Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 4/2013
dne 30. května 2013 v místní restauraci
Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 7 členů ZO, 5 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Spal, Pavelková, Vašková, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převodní smlouvy – prodej techniky, záměr řešení
3) Rozpočtové opatření č. 1
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
5) Požární řád – novela OZV
6) Dětský den
7) Různé: Okresní soutěž v požárním sportu, Návštěva komise VR

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/3, 7/5-3/2013 9/3-2/2013
Nesplněno: 2/1, 7/2, 7/4-3/2013 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej motorového člunu s přívěsem ve vlastnictví obce za částku 65 000 Kč panu ing. H.Š. z obce Psáry. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

2/2) V souvislosti s usnesením ZO č. 7/4-3/2013 ze dne 25.4.2013 zajistil starosta geodetické vyměření severní hranice pozemku pč. 202/3, podle kterého bylo zjištěno, že žlabovky položené podél místní komunikace v Zahradní ulici vedle dřevěného plotu, jsou fakticky na pozemku manželů E. z Prahy. Jedná se pozemek o výměře 52 m2 dle GP. Žlabovky byly položeny pro odvod vody, která přitékala ze zahrady manž. E. a dále zatékala do objektů dvou rodinných domů, kde působila jejich majitelům škodu. Starosta požádal vlastníky pozemku o vyjádření k této věci s tím, že v úvahu připadá možnost odkoupení části pozemku obcí, nebo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na průchod žlabovek pro zajištění soustředěného odtoku vody z místní komunikace. Starosta se pověřuje dalším jednání v této věci. HLA PRO 7

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k V/12 2013. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.5.2013, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 1 schvaluje. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou auditora o hospodaření obce v roce 2012. Tento dokument je k nahlédnutí na úřední desce na webových stránkách obce, přičemž po uplynutí lhůty pro zveřejnění bude na příštím ZO předložen závěrečný účet obce za rok 2012 ke schválení.

5) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2013, Požární řád obce, která zároveň ruší a nahrazuje vyhlášku č. 3/2003. HLA PRO 7

6) Časové rozložení programu Dětského dne, 9.6.2013 pro jednotlivé účinkující. Ozvučení zajišťuje firma pana Hrdého. Vstup pro děti zdarma, nutnost registrace na OÚ.
13,00 – 13,30 hod. Jitka Střelečková a její soutěže (30´)
13,35 – 14,05 hod. Kristýna a Martina, pohádkové písničky, (30´)
14,10 – 14,30 hod. Harcíři, Skupina historického šermu Rokycany (20´)
14,35 – 15,30 hod. Kristýna a Martina, hraná a zpívaná pohádka (55´)
15,35 – 16,30 hod. Zlá žena, kapela, (55´)
16,35 – 17,00 hod. Kristýna a Martina, pohádkové písničky, (25´)
17,00 – 17,30 hod. Chicken Hell, dívčí rocková kapela, (30´)

Doprovodný program:
12,00 – 17,00 hod. Nafukovací a zábavné atrakce, (Skákací hrad, Simulátor F1, Elektromotorky, Siloměr, malování na obličej) fa SERVIS 365, Praha
14,00 – 16,00 hod. Raftování na rybníku, SDH Němčovice
14,00 – 16,00 hod. Hasičské autíčko, Soptíci Němčovice
Táborák, Opékání špekáčků, Nafukování balónků

7) Různé:
7/1) Starosta informoval přítomné o návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice roku dne 12. června 2013 od 14,45 hodin. Do této soutěže je naše obec přihlášena již po jedenácté. Dále informoval o přípravách a programu, o zřízení organizační skupiny, k tomuto účelu sestavené a řízené starostou obce.

7/2) Starosta informoval přítomné o přípravách akce Okresní soutěž v požárním sportu okresu Rokycany, která se uskuteční v sobotu, 8. června 2013 v němčovické Višňovce. Spoluorganizátorem je SDH Němčovice.

Časový harmonogram:

6,30 – 7,30 trénink, dojezd soutěžních družstev a rozhodčích
7,30 – 8,00 prezence, poučení rozhodčích a rozdělení jejich stanovišť
8,05 – 8,20 nástup, porada vedoucích družstev a vedení soutěže
8,30 – 9,30 štafeta 4×100 metrů muži
9,45 – 10,15 štafeta 4×100 metrů ženy
10,30 – 12,30 běh na 100 metrů s překážkami muži
12,45 – 13,45 běh na 100 metrů s překážkami ženy
14,00 – 14,05 zásah hasičským autem Soptíci
14,05 – 15,50 požární útoky muži
16,00 – 16,45 požární útoky ženy
17,00 nástup a vyhlášení výsledků

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. června 2013, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,10 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 31.5. 2013

Komentáře