Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2013

dne 28. března 2013 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Spal, Vašková, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni: Pavelková
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Smlouvy – ČS, a.s., ČEZ (sloup),
3) Obecně závazné vyhlášky – pobyt, prodej
4) Nemovitosti – zástavní smlouva, záměr převodu, věcné břemeno
5) Rozpočtový výhled
6) Žádost Úřadu práce
7) Přihláška do soutěže Vesnice roku 2013
8) IBP, SÚS PK
9) Různé: Školení řidičů, Ukliďme svět, Ukliďme Berounku

Ověřovatelé zápisu: Kapras, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce byl zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 10/1, 10/2-1/2013 2/6-8/2012 7/1-1/2013

Nesplněno: 1/2-9/2012 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 0843454369-13 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce projednalo písemnou odpověď od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která se týkala možnosti přemístění betonového sloupu před trafostanicí Olešná mimo plánovanou komunikaci. Tuto úpravu má uhradit ten, kdo přeložku vyvolal, což je v tomto případě obec. Po podpisu smlouvy s ČEZ, zahájí zpracování projektové dokumentace, včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Odhad celkových nákladů na přeložku byl stanoven na 113 000 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120039285. HLA PRO 4, ZDRŽ 2

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanovuje místní poplatek z ubytovací kapacity. Podle této vyhlášky se bude poplatek vybírat v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den částku 10,– Kč. Poplatek platí ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl. HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se zakazuje podomní prodej na území obce Němčovice. Po připomínkování bude o vyhlášce jednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce. HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi Obcí a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, na zajišťovací prvek – bytovou jednotku č. 1 o podlahové ploše 80 m2 v 3. NP, v Němčovicích čp. 16. Smlouvou se zajišťuje pohledávka ve výši 550 000,– Kč, kterou obec obdržela jako investiční dotaci na výstavbu této BJ z podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“. Zástavní právo se sjednává na dobu 20 let, účinností od 20.3.2013. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí nově vytvořeného pozemku pč. 1322/2 o výměře 49 m2, vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Olešná a to bezúplatným převodem od J.K. z Prahy. Důvodem pro převod je rozšíření místní komunikace. Záměr bude zveřejněn na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů. HLA PRO 6

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV 12-0002810/VB/1 Němčovice na pozemcích 219/1,2,3,4 v katastrálním území Němčovice pro ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva zajišťuje oprávněnému práva k provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy vedení VN, kabel NN, dle geometrického plánu. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku 900,– Kč. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2017. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP, SUPM) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013 a s úhradou registračního poplatku ve výši 300,– Kč. Termín pro podání přihlášky je do 30.4.2013. HLA PRO 6

8/1) Starosta informoval přítomné o jednání s Inspektorátem bezpečnosti práce v Plzni, prostřednictvím AK Seidler a spol., a seznámil je s došlou korespondencí. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

8/2) Starosta informoval přítomné s výsledkem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na kupujícího nepotřebného majetku SÚS PK. Nabídka obce nebyla akceptována. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

9) Různé: 9/1) V sobotu, 6.4.2013 se od 8 hodin v zasedací místnosti Hasičského domu uskuteční pravidelné školení řidičů z povolání. Účast všech hasičů-řidičů nutná. Náklady spojené se školením řidičů JPO hradí obec.

9/2) V sobotu, 20. dubna se koná už po sedmé v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word. Začátek úklidu odpadků spojený s vycházkou do přírody je pro naše občany ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

9/3) V sobotu, 27. dubna se bude konat poprvé akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word Čistá Berounka. Úklid odpadků v řece započne v Darové a skončí u jezu v Olešné. Přesný čas bude ještě upřesněn. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. dubna 2013

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20.15 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 29.3. 2013

Komentáře