Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2014
dne 30. ledna 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,04 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 6 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras)
Omluveni: ing. Horvát
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2013 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2014
5) Strategie nákupu pozemků
6) Odměny členům zastupitelstva
7) Záměr pronájmu pozemků
8) Schválení žádostí o dotace
9) Finanční příspěvek na činnost
10) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
11) Různé: Optický kabel, Němčovický masopust 2014 a Dětský maškarní karneval, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5-9/2013 5-6/2013
Nesplněno: 5, 9/1, 9/6-8/2013 5-8/2013 7/2-6/2013 9-5/2013 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2013 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.022,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.785,6 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 260,1 Kč
převod z roku 2012 + 20,9 Kč HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 19.12.2013, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2013, ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 5.1. a ukončena 16.1.2014. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):

závazky – 1.072,8
pohledávky 103,9
pokladna 28,3
zákl. běžné účty 231,8
software 120,7
movitý majetek 12.584,8
DDHM 1.860,0
stavby 24.747,0
pozemky 2.591,2
umělecké předměty 200,0
poř.majetku 0,0
celkem majetek 42.297,0

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč

2002 3.530,2
2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1
2007 18.639,6
2008 19.132,8
2009 32.194,4
2010 36.718,5
2011 37.222,9
2012 41.437,3
2013 42.297,0

HLA PRO 6

4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2014 (podrobný rozpis v příloze):
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.287,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.287,6 Kč
HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje strategii nákupu pozemků ve správním obvodě obce, starostovi postup při uzavírání smluv, při projednávání podmínek s vlastníky, cenové limity za m2 a způsoby financování. HLA PRO 5 ZDRŽ 1

6) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 18.12.2013 změnu v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce platnou od 1.1.2014 takto: Měsíční odměny členům zastupitelstva se stanoví na částku 750,– Kč (dosud 600,–), předsedům výborů se stanoví na částku 1060,– Kč (dosud 860,–), starostovi obce se stanoví na částku 6500,– Kč (dosud 3200,–). Místostarostovi zůstává odměna ve výši 1650,– Kč beze změny. HLA PRO 6

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku pč. 417/1 o výměře 16 m2, který je oplocenou předzahrádkou průčelí domu čp. 29 v obci Němčovice, paní M. Solarové z Němčovic na dobu do 31.12.2023 za jednorázové nájemné ve výši 500,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku pč. 1277/2 o výměře 21 m2, který je oplocenou předzahrádkou průčelí domu čp. 9 v obci Němčovice, část Olešná u Radnic panu R. Halbichovi z Prahy 8 na dobu do 31.12.2023 za jednorázové nájemné ve výši 500,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6

8/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Ekologické projekty PK pro rok 2014 ve výši 38 tis. Kč na akci Čistá Horní Berounka – 2. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.
HLA PRO 6

8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury v PK pro rok 2014 ve výši 40 tis. Kč na Podporu tradiční lidové kultury – Staročeský podzimní jarmark 6. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 6

9/1) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 6

9/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 9121013425 od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 86.671,– Kč za přeložku sloupu v Olešné – stavba Němčovice, část Olešná, p. 1277/2, vNN, č. projektu – 12-0002314, podle uzavřené smlouvy ze dne 9.1.2014, kterou schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 2/2-2/2013 ze dne 28. 3.2013. HLA PRO 6

10) Zastupitelstvo obce se připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude již po desáté vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 6

11) Různé:
11/1) Instalace optického kabelu NE-NET do Olešné – za přítomnosti zástupce společnosti SITEL spol. s r.o., vedení obce, zástupce O2 se diskutoval dne 23.1. postup prací při instalaci kabelu na sloupovou trať do Olešné. Společnost O2 nesouhlasí se zavěšením kabelu na sloupy, ani nesouhlasí s odprodejem sloupů, neboť slouží k připojení sedmi abonentů telefonních linek v Olešné (čp. 46 – J.Beran, čp. 26 – Fr. Svoboda, čp. 13 – Zrostlíkovi, čp. 34 – Štrunc, čp. 35 – Piksovi, čp. 10 – Neubauerovi, če. – Novák). Z tohoto důvodu bylo dojednáno, že starosta se pokusí zjistit další možnosti instalace tohoto optického kabelu, protože přenos internetu tímto opatřením by měl významně vylepšit komfort připojení uživatelům obecní internetové sítě NE-NET v Olešné a okolí.
HLA PRO 6

11/2) Starosta informoval přítomné o průběhu prvního jednání u Okresního soudu v Rokycanech ve věci žaloby obce na náhradu škody od žalované Kladrubské a.s. Jednání bylo odročeno na 18. 3. 2014.

11/3) V sobotu 8. března pořádá obec Němčovický masopust 2014 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8.000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 6

11/4) V neděli 9. března pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v klubovně Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže, slosovatelné vstupenky a občerstvení. Vstup v maskách.

11/5) Starosta podal informace o politice zaměstnanosti obce ve spolupráci s Úřadem práce v Rokycanech. V současné době je na VPP u obce zaměstnáno celkem 15 pracovníků, z toho jsou 3 dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Od 1.2. nastupuje další pracovnice (SD, ÚT), z toho na konci dubna t.r. končí prac. smlouva 9 pracovníkům. Za tyto pracovníky bude hledat obec mezi uchazeči Úřadu práce náhradu. Pracovníkům je vyplácena minimální mzda ve výši 8500,– brutto, krytá příspěvkem od ÚP v plné výši. Zastupitelstvo obce schvaluje postup při přijímání nových pracovníků do obce na VPP pro rok 2014. HLA PRO 6

11/6) Starosta informoval přítomné o výkonu obecně prospěšných prací (OPP) u zdejšího obecního úřadu, které jsou vykonávány ve prospěch obce na základě rozhodnutí soudu v součinnosti s Probační a mediační službou v Rokycanech. V současné době je zde vykonávají celkem 3 odsouzení.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 6. března 2014

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20.40 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 31.1. 2014

Komentáře