Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 5/2013

dne 21. června 2013
v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, Pavelková, Vašková, Kapras,)
Omluveni: ing. Horvát, ing. J. Ferschmann,
Hosté: Jaroslava Šrámková

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Plán společných zařízení KPÚ Olešná
3) Závěrečný účet hospodaření obce a účetní závěrka za rok 2012
4) Stavební práce v Olešné, doprava materiálu
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ
6) Smlouva o spolupráci – obec Holoubkov
7) Rozpočtové opatření č. 2
8) Žádosti o splátkový kalendář
9) Záchytný žlab v Zahradní ulici
10) Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2013
11) Různé: informace IBP, platební výměr

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2-4/2013 2/1-3/2013
Nesplněno: 7/4-3/2013 transf. do 2/2-4/2013 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktualizovaným Plánem společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v kat. území Olešná a předložený návrh schvaluje. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad. Příjmy (v tis.): 7.382,9 Kč, výdaje 8.270,6 Kč, saldo P-V – 887,6 Kč. HLA PRO 5

V 18,20 hod. se dostavil na jednání ZO místostarosta.

4) Starosta seznámil přítomné se stavem stavebních prací v Olešné. V současné době tu probíhá stavba protipovodňového kolektoru přes centrální část obce, z tohoto důvodu budou v průběhu prázdnin provedena dopravní omezení, podle toho, jak bude stavba postupovat. Starosta měl několik připomínek k prováděným pracím, byly svolány dvě jednání za přítomnosti investora a projektanta, připomínky by měly být akceptovány. Zároveň byla zahájena stavba MVE Kaceřovský mlýn, přičemž doprava materiálu bude přednostně řešena po obecní komunikaci mezi hlavní silnicí za Bohemií a vysílačem T-Mobile. Úprava cesty bude financována investorem, obecní úřad vydal povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které rostly v tělese komunikace. Předpokládaný konec obou staveb je do konce října/resp. do konce roku 2013. Starosta zajistil s dodavateli pravidelné týdenní mytí komunikací, vždy v pátek odpoledne, za úplatu pro naše hasiče. Žádáme občany o trpělivost se zhoršeným životním prostředím v obci. Zastupitelstvo obce souhlasí s použitím výše specifikované obecní komunikace pro dopravu materiálu na MVE. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. EP-12-0002314/VB/1, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění nového betonového sloupu s venkovním izolovaným vedením NN na obecním pozemku pč. 1277/2 v kat. území Olešná u Radnic. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 1800 Kč. Po přemístění sloupu bude možné rozšířit v tomto místě obecní komunikaci. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Němčovice a obcí Holoubkov. Předmětem smlouvy je spolupráce při odchytu, dopravě, předávání, přebírání a zajištění pobytu toulavých a opuštěných psů do útulku v Němčovicích za úplatu. HLA PRO 6

7) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k VI/12 2013. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 20.6.2013, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje. HLA PRO 6

8/1) Žádost o splátkový kalendář platebního výměru č. 7/013 na místní poplatek podala ing. M. Kozlerová na částku 15 000 Kč, kterou bude splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3 000 Kč, přičemž poslední splátka v této výši bude zaplacena na účet obce dne 20.11.2013. Zastupitelstvo obce souhlasí a zároveň upozorňuje žadatele, že v případě neplnění splátkového kalendáře ve sjednaných termínem se tento kalendář ruší a zůstatková částka bude vymáhána prostřednictvím exekučního řízení. HLA PRO 6

8/2) Žádost o splátkový kalendář platebního výměru č. 9/013 na místní poplatek podala M. Pěnkavová na částku 8 960 Kč, kterou bude splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2 500 Kč, přičemž poslední splátka ve výši 1 460 Kč bude zaplacena na účet obce dne 25.10.2013. Zastupitelstvo obce souhlasí a zároveň upozorňuje žadatele, že v případě neplnění splátkového kalendáře ve sjednaných termínem se tento kalendář ruší a zůstatková částka bude vymáhána prostřednictvím exekučního řízení. HLA PRO 6

8/3) Žádost o splátkový kalendář platebního výměru č. 8/013 na místní poplatek podala D. Posekaná na částku 8 268 Kč, kterou bude splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 000 Kč, přičemž poslední splátka ve výši 1 268 Kč bude zaplacena na účet obce dne 25.2.2014. Zastupitelstvo obce souhlasí a zároveň upozorňuje žadatele, že v případě neplnění splátkového kalendáře ve sjednaných termínem se tento kalendář ruší a zůstatková částka bude vymáhána prostřednictvím exekučního řízení. HLA PRO 6

9) Starosta seznámil zastupitele s dopisem manželů Eberových, kteří nesouhlasí s návrhem obce o odkoupení části pozemku, ani nesouhlasí se řízením věcného břemene, prohlašují, že stávající řešení odvodňovacího žlabu je chybné, mělo by být předěláno, považují ho za ohrožení svého zdraví a majetku. Navrhují žlab přeřešit a vodu vést opačným směrem do obecní kanalizace a dále vybudovat před vraty a vrátky vhodný přechod pro vstup osob a vjezd techniky. Po projednání této problematiky se zastupitelstvo obce usneslo na provedení následujících opatření: Voda ze žlabu bude nově svedena kapacitní trubkou do obecní kanalizace, budou odstraněny žlabnice před vraty vjezdu do zahrady, před vrátka bude umístěn polorošt pro bezpečný vstup do zahrady a první kanálová vpusť bude snížena o cca 20-30 cm a ohraničena silničními obrubníky ve tvaru U proti vodě. HLA PRO 6

10) Starosta seznámil přítomné s přípravami na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice rok PK 2013, které se bude konat v sobotu, 27.7.2013 od 14 hodin na návsi.

11) Různé:
11/1) Starosta informoval přítomné o výsledku kontroly provedené v obci Inspektorátem bezpečnosti práce v Rokycanech. Nebyly zjištěny žádné závady.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. července 2013, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,25 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 22.6. 2013

Komentáře