Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2012
dne 15. listopadu 2012 v místní restauraci
Začátek: 19,10 hodin
Přítomni: 7 členů ZO, 5 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, Vašková, Pavelková, ing. J. Ferschmann, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola minulých usnesení
2) Převodní smlouvy
3) Nájem bytů
4) Svoz popelnic v roce 2013
5) Různé – Mikulášská nadílka, Pouštění balonků, Výroční schůze SDH Němčovice, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen další program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce byl přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 7

1/1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 8, 9/1, 9/2-8/2012 9/2-5/2012

Nesplněno: 2/6, 6-8/2012 9/4-5/2012 7/O, 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

1/2) K dosud nesplněnému bodu 7/O-3/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby v této věci jednal o přemístění betonového sloupu mimo komunikaci v Olešné s kompetentními orgány ČEZ místo zastupitele S. Kaprase. Termín pro realizaci nejpozději do konce června 2013 tak, aby mohla být komunikace opravena souběžně s úpravou komunikace v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření. HLA PRO 7

2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí nově vytvořených pozemků ve vlastnictví paní D.J., parc. č. 300/21 o výměře 20 m2 (orná půda), parc. č. 284/7 o výměře 20 m2 (zahrada), parc. č. 470 o výměře 19 m2 (ost. plocha) a parc. č. 285/2 o výměře 29 m2 (zahrada), celkem 88 m2. Všechny pozemky jsou v katastrálním území Němčovice. Důvodem nákupu pozemků je rozšíření místní komunikace ppč. 447 ve vlastnictví obce Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru pronájmu bytu – garsoniéra s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2 v II.NP v čp. 37, se seznámilo s podanými žádostmi a rozhodlo o tom, že byt bude přidělen paní K. Spěváčkové. Starosta se pověřuje uzavřením nájemní smlouvy. HLA PRO 7

3/2) Lhůta s podáváním nabídek na pronájem bytu – 2+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 m2 v II.NP v čp. 16., se prodlužuje do 20. 12. 2012. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o způsobu vyvážení popelnic od 1.2.2013 vlastním Kukavozem na zkušební dobu 6 měsíců, poté, co skončí vypovězená smlouva se společností Lidrone, s.r.o. Časové termíny svozů popelnic zůstávají nezměněny, stejně tak se nebude měnit poplatek za likvidaci TKO v roce 2013, který zůstává ve výši 500,– Kč za osobu.

5/1) Ve středu, 5. prosince přijede do Němčovic Mikuláš s čertem a andělem a bude od 17,00 hodin nadílet dětem v klubovně Hasičského domu.

5/2) V sobotu, 8. prosince se v němčovické hospodě od 19 hodin bude konat výroční valná hromada SDH Němčovice.

5/3) V pátek, 14. prosince se zúčastníme popáté předvánoční akce vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi. Začátek je naplánován na tři čtvrtě na tři odpoledne, balónky obdrží děti zdarma, připravena je doprovodná soutěž. Balónky budou vypuštěny na pokyn rádia Impuls v 15,15 hodin. Více informací na www.ceskyjezisek.cz

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 20. prosince 2012

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 16.11. 2012

Komentáře