Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2012
dne 20. prosince 2012
v místní restauraci
Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 8 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, Kapras, Spal) Neomluven: ing. J. Ferschmann,
Omluven:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Jmenování inventarizační komise
4) Závěrka hospodaření za rok 2012
5) Rozpočtové provizorium, rozpočtová změna č. 3
6) Pronájem bytu v čp. 16
7) Různé – Vánoce v útulku, Pietní akt, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce nebude přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET z důvodu nepřítomnosti místostarosty. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 5/3-9/2012 6-8/2012 9/4-5/2012 7/O-3/2012 transf. do 1/2-9/2012,

Nesplněno: 1/2-9/2012 2/6-8/2012 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nově vytvořených pozemků ve vlastnictví manželů D.J. a Z.J., parc. č. 300/21 o výměře 20 m2 (orná půda), parc. č. 284/7 o výměře 20 m2 (zahrada), parc. č. 470 o výměře 19 m2 (ost. plocha) a parc. č. 285/2 o výměře 29 m2 (zahrada), celkem 88 m2 za smluvní cenu 13.200,- Kč. Všechny pozemky jsou v katastrálním území Němčovice. Důvodem nákupu pozemků je rozšíření místní komunikace ppč. 447 ve vlastnictví obce Němčovice. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Katastrálnímu úřadu pro PK, Katastrálnímu pracovišti na zápis vlastnického práva historického majetku obce podle zákona č. 173/2012 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Jedná se o tyto pozemky:
Ppč. Ppč. 432, 436/1, 436/2, 437, 439, 440, 444, 445, 446<( 281/15, 312/16, 446/12), 449<( 449/1, 449/2, 449/6, 449/7), 450, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 419<( 300/17, 300/19, 312/33), 431<( 177/20), 447<( 300/9, 312/7, 312/27), 448<( 281/18, 312/17, 360/5, 446/6, 449/7), 449<( 281/12, 449/1, 449/6), 458<( 399/7) v katastrálním území Němčovice.
Ppč. 1253<( 438/18), 1255<( 438/14), 1262<( 500/2, 500/31, 500/32, 669/4, 670/4, 757/5), 1239/2<( 159/44, 159/48, 159/52, 159/59, 329/6, 329/13, 1239/2, 1239/12, 1239/16, 1239/18), 1235/6<( 1235/10), 1235/7<( 1235/12), 1235/8<( 1235/14, 1180/6), 1235/9<( 1009/20) v katast- rálním území Olešná u Radnic. HLA PRO 6 2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup vozidla na svoz tuhého komunálního odpadu zn. MAN se zhutňovací nástavbou ZOELLER ROTOPACKER (otočný buben) a kombinovaným výsypníkem ZOELLER (tj. může vysýpat různé typy nádob). Rok výroby je 1999, barva modrá, vozidlo je po technické prohlídce, za cenu 90.000,– Kč vč. DPH. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy a zajištěním převodu na DI v Rokycanech. HLA PRO 6 3) Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2012 ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. HLA PRO 6 4) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2012
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2013
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2013 do 24.1.2013 HLA PRO 6

5/1) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2012, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2013 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2013. HLA PRO 6

5/2) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2012. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2012, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 3 schvaluje. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru pronájmu bytu – 2+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 m2 v II.NP v čp. 16, se seznámilo s podanými žádostmi a rozhodlo o tom, že byt bude přidělen J. Hlavsovi a jeho partnerce. Starosta se pověřuje uzavřením nájemní smlouvy. HLA PRO 6

7) Různé:

7/1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žaloby o náhradu škody ve výši 626.562,– Kč od zemědělské společnosti, a schvaluje úhradu faktury na úhradu soudního poplatku (31.330,– Kč) a advokátní odměny v celkové výši 46.890,– Kč. HLA PRO 6

7/2) Starosta podal informaci o konání akce nazvané Vánoce v útulku, která se koná 23. prosince od 9 do 18 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.

7/3) V sobotu, na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj s doprovodnou hudbou. Začne přesně v 0,30 hodin.

7/4) Obecní úřad upozorňuje občany na omezený provoz Sběrného dvora v době o Vánočních svátcích (24.,25. a 26.12) a Novoročních svátcích (30.,31.12. a 1.1.) tak, že bude možné odevzdávat odpad v tyto dny pouze v době od 9 do 10 hodin. V ostatních dnech je provoz bez omezení.

***************
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2013.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. ledna 2013

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 21.12. 2012

Komentáře