Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2013
dne 25. července 2013
v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 6 členů ZO, 25 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. D. Horvát, Spal, Pavelková, Vašková, Kapras,)
Omluveni: ing. J. Ferschmann
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2013
4) Poptávka na projektovou dokumentaci místní komunikace
5) Poptávka na dodavatele stavby kanalizace – východní část
6) Poptávka na dodavatele kotců do útulku
7) Různé: ČTÚ, krajinný ráz lávka, neposekané pozemky

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 11-5/2013

Nesplněno: (7/4-3/2013 transf. do 2/2-4/2013) transf. do 9-5/2013 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2/1) Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením řízení o vydání územního rozhodnutí na stavbu Dopravního napojení lokality pro výstavbu RD na obecních pozemcích pč. 231/8 a 229 v kat. území Němčovice žadatelům Josefu Macákovi a manželům Aleně a Arnoštu Knechtovým, s tím, že se zavazují po kolaudaci stavby tuto předat bezúplatně obci Němčovice včetně kanalizační přípojky a pozemku pč. 213/8. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi Jiřím Chvojkou (1/3) a obcí Němčovice (2/3) u pozemků na LV č. 78, pč. 159/53 (709 m2 orná půda), 289/5 (196 m2 lesní pozemek) a 300/1 (2957 m2 ostatní plocha – neplodná půda) v rámci řízení komplexních pozemkových úprav. Spoluvlastnictví se vypořádává tak, že PÚ Rokycany rozdělí stávající nárok oběma účastníkům dohody odpovídající spoluvlastnickému podílu. HLA PRO 6

3) Starosta seznámil přítomné s harmonogramem vyhlášení výsledků soutěže a následně oslavy obce, včetně nákladů na jejich pořízení. Současně informoval o návštěvě hodnotící komise celostátního kola soutěže Vesnice roku 2013, která do Němčovic dorazí v neděli, 1. září odpoledne. V průběhu srpna se bude připravovat scénář návštěvy komise. HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypsáním a zveřejněním poptávky na projektovou dokumentaci místní komunikace v Němčovicích. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypsáním a zveřejněním poptávky na dodavatele stavby kanalizace – Němčovice východní část. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypsáním a zveřejněním poptávky na dodavatele kotců a zateplených bud do němčovického útulku pro psy. HLA PRO 6

7) Různé:
7/1) Starosta seznámil přítomné s výsledkem správního řízení Českého telekomunikačního úřadu, který zjistil, že obec využívala pro provoz obecní internetové sítě nesprávný radiový kmitočet. Za to byla obci uložena pokuta ve výši 6500,– Kč a náklady na úhradu řízení ve výši 1000,– Kč. S tímto zastupitelstvo nesouhlasí a pověřuje starostu podáním odporu s následujícím odůvodněním. Uvedený správní delikt nebyl spáchán úmyslně, jednalo se o chybu, která byla neprodleně odstraněna poté, co byla tato skutečnost zjištěna. Jednalo se pouze o jeden bod sítě od budovy OÚ na křižovatku. Správního deliktu se obec dopustila poprvé. Byla provedena taková opatření, aby se nemohla podobná událost opakovat. HRA PRO 6

7/2) Starosta informoval přítomné, že Krajský úřad PK, odbor životního prostředí vydal dne 25.7.2013 závazné stanovisko ve věci zásahu do krajinného rázu stavbou lávky přes řeku Berounku a s umístěním a povolením stavby souhlasí. Starosta se pověřuje podáním nové žádosti o vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu Stavebnímu úřadu v Radnicích. HLA PRO 6

7/3) Zastupitel S. Kapras požádal starostu, aby neprodleně vyzval vlastníky pozemků na povinnost alespoň 1 x ročně posekat své zahrady a pozemky v intravillánu obce, aby nedocházelo k zaplevelování sousedních pozemků semeny plevele. Tuto problematiku řeší zákon na ochranu půdního zemědělského fondu a především občanský zákoník a nečinnost vlastníků může být kvalifikována jako přestupek. Starosta zašle výzvu těmto vlastníkům: MUDr. T. Lodrová, J. Vyskočilová, SJM M. a J. Vyskočilovi, B. Zeithmalová, E. Zeithamlová, J. Macák, SJM A. a A. Knechtovi, I. Pauknerová, V. Řeřicha.

7/4) Z důvodu návštěvy hodnotitelské komise Vesnice roku se přesouvá autobusový zájezd do ZOO Chomutov na konci prázdnin z neděle 1. září na neděli, 25. srpna 2013. Odjezd z Němčovic je v 8 hodin. Přihlášky podávejte v hospodě, nebo v kanceláři OÚ. Děti mají dopravu i vstupné zdarma.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. srpna 2013, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,10 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 1.8. 2013

Komentáře