Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2013
dne 2. října 2013 v místní restauraci
Začátek: 19,09 hod.

Přítomni: 7 členů ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann,, Spal, Pavelková, Vašková, Kapras, ing. J. Ferschmann, ing. D. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Smlouva o dílo
3) Přijetí dotací
4) ČTÚ – výsledek
5) Stanovisko k žádosti ČEPS
6) Vesnice roku – konečné výsledky
7) Příprava na volby
8) Rozšíření útulku – otevření
9) Různé: Hubertova jízda, Vítání občánků, Dětská burza, Jarmark, Drakiáda

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8/1, 8/2-7/2013

Nesplněno: 5-7/2013 5, 7/2-6/2013 9-5/2013 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2013 mezi obcí Němčovice a Projekční kanceláří ing. D. Škubalové, Plzeň, na zpracování projektové dokumentace pro ÚR a SP s položkovým výkazem výměr a rozpočtem na objekty komunikací, chodníků a vjezdů včetně odvodnění, v novém stavebním obvodě v části obce Němčovice – západní část. Cena díla je 96.800,– kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 200.000,– Kč z programu Plzeňského kraje – Dotace na havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2013, na rozšíření kapacity útulku pro psy v Němčovicích o 9 kotců. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 60.000,– Kč od Mikroregionu Radnicko na kofinancování dotace. Za tyto prostředky bude pořízeno 9 zateplených bud pro psy v hodnotě 46.800,– Kč a zbývající částkou ve výši 13.200,– kč bude doplacena cena za výrobu kotců (celkem 213.200,– Kč).
HLA PRO 7

3/3) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000,– Kč z programu Plzeňského kraje – Projekty obcí – PSOV PK 2013 na polovinu zateplení fasády objektu obce čp. 16. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. HLA PRO 7

4) Starosta seznámil přítomné s nepravomocným rozhodnutím ČTÚ, kterým byla obcí za správní delikt nepovoleného využívání zařízení pro širokopásmový přenos dat pro venkovní provoz radiový kmitočet 5180 MHz, určený pouze pro použití uvnitř budovy. Správní orgán snížil pokutu z 6.500,– Kč na 4.000,– Kč plus 1.000,– Kč za náklady správního řízení. Ve lhůtě do 10.10. je možné podat rozklad k předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu. Zastupitelstvo obce s podání rozkladu nesouhlasí. HLA PRO 4, PROTI 3

5) Zastupitelstvo obce schvaluje text protokolu o projednání záměru zdvojení vedení V430, který byl sepsán se zástupce společnosti ČEPS Invest, a.s. dne 2.10.2013 a podepsaný starostou obce. Zastupitelstvo obce bude podporovat stanovisko o narovnání trasy energovodu od místa Rybárna (stožár č. 225) do místa Hřešihlavy. Současné vybočení trasy vedení bylo v minulosti provedeno z politických důvodů, aby se vyhnulo území, ve kterém bylo sídlo tehdejšího tajemníka MV KSČ Praha A. Kapka v údolí Radnického potoka. Napřímením energovodu dojde ke zkrácení trasy a k významnému snížení stavebních nákladů z peněz daňových poplatníků. Trasa dnešního vedení také zasahuje do ptačí oblasti NATURA 2000 v lokalitě u obce Kamenec. Zdvojení vedení a výměnou za sloupy typu DONAU dojde také k dalšímu narušení krajinného rázu. Z těchto důvodů se pověřuje starosta, aby využil při dalších jednáních všechny zákonné prostředky k prosazení stanoviska zastupitelstva obce.
HLA PRO 7

6) Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 2013, které se konalo v Luhačovicích, se zúčastnila za naší obec zastupitelka obce J. Vašková a J. Vávra. V celostátním hodnocení už naše obec neuspěla, čehož určitě nemusíme litovat, protože vítězství v kole krajském, byl pro naší obec úspěch opravdu historický. Účastníky zde informoval ministr pro místní rozvoj František Lukl, že znovu navyšuje odměny vítězným obcím na původní výši. V příštím roce si můžeme požádat MMR o milionový příspěvek, který bude ve výši 80 % investiční akce. Starosta navrhuje, aby se peníze použily na zahájení stavby, která má zpracovanou projektovou dokumentaci (mj. stála 115.000,– Kč) a stavební povolení v právní moci – Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v kat. území Němčovice. Za 1.200.000,– Kč by bylo možné objekt bývalého obecního úřadu zbourat a vystavět hrubou stavbu stavby, vč. krovu a střešní krytiny. Další práce by se rozdělily do více let.

7) Starosta seznámil přítomné o přípravách na volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se budou konat v pátek 25.10. a v sobotu 26.10. Bude připravena opět jen jedna volební místnost v salonku němčovické restaurace. Byla již jmenována zapisovatelka OVK a do 11.10. jmenuje a doplní starosta členy okrskové volební komise. Hlasovací lístky budou rozneseny do všech domácností včas. Voličský průkaz si mohou naši občané vyzvednout od 10. do 23. října u zapisovatelky Jiřiny Vaškové.

8) V sobotu, 26.10. se koná v útulku pro psy Den otevřených dveří, při příležitosti tříletého výročí útulku od 10 do 17 hodin. V 15 hodin se pak uskuteční slavnostní otevření rozšíření útulku.

9) Různé:
9/1) Vítání občánku: Termín byl stanoven předběžně na prosinec 2013
9/2) Stáj Straka: V sobotu, 12.10. Hubertova jízda, zač. v 10 hodin.
9/3) Klubovna hasičského domu: V sobotu 19.10. Podzimní Dětská burza, v době od 13 do 16 hodin.
9/4) Podzimní němčovický Jarmark: V neděli, 27.10. se koná v areálu před obecním úřadem, v době od 11 do 15 hodin.
9/5) Drakiáda: Ve sváteční den, v pondělí, 28.10. se koná pro děti na fotbalovém hřišti ve Višňovce od 13 hodin pouštění draků a dráčků.
9/6) Informace: Obec Němčovice prodává ze svého lesního hospodářství jehličnaté měkké palivové dříví v 1 m délkách, cena za prm 900,– Kč. Zároveň nabízíme dopravu dříví v kontejnerech (8 prm) na místo vozidlem LIAZ. Cena 35,– Kč/km + manipulace. Dotazy na tel č. 603 315 320.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 7. listopadu 2013, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 5.10. 2013

Komentáře