Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2013
dne 19. prosince 2013 v místní restauraci
Začátek: 19,08 hod.

Přítomni: 7 členů ZO, X veřejnost
(K.Ferschmann,, Spal, Pavelková, Vašková, Kapras, ing. J. Ferschmann, ing. D. Horvát)
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody movitého majetku
3) Jmenování inventarizační komise
4) Závěrka hospodaření za rok 2013
5) Rozpočtové provizorium, rozpočtová změna č. 2
6) Smlouva o dílo
7) Žádosti o dotace MMR
8) Různé: Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 6, 7, 8 -8/2013
Nesplněno: 5, 9/1, 9/6-8/2013 5-7/2013 trans. do 5-8/2013 5, 7/2-6/2013 9-5/2013
9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup movitého majetku:
a) dvoukolové přípojné plošiny za traktor za částku 1000 Kč od Petra Cipry, bytem Kryry
b) hydraulického lisu za částku 10000 Kč od Střední odborné školy stavební v Plzni
c) hrotového soustruhu za částku 5000 Kč od Gymnázia a Střední odborné školy Plasy
d) motorové frézy na sníh za částku 17000 Kč od firmy R. Plachého z Radnic
HLA PRO 7

3) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2013 ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2013
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2014
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2014 do 24.1.2014 HLA PRO 7

5/1) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2013, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2014 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2014. HLA PRO 7

5/2) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2013. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2013, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla a uzavření SoD č. 4/2013 – Zateplení fasády 164 m2 Kulturního domu čp. 16, stavební firmě Stav. Servis Lakam s.r.o., Kralupy nad Vltavou, za částku 160.000,– Kč vč. DPH, která je částečně kryta schválenou dotací z programu Podpora a stabilizace venkova Plzeňského kraje ve výši 100 000 Kč. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci za vítězství v soutěži Vesnice roku 2013 do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2014 – dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku – zlatá stuha ve výši 1 000 000 Kč. Žádost musí být doručena MMR nejpozději do 17. února 2014. HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 ve výši 550 tis. Kč na vestavbu 1 BJ v čp. 22. HLA PRO 7

8) Různé:
8/1) Instalace optického kabelu NE-NET do Olešné – místostarosta znovu osloví společnost SITEL spol. s r.o., která obci podala nejnižší cenovou nabídku, domluví termínový harmonogram prací, konečnou cenu a další podrobnosti, zajistí návrh SoD, která by mohla být schválena na lednovém zasedání zastupitelstva obce. Přenos internetu do Olešné, pomocí optického kabelu, by měl významně vylepšit komfort uživatelům obecní internetové sítě NE-NET v Olešné a okolí. Předpokládaný termín dokončení do 31. května 2014. HLA PRO 7
8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč ve prospěch Oblastní charity v Rokycanech. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy. HLA PRO 7

8/3) Starosta podal informaci o konání akce nazvané Vánoce v útulku, která se koná 23. prosince od 11 do 17 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.
8/4) V úterý, na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj s doprovodnou hudbou. Začne přesně v 0,30 hodin.

8/5) Obecní úřad upozorňuje občany na omezený provoz Sběrného dvora v době o Vánočních svátcích (24., 25. a 26.12) a Novoročních svátcích (31.12. a 1.1.) tak, že bude možné odevzdávat odpad v tyto dny pouze v době od 9 do 10 hodin. V ostatních dnech je provoz bez omezení.

***************
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2014.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. ledna 2014 Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 20.12. 2013

Komentáře