Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2013
dne 29. srpna 2013
v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 25 veřejnost
(K.Ferschmann,, Spal, Pavelková, Vašková, Kapras,)
Omluveni: ing. J. Ferschmann, ing. D. Horvát
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Smlouvy o dílo
3) Odpadové hospodářství – smlouvy
4) Návštěva hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2013
5) Stanovisko k žádosti ČEPS
6) Anketa o lávce
7) Účast Soptíků – září 2013-09-03
8) Různé: Smlouva HZSPK, ČTÚ

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7/1, 7/3, 7/4-6/2013

Nesplněno: 5, 7/2-6/2013 9-5/2013 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2013 mezi obcí Němčovice a dodavatelem firmou Vlastimil Baborovský, Sedlecko, na výstavbu, montáž a dopravu 9 ks kotců pro psy, kterými bude rozšířen zdejší útulek. Částka za provedení díla je sjednána na 213 000 Kč vč. DPH, termín dodání díla do 15.10.2013. Úhrada bude provedena z dotace PK ve výši 200 000 Kč.
HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2013 mezi obcí Němčovice a dodavatelem firmou Petr Staněk, Mlečice, na výrobu 9 ks dřevěných zateplených bud pro psy, kterými bude rozšířen zdejší útulek. Částka za provedení díla je sjednána na 46 800 Kč vč. DPH, termín dodání díla do 15.10.2013. Úhrada bude provedena z příspěvku MR PK ve výši 60 000 Kč. HLA PRO 5

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi prodávající obcí Němčovice a kupující společností Becker Bohemia s.r.o., IČ 61776572, podle které se prodává speciální automobil MAN, rok výroby 1999 za částku 75 778 Kč vč. DPH. Důvodem prodejem je závažná porucha motoru, jejíž oprava přesahuje cenu vozidla. HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem obcí Němčovice a dodavatelem společností Becker Bohemia s.r.o., IČ 61776572 o zajištění komplexního odpadového hospodářství obce Němčovice, která se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014. Na území obce bude provádět společnost svoz popelnic. Mění se svozový den z pondělí na čtvrtek. Starosta zajistí, aby o této změně byli informování všichni občané. HLA PRO 5

4) Starosta informoval přítomné o přípravě programu Ahoj prázdninám v neděli, dne 1. září, kterým se budeme zároveň prezentovat celostátní hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku 2013. Komise bude v obci od 14,30 do 18,30 hod. a po celou dobu se jí bude věnovat starosta se zastupiteli obce. Vyhlášení výsledků se bude konat ve dnech 13.-15. září 2013 v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem – Luhačovice 2013. Za obec Němčovice se pověřuje a vyhlášení výsledků se zúčastní zastupitelka Jiřina Vašková. HLA PRO 4 ZDRŽ 1

5) ČEPS požádal obec o vydání stanoviska k jeho územně technické studii záměru zdvojení vedení velmi vysokého napětí mezi rozvodnami Hradec u Kadaně – Chrást výměnou stožárů za typ DONAU, přičemž celková šířka ochranného pásma vedení by se nezměnila. Zastupitelé se domnívají, že by měli být vyzváni především vlastníci pozemků, na kterých sloupy stojí a jsou omezení OPV na svých vlastnických právech. Starosta zjistí, zda je jim tato informace známa a případně jim tyto informace předá. Starosta bude požadovat v této věci od ČEPS další informace, poté vydá zastupitelstvo obce k záměru své stanovisko. HLA PRO 5

6) Starosta informoval přítomné o společném jednání starostů obcí Kaceřov, Dobříč a Němčovice, kteří po domluvě navrhují, aby byla uspořádána adresná anketa, které se budou moci zúčastnit všichni vlastníci (spoluvlastníci) nemovitostí (chat, chalup, RD) ve správních obvodech jmenovaných obcí a budou moci odpovědět na anketní otázku: Souhlasíte s výstavbou lávky pro pěší přes řeku Berounku v lokalitě specifikované v projektové dokumentaci k územnímu řízení ANO – NE. Anketní lístky budou vydávat jednotlivé OÚ a předpokládaná doba trvání ankety bude jeden měsíc (předpokládá se měsíc říjen). Účelem ankety je zjistit názor dotčených vlastníků objektů určených k trvalému bydlení, nebo k rekreaci. Přítomní chataři olešenské chatové osady při jednání zastupitelstva měli možnost vyjádřit své názory. S výstavbou lávky nesouhlasí a budou činit všechny kroky k tomu, aby její stavbě zabránili.
Zastupitelstvo obce s vypsáním ankety souhlasí a pověřují starostu její realizací. HLA PRO 5

7) Starosta informoval přítomné o účasti našich Soptíků v měsíci září: v sobotu, 31.8. vystoupí ve 14,30 hod. na akci Liblínských slavností, v neděli 1.9. od 14,45 hod. na němčovické akci Ahoj prázdninám, v sobotu, 7.9. od 13 hod. na zbirožském Tatrování v Muzeu hasičské techniky, v neděli, 8.9. v době mezi 12 až 14 hodinou na plzeňském náměstí Republiky při celostátním setkání hasičských přípravek. Termín vystoupení (derniéry) na pražské Julicse není dosud stanoven, pravděpodobně to bude koncem září, nebo začátkem října.

8) Různé:
8/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Němčovice a ČR – Hasičským záchranným sborem PK na 1. Svářečku bodovou nožní BN 20-23, 2. Svářečku obloukovou JS 90, 3. Děrovadlo revolverové NDR 10B. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

8/2) Starosta informoval o podaném odvolání proti závěru správního řízení ČTÚ a o nařízení ústního jednání dne 11.9.2013. Jednání se zúčastní starosta.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. září 2013, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,30 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 3.9. 2013

Komentáře