Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 2/2014
dne 20. března 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,08 hod.

Přítomni: 4 členové ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková)
Omluveni: S. Kapras, ing. Horvát, F. Spal,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Smlouva s ČS, a.s.
3) Smlouva na dopravní obslužnost, o spolupráci
4) Smlouva kupní a o zřízení věcného břemene
5) Žádost Úřadu práce
6) Poptávkové řízení na přestavbu domu čp. 22
7) Rozpočtové opatření č. 1
8) Informace o jednání OS, KPÚ, MK, volby do EP
9) Různé: Němčovické vepřobraní, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, J. Ferschmann
Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 4

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6-1/2014 9/1-8/2013 7/2-6/2013
Nesplněno: 5, 9/2, 11/1-1/2014 5, 9/6-8/2013 9-5/2013 9-9/2011 trans. do 11/1-1/2014

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 843454369-14 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 4

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje písemný dodatek č. 1/2014 o zajištění finančních prostředků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou a úhradu příspěvku na rok 2014. Starosta se pověřuje jeho podpisem, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 31.10.2014. HLA PRO 4

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., s předmětem smlouvy na sběr a převzetí nepotřebného textilu a párové obuvi (textilní odpad). Podle této smlouvy budou v obci umístěny dva kontejnery, které bude firma pravidelně vyvážet. Za každý umístěný kontejner bude obec hradit nájemné ve výši 1000,– Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 4

4) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku pč. 296/6 (pozemek bude mít nové parcelní číslo podle nového GP) o výměře 108 m2 v katastrálním území Němčovice od manželů Dabrowských z K. D. za částku 18.000,– Kč. Dále zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro zajištění přístupu na pozemek zahrady u domu čp. 32 v části obce Němčovice po pozemcích ve vlastnictví obce pč. 417/5, 296/5 a 296/6 (tento pozemek bude mít nové parcelní číslo podle nového GP) v šíři 3 m a v přímém směru z hlavní silnice na pozemek pč. 296//4, kde bude vybudován nový vjezd na pozemek. Náklady spojené s převodem nemovitosti a zápisem věcného břemene uhradí obec. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 4

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 4

6) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – I. etapa. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu podpory venkova. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Stavební úpravy čp. 22 v Němčovicích – I. etapa NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 30. dubna 2014 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 30. dubna 2014 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.10.2014. HLA PRO 4

7) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 20-III/12 2014. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 20.3.2014, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 1 schvaluje. HLA PRO 4

8/1) Starosta informoval přítomné o odročení soudního jednání z důvodu pracovní neschopnosti právní zástupkyně obce, nový termín jednání není dosud znám.

8/2) Starosta podal přítomným informace o stavu komplexní pozemkové úpravy v Olešné, o počtu podaných odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, o rozeslání žádostí občanům, kteří jsou vlastníky zemědělských pozemků v katastrální území Němčovice. V případě souhlasu nadpoloviční většiny by byla KPÚ zahájena společně KPÚ Lhotka u Radnic a Chockov.

8/3) Starosta informoval přítomné o postupu projekční kanceláře ing. Škubalové ve věci vypracování PD na místní komunikaci v části obce Němčovice, o jednání s vlastníky sousedních parcel a o přípravě žádosti na vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. Obci chybí dosud písemný souhlas se stavbou od manž. Kupilíkových.

8/4) Starosta informoval přítomné o postupu při přípravě voleb do Evropského parlamentu.

8/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na ekologické projekty 2014, dotační titul č. 4: podpora zpracování projektových dokumentací – kanalizace a čistírny odpadních vod – v Olešné u Radnic. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 4

8/6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci pro oblast ochrany vod, z programu PK Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2014 ve výši 524 tis. Kč na akci Němčovice – kanalizace, západní část, stoky A1b, A2. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 4

9) Různé: V sobotu 29. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8 hodin.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 17. dubna 2014, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,30 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 21.3. 2014

Komentáře