Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 4/2014
dne 22. května 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, X veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, ing. J. Ferschmann)
Omluveni: ing. Horvát, F. Spal,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Dodatky č. 1 ke smlouvě o věcném břemenu kanalizace
3) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
4) Smlouva o dílo č. 1 s firmou DIAMEC s.r.o.
5) Smlouva o úpravě smlouvy ČEZ
6) Žádost o dotaci PK na rozšíření kapacity útulku o 10 kotců
7) Návrh smlouvy o spolupráci o Digitální technické mapě PK + OZV č. 1/2014
8) Osvětlení LED v SDO a útulku
9) Rozhodnutí Rady Fondu ASEKOL – kamerový systém
10) Různé: Dětský den, Okrsková soutěž v požárním sportu, Fotbalové utkání, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 -3/2014 4, 6-2/2014 9-5/2013
Nesplněno: 7/2-3/2014 trvá 8/2-2/2014 9/2, 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvám o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene kanalizace v obci Němčovice – východní část, s vlastníky pozemků, ve kterých bude obecní kanalizace uložena: ppč. 52/2, 53, 55/2 a 58/1 a 467 (dříve 167), 464 (dříve 79/35) a 465 (dříve 79/36), vše v kat. území Němčovice. Dodatek č. 1 prodlužuje platnost smluv o tři roky, tj. do roku 2017. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem těchto dodatků. HLA PRO 5

3/1) Zastupitelstvo obce projednalo text nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., evidenční číslo 10/0134 a až na větu uvedenou v čl. IV., odst. 4 …“anebo k předání do zařízení na energetické využití odpadů“, dále vyjma čl. XIII., dále vyjma odst. 2, 3 a 4 v čl. XVII a celého čl. XVIII s textem smlouvy souhlasí, smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce dále schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., kterým pověřuje plněním některých svých povinností přesně specifikovaných v dodatku, firmu Becker Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice. Starosta je pověřen podpisem dodatku č. 1 HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2014 (č. SOD zhotovitele 571/4027/2014), na základě výsledku hodnocení výběrové komise ze dne 5.5.2014, se společností DIAMEC, s.r.o. Praha 5, jako zhotovitele stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – I. etapa“, v rozsahu položkového rozpočtu ceny díla 1 200 000 Kč. vč. 21 % DPH, s termínem realizace díla do 30. 9.2014. Zhotovitel poskytne záruku v délce 60 měsíců na dokončené dílo. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o úpravě smlouvy č. 10107730 mezi obcí Němčovice a společností ČEZ Prodej, s.r.o., podle které bude odběr elektrické energie účtován podle garantované produktové řady ČEZ FIX. Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2015. Starosta se pověřuje podpisem této dohody. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Naléhavé potřeby a havarijní stavy PK pro rok 2014 ve výši 320 000 Kč na rozšíření kapacity útulku pro psy o 10 ks kotců. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 5

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy (DTMPK) veřejné správy Plzeňského kraje mezi obcí Němčovice a Plzeňským krajem. Předmětem a účelem smlouvy je vymezení zásad společné tvorby DTMPK obce vymezené rozsahem správní hranice obce. Obec se zavazuje uhradit finanční příspěvek od 1.1.2016 ve výši 2 Kč za jednoho obyvatele formou roční platby za předcházející rok. Předpokládaná doba udržitelnosti projektu je do 30.6.2020. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 1/2014 o vedení technické mapy obce. Podle této vyhlášky má povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy obce. Změnu ohlásí předáním ověřené geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě výkonnému správci technické mapy obce. Vyhláška nabude účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Kabelspoj, s.r.o., na osazení 4 ks stávajících stožárů osvětlení sběrného dvora a útulku svítidly LED za částku 21.780 KČ, VČ. DPH. Po uvedení osvětlení do provozu bude sledována spotřeba el. energie a svítivost. Po vyhodnocení těchto údajů bude ZO jednat o případném rozšíření tohoto typu svítidel na veřejné osvětlení v obci. Zastupitelstvo pověřuje starostu vystavením objednávky na specifikované práce. HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu – rozhodnutí Rady Fondu ASEKOL o podpoře projektu č. 2014047 na Kamerový systém Sběrného dvora s finanční podporou 35 000 Kč. Zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory s touto společností a starostu pověřuje jejím podpisem. Firma Pavel Staněk připraví konečnou cenovou nabídku na provedení instalace a dodávku kamerového systému, včetně termínu provedení. Původní kamerový systém bude demontován a instalován ke kulturnímu domu čp. 16 v obci Němčovice. HLA PRO 5

10) Různé:

10/1) Časové rozložení programu Dětského dne, 8.6.2014 pro jednotlivé účinkující. Ozvučení zajišťuje firma pana Hrdého. Vstup pro děti zdarma, nutnost registrace na OÚ.
Program:

13,00 – 13,30 hod. Jitka Střelečková a její soutěže (30´)
14,00 – 14,30 hod. Pohádka o červené Karkluce, loutkové divadlo Kašpárek V Boudě, (30´)
14,30 – 15,00 hod. Musado – ukázka aktivních záloh Armády ČR (30´)
15,00 – 15,45 hod. Adámek mezi broučky, loutkové divadlo Třemošná (45´)
16,00 – 16,50 hod. Mordyjepardyjesaprlot, loutkové divadlo (50´)

Doprovodný program:
12,00 – 17,00 hod. Nafukovací a zábavné atrakce, (Skákací hrad, motorky, malování na obličej)
14,00 – 17,00 hod. Střelnice Buffalo-Bill
14,00 – 16,00 hod. Raftování na rybníku, SDH Němčovice
14,00 – 16,00 hod. Hasičské autíčko, Soptíci Němčovice
Táborák, Opékání špekáčků

10/2) Starosta informoval přítomné o účasti našich hasičů na Okrskové soutěži v požárním sportu, která se uskuteční v sobotu, 24. května 2014 na hřišti v Břasích.

10/3) Starosta informoval přítomné o naplánovaném sousedském fotbalovém utkání mezi obcemi Němčovice a Újezd u Svatého Kříže, které se uskuteční v sobotu, 31. 5. 2014. Začátek klání je naplánován na patnáctou hodinu, jeho hlavním arbitrem bude Václav Havránek, mezinárodní rozhodčí FIFA. Po utkání je připraven penaltový rozstřel a soutěž v přesném kopu na cíl. Pro diváky i hráče je přichystáno občerstvení. Akce se koná při příležitosti Evropského dne sousedů.

10/4) Starosta seznámil přítomné o přípravách na volby do Evropského parlamentu EU, které se budou konat v pátek 23.5. a v sobotu 24.5. Bude připravena opět jen jedna volební místnost v salonku němčovické restaurace. Byla již jmenována zapisovatelka OVK, starosta jmenoval a doplnil starosta členy okrskové volební komise. Hlasovací lístky jsou včas rozneseny do všech domácností. Občané mohou volit pouze s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas.)

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. června 2014, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,55 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 23.5. 2014

Komentáře