stavba protipovodňového opatření v Olešné vykazuje nedostatky v rozporu s ČSN 736201 a to, že chybí odrazný obrubník jako vodící bezpečnostní prvek sloužící k odražení vozidla od zábradlí stavby a zabraňuje následnému pádu do uvedeného zařízení a dále, že zábradlí nezabraňuje přelézání a prolézání dětmi. K PD této stavby se DI PČR nevyjadřoval a z tohoto důvodu byla takto stavba i zkolaudována. Starosta vyvolal jednání s vodoprávním úřadem, který svolá k tomuto problému jednání za účasti dotčených orgánů a obec bude požadovat po stavebníkovi nápravu.

7/7) Starosta informoval přítomné o tom, že rovněž písemně požádal odbor dopravy MěÚ Rokycany, aby svolal jednání dotčených orgánů ve věci zajištění bezpečného vyjíždění pro naše občany z křižovatky Němčovice x Olešná na hlavní silnici II. třídy, která je místem častých dopravních nehod často s vážnými následky. Občané si stěžují na obecním úřadě na skutečnost, že by měla v této věci místní samospráva udělat nějaká účinná opatření, která by výjezd z vedlejší na hlavní usnadnila a ochránila. Nejvíce kolizí je hlavně s řidiči silných motorek, kteří rovinu mezi vzdálenými horizonty využívají k rychlé jízdě. Bohužel, také zde jezdí vysokou rychlostí i někteří automobilisté, často zde předjíždějí kamiony. Je třeba kvalifikovaně posoudit, zda by bylo řešením přemístění značek začátek obce a konec obce na hlavní silnici (od Bílků až za křižovatku), dále doplnit značky radarem, figurínou policisty, světelnými semafory, žádostmi o časté měření rychlosti na PČR ad. Obec je srozuměna, že se na doplňcích dopravního značení bude finančně podílet. Výhled do křižovatky by měla rovněž zlepšit rekonstrukce této silnice II. tř., při které má být posunuta autobusová zastávka směrem dovnitř obce a na jejím místě by měl vzniknout odbočovací záliv dle PD.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. srpna 2014, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,10 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 27.6. 2014

Komentáře