Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2012
dne 11. října 2012 v místní restauraci
Začátek: 19,07 hodin
Přítomni: 7 členů ZO, x veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, Vašková, Pavelková, ing. J. Ferschmann, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola minulých usnesení, revokace usn.
2) Protipovodňová opatření v obci
3) Smlouva o dílo
4) Žádost o dotaci na MMR
5) Svoz popelnic v roce 2013, OZV o odpadech, výběr poplatků
6) Nájem bytů
7) Rozpočtové opatření č. 2
8) Volby
9) Různé – Hubertovo jízda, Dětská burza, Jarmark, Drakiáda, školení hasičů

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání v Němčovicích byl schválen další program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce nebyl přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET z důvodu rekonstrukce WiFi na objektu restaurace. HLA PRO 7

1/1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2-7/2012 9/2, 9/5-5/2012
Nesplněno: 9/4-5/2012 7/O, 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

1/2) Revokace usn. č. 2/2-7/2012 ze dne 6.9.2012, kterým se konstatuje jeho neplatnost, z důvodu vlastnictví automobilu LIAZ Sborem dobrovolných hasičů Němčovice a nikoliv obce. Finanční prostředky za prodej vozidla byly převedeny na účet sboru. HLA PRO 7

2/1) Právní zástupce obce zaslal doporučeně zemědělské společnosti Kladrubská a.s., výzvu k zaplacení náhrady škody na majetku obce ve výši 626.562,– Kč s termínem do 31.10.2012. Po marném uplynutí této lhůty zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žaloby, kterou připraví a podá na základě plné moci právní zástupce obce, advokátka, JUDr. Rychtalíková. Pojišťovna, u které společnost nahlásila škodní událost do dnešního dne nerozhodla o tom, zda existuje právní důvod k výplatě této pojistné události. HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o tom, že Pozemkový úřad v Rokycanech posoudil žádost zastupitelstva obce Němčovice na zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Němčovice z moci úřední, když shledal důvody, naléhavost a účelnost za opodstatněné a žádosti vyhověl. Současně zahájil vyhotovení potřebných dokumentů pro provedení zadávacího řízení na výběr zpracovatele KPÚ v k.ú. Němčovice.

2/3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z Ministerstva zemědělství o zpřísnění hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy. Podle nových pravidel bude jednotlivá erozní událost důvodem pro zařazení mezi ohrožené půdy. Na nich musí farmáři hospodařit podle šetrnějších pravidel, jinak mu hrozí sankce. Pozemek bude nejdříve zařazen mezi mírně ohrožené, v případě opakování problémů mezi silně ohrožené. Nová metodika by měla začít platit od nového roku. Je to první dílčí výsledek z jednání dne 3.9.2012 s MZe, ÚPÚ, VÚMOP a SZIF v Němčovicích.

2/4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z jednání orgánu ochrany půdního zemědělského fondu MěÚ – SÚ Radnice, kde byly dohodnuty se zemědělskou společností Kladrubská a.s., hranice pozemků v katastrálním území Němčovice a Olešná, kde nebudou vysévány širokořádkové plodiny. Hranici na jižní straně našich sídel tvoří sloupy energovodu vysokého napětí, na severní straně vrchol silnice II.tř. „na Kameňáku“ na roh „Fišerovic“ lesíku, dále až k dřevěnému křížku nad Olešnou. Předmětná plocha (pole) mezi těmito hranicemi vylučuje širokořádkové plodiny. Nad obcí Němčovice bude nyní vyseta vojtěška.

2/5) Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo na svém posledním zasedání o finanční pomoci obcím na úhradu nejnutnějších škod způsobených živelními pohromami. Z dotačního programu na „Havarijní stavy a naléhavé potřeby v roce 2012“ obdrží obec na akci Řešení povodňových škod v obci Němčovice částku 150.000,– Kč. Z dotačního titulu PK „Poskytnutí finanční pomoci obcím při obnově území postiženého povodněmi ve dnech 20.6. a 3.-4.7.2012“ obdrží obec částku 50.000,– Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem těchto smluv a souhlasí s přijetím těchto dotací. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu nejnutnějších nákladů. HLA PRO 7

2/6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o předběžném jednání starosty s firmou Vonásek Radnice o odstranění naplaveného bahna z obecního rybníku v Němčovicích, ke kterému by mělo dojít v XI-XII/2012. Starosta zjistí podmínky, připraví podklady a na příštím zasedání ZO předloží návrh SoD.

2/7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o tom, že investor, Lesy ČR vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby na akci Olešná – protipovodňová ochrana, termín k podání nabídek uplynul, dodavatel nebyl dosud vybrán. Předpokládané náklady na tuto stavu jsou mezi 7-8 mil. Kč, termín zahájení stavby by měl být ještě letos, začne se s přehrázkami v povodí nad obcí, příští rok se bude pokračovat stavbou kolektoru přes centrální část obce Olešná, termín dokončení stavby by měl být do konce roku 2013.

3) Na základě provedené poptávky zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla: Obnova majetku obce po povodni dne 20.6.2012 – oprava místních komunikací, rekonstrukce veřejného prostranství, obnova protipovodňových poldrů, terénní úpravy a obnova opěrných zdí a uzavření Smlouvy o dílo č. 8, s firmou Karel Lukeš, Volduchy, za částku 268.808,– Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012“ ve výši 431.449,– Kč (70%) na akci Obnova majetku obce po povodni dne 20.6.2012. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání výpovědi firmě Lidrone spol. s r.o., IČO 49786105 podle odst. IV. čl. 4.2. písm. b) Smlouvy o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu č. TKO-2002-10, ve stanovené tříměsíční době tak, že tato smlouva skončí dne 31.1.2013. Starosta se zároveň pověřuje jednáním o zajištění nových podmínek pro svoz popelnic na další období. HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se ruší stejná vyhláška č. 2/2003, ve změně jejího dodatku č. 2/2010. Vyhláška nabude účinnosti od 1.1.2013. Důvodem k vydání nové vyhlášky je novelizace zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zákonem č. 174/2012 Sb., platným od 1.7.2012. HLA PRO 7

5/3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o postupu při výběru místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na kanalizaci podle OZV č. 2/2010. Po kolaudaci kanalizace byl vytvořen seznam poplatníků, kterým byl v prvním oddíle zaslán platební výměr. Současný stav je ten, že jedenkrát nebyl doporučený dopis do vl. rukou vyzvednut ve stanovené odběrní lhůtě, jeden poplatník podal ve stanovené lhůtě odvolání ke KÚPK, ostatní zásilku převzali a jeden poplatník již zaplatil. Odvolací lhůta dosud neuplynula. Obecní úřad bude nadále v této věci postupovat v souladu se schválenou OZV.

6) Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru pronájmu bytu – garsoniéra s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2 v II.NP v čp. 37, se seznámilo s podanými žádostmi a rozhodlo o tom, že o přidělení bytu se bude hlasovat na příštím zasedání ZO. Lhůta s podáváním nabídek na pronájem bytu – 2+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 m2 v II.NP v čp. 16., se prodlužuje do 14. listopadu 2012. HLA PRO 7

7) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k IX/12 2012. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.9.2012, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje. HLA PRO 7

8) Volby 2012 – starosta podal informace o přípravě voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a do třetiny Senátu, jmenoval v termínu členy volební komise a zapisovatelku, školení dne 1.10. se zúčastnily paní Vašková a Pavelková. Volební místnost bude opět v salonku místní restaurace. Distribuce volebních lístků do domácností byla ve lhůtě zajištěna obecním úřadem. Volební místnost bude otevřena v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Konečné výsledky z naší obce pak lze najít po ukončení voleb na našich webových stránkách po 14,30 hodině.

9) Různé: 9/1) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou říjnových akcí :
V sobotu, 13.10.2012 se uskuteční na závěr sezóny Hubertova jízda.
V sobotu, 20.10.2012 se koná další Dětská burza v klubovně Hasičského domu.
V sobotu, 27.10.2012 se koná již IV. Němčovický Jarmark.
V neděli, 28.10.2012 se koná pro děti Drakiáda a končí letní čas.
V sobotu, 3.11.2012 v zasedačce Hasičského domu bude školení řidičů z povolání.
V neděli, 4.11.2012 je v Němčovicích posvícení.

9/2) Starosta informoval přítomné o instalaci dřevěného mobiliáře – dřevěného přístřešku se stolem a lavicemi z masívu na upravené místo na náves v Olešné. Mobiliář je pořízen z dotace Mikroregionu Radnicko.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 15. listopadu 2012

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 12.10. 2012

Komentáře