Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 3 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Pavelková, Vašková, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni: ing. J. Ferschmann, Spal,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převodní smlouvy – o smlouvě budoucí, darovací, o zřízení jednotek
3) Nařízení obce – podomní prodej
4) Účetní závěrka provozu KČOV a stanovení paušálu stočného 2013
5) Zpráva o bezpečnostní situaci v obci 2012
6) Žádost Rokycanské nemocnice
7) Různé: Nedělní klid, Čistá Horní Berounka, Máje

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce nebyl zaznamenáván obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2-2/2013 1/2-9/2012

Nesplněno: 9/3-2/2013 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene kanalizace v obci Němčovice – střední část, stoka A3 a A3a se stavebníkem kanalizace paní Věrou Fenclovou, bytem Němčovice čp. 9 na pozemcích ve vlastnictví obce, ve kterých bude kanalizace uložena dle schválené PD: ppč. 18/10, 18/4, 18/5, 18/9, 233/1, 233/6, 233/9, 233/21 a 233/24 v k. ú. Němčovice. Věcné břemeno se sjednává bezúplatně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi dárce panem J.K. z Prahy a obdarovanou obcí Němčovice na pozemek pč. 1322/2 o výměře 49 m2 vedeného jako ostatní plocha v kat. území Olešná u Radnic. Darovaný pozemek bude sloužit pro rozšíření místní komunikace v Olešné a k přeložce betonového sloupu venkovního vedení NN. Daně a poplatky bude hradit strana obdarovaná. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo obce souhlasí se zpětvzetím Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi Obcí a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, na zajišťovací prvek – bytovou jednotku č. 1 v 3. NP, v Němčovicích čp. 16 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany. Stejně tak učiní i Ministerstvo pro místní rozvoj. Důvodem je, že nebyly vymezeny jednotlivé jednotky v budově čp. 16 v Němčovicích a zástavní právo muselo být zřízeno na celý dům čp. 16. HLA PRO 5

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje Prohlášení o vymezení jednotek v budově čp. 16 v Němčovicích na tyto jednotky: 1. Jednotka č. 16/1 – nebytový prostor v prvním a druhém nadzemním podlaží, jehož celková plocha je 154,4 m2, 2. Jednotka č. 16/2 bytový prostor 2+1, umístěný ve třetím nadzemním podlaží, celková plocha s příslušenstvím je 64,1 m2, 3. Jednotka č. 16/3 je nebytový prostor ve třetím nadzemním podlaží, který tvroří dva pokoje se společným příslušenstvím sloužící k přechodnému ubytování, celková plocha 28,5 m2. Vymezení jednotek bylo třeba v souvislosti s usnesením ZO č. 4/1-2/2013 o uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi Obcí a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, na zajišťovací prvek – na bytovou jednotku v 3. NP, v Němčovicích čp. 16. Starosta se pověřuje podpisem notářského zápisu Prohlášení o vymezení jednotek v budově čp. 16 v Němčovicích. HLA PRO 5

2/5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nové Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi Obcí a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, na zajišťovací prvek – bytovou jednotku č. 16/2 v 3. NP, v Němčovicích čp. 16. Smlouvou se zajišťuje pohledávka ve výši 550 000,– Kč, kterou obec obdržela jako investiční dotaci na výstavbu této BJ z podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“. Zástavní právo se sjednává na dobu 20 let, účinností od 25.4.2013. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce č. 2/2013, kterou se zakazuje podomní prodej na území obce Němčovice. HLA PRO 5

4/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2012:

Výdaje celkem: ………………………………46.724,– Kč
Příjmy celkem: …………………………….63.300,– Kč
Počet připojených osob ……………………94
Počet provozoven ………………………………… 2
Pohledávky ……………………………………….…. 0
Závazky ……………………………………..……….. 0
Výsledek hospodaření …………………… 16.576,– Kč

Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2012 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 22.209,– (5.474,– 2010, 159,– 2011, 16.576,– 2012 Kč). HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2013 nezměněnou výši paušálu stočného, která činí částku 650,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2013:
Výdaje celkem: …………………………… 65.000,– Kč
Příjmy celkem: …………………….……… 65.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané s příjmy paušálu stočného. Zvýšení počtu připojení v roce 2013 se předpokládá o 6 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016. HLA PRO 5

5) Starosta seznámil přítomné se Zprávou o bezpečnostní situaci v obci Němčovice a Olešná za období od 1.1.2012 do 31.12.2012, kterou vypracoval policejní inspektor PČR v Radnicích. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

6) Zastupitelstvo obce se seznámilo s dopisem ředitelky Rokycanské nemocnice se žádostí o finanční příspěvek. Součástí dopisu byl návrh darovací smlouvy. V této věci nebyl podán žádný návrh.

7) Různé:
7/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 5

7/2) Starosta upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk.

7/3) V neděli, 28. dubna se bude konat poprvé akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků v řece započne v Darové a skončí u jezu v Olešné. Začátek pozemní části úklidu je v 9,30 hodin na točně autobusu v Olešné, vodní část úklidu začíná na pravém břehu v Darové v 10 hodin. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení u táboráku na návsi v Němčovicích.

7/4) S ohledem na stížnost pana ing. M.E. na průběh nově položených žlabovnic v Zahradní ulici, starosta zajistí geodetické vyměření severní hranice pozemku pč. 202/3 a po zjištění skutečného stavu bude dále se stěžovatelem jednáno. HLA PRO 5

7/5) Zastupitelstvo obce upozorňuje spoluobčany bydlící v Olešné na probíhající stavební práce, které budou pokračovat postupně i do centrální části obce a žádá je o shovívavost a trpělivost při postupném omezení dopravních možností i pohody bydlení (hluk, prach). Pokud se vyskytnou nějaké problémy, hlaste je ihned starostovi obce, aby je mohl řešit se stavbyvedoucím stavební firmy. Podle možností se bude obec snažit ve spolupráci s hasiči zajistit kropení místních komunikací pro snížení prašnosti.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. května 2013, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,05 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 26.4. 2012

Komentáře