Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Spal od 20 h., Opička, Nová, Piksová, Liška)
Omluven: Vašková – v zaměstnání
Hosté:
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody obecního majetku
3) Záměr prodeje, nabídka prodeje a smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemků
4) Schválení nájemních smluv
5) Souhlas s přijetím dotací
6) Odvolání pana Jiřího Vyčichla
7) Ukončení smlouvy Lesospolu Zbiroh s.r.o.
8) Informace o JPO
9) Návrh a schválení vyhlášky obce č. 1/2003 a 2/2003
10) Schválení smlouvy o dílo o vestavbě 2 bytů v čp. 37
11) Schválení textu do kopule kapličky v Olešné
12) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5.

1) Splněná usnesení ZO: 2/1 část I.+III, 3/1, 4, 5/1, 6/3, 6/4 -11/2003, 2/2-8/2003
4/1, 4/2-10/2003 4, 9/5-6/2003
Nesplněno: 3/3 – 5/2003 trvá, 9/6– 6/2003 trvá
6, 8-8/2003 trvá, 2/1, 4/4-10/2003
2/1 část II, 2/2, 3/2, 5/2, 6/1, 6/2-11/03

2/1) Starosta podal návrh na prodej obecního pozemku v katastrálním území Němčovice do vlastnictví Jana Patáka, bytem Plzeňská 127, Praha 5 a to ppč. 417/20 o výměře 29 m2 za smluvní cenu 5.349,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2003. HLA PRO 5

2/2) Starosta podal návrh na prodej obecního pozemku v katastrálním území Němčovice do vlastnictví Marcely Pěnkavové, bytem Družstevní 767, Rokycany a to ppč. 18/13 o výměře 955 m2 za smluvní cenu 50.200,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2003.HLA PRO 5

2/3) Starosta podal návrh na nákup pozemků v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 211 o výměře 1167 m2 za smluvní cenu 11.167,– Kč, dále ppč. 58/5 o výměře 807 m2 – ostatní plocha, ppč. 174/7 o výměře 150 m2 – lesní pozemek, ppč. 202/10 o výměře 21 m2 – TTP za smluvní cenu 2.934,– Kč a dále ppč. 259/1 o výměře 1866 m2 – lesní porost, ppč. 259/2 o výměře 80 m2 – lesní porost, ppč. 261/2 o výměře 3337 m2 – lesní porost za smluvní cenu 26.415,– Kč od bratrů Václava a Zdeňka Jarošových. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2003. HLA PRO 5

2/4) Starosta podal návrh na nákup pozemků v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 58/7 o výměře 534 m2 – ostatní plocha, ppč. 62/3 o výměře 580 m2 – orná půda, a ppč. 174/8 o výměře 385 m2 – lesní pozemek, za smluvní cenu 4.497,– Kč od ing. I. Spěváčka, ing. L. Spěváčka, L: Spěváčkové a Z. Zeithamlové. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2003.
HLA PRO 5

2/5) Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty se záměrem obce koupit pozemky – trvalé travní porosty v katastrálním území Němčovice, které bezprostředně sousedí s pozemky obecního lesa s tím, že v případě jejich nákupu by obec zajistila jejich zalesnění.

Jedná se o tyto pozemky: pč. 187 o výměře 2635 m2 od rodiny Spěváčkových, ppč. 188 o výměře 3208 m2 od ing. Háky, ppč. 189 o výměře 5188 m2 od paní Ocáskové a ppč. 190 o výěmře 2957 m2 od manželů Rýdlových. Starosta se pověřuje jednáním se jmenovanými o možnosti uzavřít KS na tyto pozemky. HLA PRO 5

3/1 Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na nákup pozemků v k.ú. Němčovice, díly A,B,C,D, o celkové výměře 3847 m2, paní Ivoně Pauknerové z Rokycany za cenu stanovenou zastupitelstvem podle usnesení č. 3/1-11/2003.
HLA PRO 5

3/2 Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty směnit pozemek pč. 417/16 o výměře 17 m2 ve vlastnictví obce v k.ú. Němčovice, za pozemek pč. 417/17 o výměře 29 m2 ve vlastnictví manželů Liškových podle geometrického plánu vypracovaného ing. Stránským. Zastupitelstvo souhlasí, pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy a zajištěním vkladu SS do KN.
HLA PRO 5

3/3 Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty se záměrem obce prodat nemovitosti – nově vyměřené parcely v katastrálním území Olešná u Radnic –
Pozemek č. 1. o výměře 59 m2 – část zahrady u domu č.E 31 ( oddělen z pozemku 1277/1)
Pozemek č. 2. o výměře 83 m2 – dvůr domu čp. 14 ( oddělen z pozemku 1277/2)
zřizuje se břemeno průchodu kanalizace pro prodávajícího
Pozemek č. 3. o výměře 56 m2 – pozemek vedle domu čp.l1 ( oddělen z pozemku 1277/2)
Pozemek č. 4. o výměře 25 m2 – pozemek před ppč. 18/1 ( oddělen z pozemku 1277/2)
Pozemek č. 5. o výměře 32 m2 – část dvoru domu č E 36 ( odděleno z pozemku 1277/1)
Jedná se o obecní pozemky, které jsou zaplocené výše specifikovanými soukromými subjekty. Nabídky zájemců je možné zasílat písemně na adresu Obecního úřadu. Zajistí: Ferschmann HLA PRO 6

4) Starosta seznámil zastupitele s připravenými nájemními smlouvami na pronájem obecních pozemků – předzahrádek. Smlouvy jsou koncipovány na dobu určitou (10 let) s jedinou splátkou uhrazenou při podpisu NS.
a) Marie Solarová, pozemek před čp. 29 o výměře 16 m2, cena za nájem 500,– Kč
b) Halbich Roman,pozemek před čp.9 (Olešná) o výměře 21 m2,cena za nájem 500,– Kč
c) Ferschmannová Jitka,pozemek před čp.37,o výměře 153m2,cena za nájem 3.000,– Kč
U bodu a) a b) je pověřen podpisem NS starosta,u bodu c) je pověřen podpisem místostarosta. HLA PRO 6

5) Starosta seznámil přítomné se zajištěnými dotacemi a to od:
a) Plzeňského kraje ve výši 160.000,– Kč na ekologické projekty, konkrétně na vypracování projektové dokumentace KČOV firmou Ekostar Plzeň a to do 31.1.2004.
b) Mikroregionu Radnicko na údržbu a obnovu zeleně v obci ve výši 21.000,– Kč, která bude sjednána s ZO ČSOP Radnice a provedena do konce roku 2003.
Starosta se pověřuje podpisem těchto smluv. HLA PRO 6

6) Starosta seznámil zastupitele s odvoláním pana Jiřího Vyčichla, bytem Břasy 201, které bylo podáno ve lhůtě proti platebnímu výměru Obecního úřadu v Němčovicích za likvidaci komunálního odpadu podle vyhlášky obce. V odvolání namítal, že v letech 2000 a 2001 svoz komunálního odpadu nevyužíval a za tyto služby proto nebude platit. Uvádí, že tato skutečnost byla projednávána s bývalým starostou Fr. Svobodou. Po přezkoumání celého spisu zastupitelstvo konstatovalo, že stanovený poplatek byl závazný pro všechny občany, kteří mají ve správním obvodě obce trvalý pobyt nebo nemovitost, pan Vyčichlo byl jediným, který tento poplatek v minulosti nikdy nezaplatil.
Zastupitelstvo o odvolání pana Vyčichla rozhodlo takto Odvolání se zamítá a rozhodnutí je konečné.HLA PRO 6

7) Na návrh starosty a zastupitele pana Opičky byl projednán návrh na ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o dílo s Lesospolem Zbiroh, s.r.o., který se stará o obecní lesy. Ukončit tyto smlouvy lze dohodou, což bylo předjednáno starostou se zástupcem Lesospolu, ing. Vlčkem, který nemá proti této dohodě námitek. Navrhuje se ukončení smluv k 31.12.2003. Po tomto datu bude vykonávat obec správu obecních lesů sama, prostřednictvím obecního hajného. Pan Jiří Opička má odbornou způsobilost pro výkon této činnosti. HLA PRO 6

8) Starosta informoval přítomné o nařízení vlády o lékařských prohlídkách jednotky požární ochrany obce ( zdravotní způsopilost JPO). Určení konkrétních členů bude dojednáno prostřednictvím starosty obce na valné hromadě SDH, která se koná 22.11.2003 od 18 hodin v němčovické hospodě.

9) Zastupitelé projednali nový text obecně závazných vyhlášek č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obě vyhlášky byly upraveny v souladu se zákonem 229/2003 Sb., kterým se změnil zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích s účinností vyhlášek od 1.1.2004.
Místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů ad. se stanoví pro rok 2004 takto:
1) Poplatek je stanoven ve výši 500,– Kč za osobu.
2) Od poplatku jsou osvobozeny všechny osoby mladší 18 let, které mají v obci trvalý pobyt.
3) Od poplatku jsou osvobozeny další osoby starší 18 let žijící v rodinném domě nebo domácnosti, kde jsou trvale hlášeny více než tři osoby starší 18 let.
4) Sazba poplatku podle čl. III, odst. 1) vyhlášky se snižuje o 200,– Kč poživateli invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů. HLA PRO 6

10) Zastupitelé projednali návrh smlouvy o dílo na elektroinstalace a sanitární instalaci s firmou Beneš a Šefl, Podmokly pro půdní vestavbu 2 bytů v čp. 37 .
HLA PRO 6

11) Starosta seznámil přítomné s textem, který sestavila kronikářka obce, který se zabývá historií kapličky v Olešné a který bude uložen do nového věžního tubusu kapličky.
HLA PRO 6

12) Různé:
– Fr. Solar st. kritizoval uzavření komunikace pod školou s tím, že občané nebyli včas informováni a s uzavřením nesouhlasí.
– J. Nový žádal odstranění betonového sloupku na návsi z důvodu bezpečnosti při výjezdu v zimních měsících.
– Starosta informoval uspořádání o Mikulášské nadílky pro děti dne 5.12.2003

Usnesení zastupitelstva obce 12/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– Uzavření KS podle čl. 2/1,2/2,2/3 a 2/4
– Smlouvu o smlouvě budoucí podle čl. 3/1
– Směnu pozemků podle čl. 3/2
– Záměr prodeje parcel podle čl. 3/3
– Nájemní smlouvy podle čl. 4
– Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 a 2/2003
– Smlouvu o dílo firmě Beneš-Šefl, Podmokly
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o zdravotní způsobilosti členů JPO
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s přijetím dotací podle čl. 5
– se záměrem koupit pozemky podle čl. 2/5
– s ukončením smluv s Lesospolem Zbiroh dohodou podle čl. 7
– s textem listiny do tubusu kapličky
– s uspořádáním Mikulášské nadílky pro děti
Zastupitelstvo obce zamítá:
– odvolání Jiřího Vyčichla podle čl. 6
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 18. prosince 2003.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 22,05 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Liška Vladimír

Otevřít přílohu…

Komentáře