Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek:19,10 hod.
Přítomni:7 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Vašková, Opička, Nová, Piksová, Liška)
Omluven:
Hosté:
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody obecního majetku
3) Záměr a nabídka prodeje pozemků
4) Informace o hospodaření obce a evidenci majetku obce
5) Schválení vyřazovacího protokolu
6) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 7.
1) Splněná usnesení ZO: 6,7/6 -2/2003, 9/1-8/2003
2/2,2/3,5,7/4,7/5-10/2003
Nesplněno: 3/3 – 5/2003 trvá, 4, 9/5, 9/6– 6/2003 trvá
2/2, 6, 8, -8/2003 trvá,
/1,4/1,4/2,4/4-10/2003

2/1) Starosta podal návrh na nákup pozemků v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 206/3 o výměře 819 m2 za smluvní cenu 20.475,– Kč od V.Fenclové z Němčovic, dále na nákup pozemků v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 207/2 o výměře 1495 m2 za smluvní cenu 14.950,– Kč od manželů Kupilíkových z Holýšova, dále na nákup pozemků v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 208/2 o výměře 645 m2 za smluvní cenu 12.900,– Kč od I. Strakové z Plzně. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2003. HLA PRO 7

2/2) Starosta informoval zastupitele obce o tom, že již schválený převod pozemku PK (1237) v k.ú. Olešná u Radnic dosud neuzavřenou směnnou smlouvou Kladrubské a.s,. podle usnesení ZO čl. 2/1 ze dne 4.9.2003, byl digitalizací katastrální mapy přečíslován na tyto parcely: ppč. parc. 1237/3, vedený jako ostatní komunikace, o výměře 647 m2, č. parc. 178/1, vedený jako jiná plocha, o výměře 1135 m2, č. parc. 159/12, vedený jako orná půda, o výměře 1987 m2, č. parc. 1216/15, vedený jako orná půda, o výměře 53 m2, č. parc. 1216/16, vedený jako orná půda, o výměře 173 m2, č. parc. 207/3, vedený jako trvalý travní porost, o výměře 46 m2, vše v katastrálním území Olešná u Radnic. Na čísla těchto parcel bude přepracována směnná smlouva a tyto parcely budou předmětem převodní smlouvy. HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty se záměrem obce prodat nemovitosti – nově vyměřené parcely na stavbu rekreačních objektů a zahrádek na původních ppč. 206/3,207/2,208/2,177/4,205 v k.ú. Němčovice, označené prozatímně jako parcely A,B,C,D,E o výměrách 1188 m2, 907 m2, 922 m2, 830 m2, 801 m2. Dále je záměrem obce prodat parcelu 18/3 o výměře 955 m2. Cena pozemků je stanovena na 40,– Kč/1m2 + 12.000,– Kč ( převodní poplatky a přípojka elektrické energie.) Nabídky zájemců je možné zasílat písemně na adresu Obecního úřadu. Zajistí: Ferschmann
HLA PRO 7

3/2) Při kontrole katastrálního operátu obce Němčovice bylo zjištěno, že je zaplocen obecní pozemek o velikosti 30m2 plotem u stodoly pana Patáka ( bývalá zahrada p. Kroce). K uvedení do souladu se skutečností navrhl starosta prodej tohoto pozemku za odhadní cenu včetně nákladů na oddělení pozemku a převodní náklady panu Patákovi. Jedná se o horní část pozemku pč. 417/4. Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

4) Účetní paní Vašková podala informace o ukončení oprav účetnictví obce v souladu se závěry auditu za rok 2002. Zbývá odsouhlasení jednotlivých položek starostou obce.

5/1) Inventurní komise jmenovaná starostou ke kontrole majetku obce připravila vyřazovací protokol č. 1, který byl hlasitě přečten a obsahoval položky, které bylo nutné z důvodu poškození, zničení nebo nedohledání vyřadit.
HLA PRO 7

5/2) Inventurní komise dále žádá starostu a velitele SDH Němčovice, aby připravili seznam věcí používaných hasičským sborem z obou hasičských zbrojnic. Hasičská zbrojnice v Olešné bude uvolněna do 30.11.2003 a z nepotřebných či poškozených věcí vytvoří návrh vyřazovacího protokolu. Ostatní budou převezeny do Němčovic.
Zajistí: Solar, D.Vašek, Liška, termín do 30.11.2003

6/1) Různé – Starosta informoval zastupitele o zahájení diskuse na téma: úprava vyhlášek obce v souladu s novým zákonem č. 229/03 Sb., který nabývá účinnosti 1.1.2004. Jedná se o vyhlášku o místních poplatcích, o komunálním odpadu a o veřejném pořádku.
Termín: do konce roku 2003

6/2) Různé – Starosta informoval o žádosti Povodí Vltavy, závod Berounka o pomoc při zjišťování viníků (majitelů), kteří bez povolení instalovali v zátopovém území řeky Berounky mola a prováděli různé terénní úpravy. Zároveň se obrací na Obecní úřad se žádostí o vyhlášení žádosti o jejich odstranění. Mola a terénní úpravy neodstraněné v požadovaném termínu budou odstraněny Povodím Vltavy. Zajistí Ferschmann.

6/3) Různé – Starosta informoval o tom, že již byla podána žádost na schválení znaku a praporu obce Podvýborem pro heraldiku a vexikologii poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle zpracovaného a schváleného návrhu.

6/4) Různé – Starosta informoval o tom, že dne 23.10.2003 bude Katastrální úřad v Rokycanech v době od 9 do 13 hodin v obci informovat zájemce o změnách v operátu v souvislosti s digitalizací KM. Zároveň starosta požádal zastupitelstvo o souhlas s nákupem těchto informací do obecního PC za cenu 10.900,– Kč. V ceně je 4x ročně aktualizace.
HLA PRO 7

6/5) Různé – Starosta informoval o webových stránkách obce ( adresa: www.nemcovice.cz), kde je možné nabídnout zájemcům umístění vlastní firemní reklamy s tím, že do konce roku bude reklama zdarma, od roku 2004 za poplatek.

6/6) Různé – Starosta informoval o pokračování stavebních prací na kapličce v Olešné, v současné době provádí pan D. Vašek klempířské a pokrývačské práce, zaměstnanci obce provádějí výkopové práce, izolace a odvodnění kapličky. Přepokládaná cena za tyto práce je 40.000,– Kč.
HLA PRO 7

6/7) Různé – Starosta informoval o tom, že v příštím roce oslavíme v jarních měsících výročí 100. let hasičského sboru v Olešné. K tomuto výročí bude připraveno několik akcí.

6/8) Různé – Zastupitelka paní Nová požádala o hlášení veřejného zasedání ZO obecním rozhlasem.

Usnesení zastupitelstva obce 11/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– Uzavření KS podle čl. 2/1
– Nabídku prodeje parcel podle čl. 3/1 a 3/2
– Vyřazovací protokol č.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu o ukončení oprav účetnictví obce
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s přečíslováním parcel ve směnné smlouvě podle čl. 2/2
– s nákupem informací o katastrálním území Olešná podle čl. 6/4
– s pokračováním stav. prací na kapličce v Olešné a s navýšením rozpočtové kapitoly o částku 40.000,– Kč
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 13. listopadu 2003.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,25 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Liška Vladimír

Otevřít přílohu…

Komentáře