Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2012
dne 6. září 2012 v místní restauraci
Začátek: 19,05 hodin
Přítomni: 7 členů ZO, 5 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, Vašková, Pavelková, ing. J. Ferschmann, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola minulých usnesení
2) Převody majetku, prodej, pronájem
3) Náprava povodňových škod, KPÚ Němčovice
4) Finanční záležitosti – analýza, dlouhodobý úvěr
5) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání v Němčovicích byl schválen další program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce nebyl přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET z důvodu rekonstrukce WiFi na objektu restaurace. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: a, b, c, d, e, f-1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3-6/2012 9/6-5/2012
Nesplněno: 9/2, 9/4, 9/5-5/2012 7/O, 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově odděleného pozemku parc. č. 174/9 o výměře 549 m2 (vodní plocha, tok umělý), dle geometrického plánu č. 161-40/2012, na němž se nachází vodní dílo ve vlastnictví České republiky, Povodí Vltavy za kupní cenu 21.470,– Kč. Pozemek je v katastrálním území Němčovice. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vraku nákl. automobilu LIAZ T. Kočkovi z Plzně za částku 20.000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 7

2/3) Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu bytů: garsoniéra s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2 v II.NP v čp. 37 a bytu 2+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 m2 v II.NP v čp. 16. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice do 30. září 2012. HLA PRO 7

3/1) V souvislosti s nápravou škod, které napáchala bahnitá voda splavená z kukuřičných polí do obce, seznámil starosta přítomné s těmito dílčími výsledky:

a) Oprava odtoku vody z rybníku pod mostem pokračuje a dosud nebyla dokončena.

b) Jednání o opatření na ochranu zemědělské půdy a obce vytvořením pásu trvalého travního porostu nad obcí po celé délce (od silnice k silnici) a šířce 70 až 100 metrů v souladu se schváleným územním plánem obce Němčovice, bude dne 13.9. od 10 hodin v kanceláři OÚ Němčovice.

c) Tento týden dokončuje firma Lukeš opravu odvodnění víceúčelové nádrže.

d) Právní zástupce obce zaslal doporučeně všem vlastníkům zemědělské půdy dopis s upozorněním na spoluodpovědnost za způsobené škody, bude-li vodní eroze pokračovat.

e) V pondělí, 10.9. rozhodne zastupitelstvo PK o výši finanční pomoci obcím na úhradu nejnutnějších škod.

f) Toto pondělí se v obci uskutečnilo místní šetření ve věci eroze zemědělské půdy v k.ú. Němčovice za přítomnosti poradce ministra zemědělství a zástupců Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, odboru životního prostředí, stavebního odboru a dalších. Jediný, kdo chyběl, byl zástupce Kladrubské a.s. Zápis z jednání nám nebyl dosud doručen.

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Pozemkovému úřadu v Rokycanech, na základě které bude zahájena Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Němčovice z moci úřední. Jedním z hlavních úkolů této úpravy bude vybudování odvodňovacího příkopu v povodí nad obcí jako protipovodňová ochrana obce před přívalovou vodou. HLA PRO 7

4/1) Starosta společně s účetní obce připravili restrukturalizaci zdrojů financování obce. Vyžádala si to finanční situaci obce, která byla způsobena především neplánovanou úhradou nákladů spojených obnovou území po vodní erozi a nutností spolufinancování dotací, které obec obdržela. Po započtení provozních nákladů obce, stávajících úvěrů, dofinancování projektů, úhrady škod po povodni a dokončení rekonstrukce čp. 16 na straně výdajové a finanční pomoc kraje, od pojišťovny, z dotačního podprogramu MMR (obnova obecního majetku po živelních pohromách), zelená úsporám ad. na straně příjmové, byly vypočtena kalkulace celkových příjmů a výdajů do konce roku 2012 takto: příjmy 924.429,– Kč a výdaje 1.477.529,– Kč. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur dle seznamu. HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dlouhodobém úvěru výši 1.200 000. Kč s ČS a.s. na restrukturalizaci zdrojů financování obce, se způsobem splácením pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 20 000,– Kč, splatnými vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce s konečným splacením úvěru nejpozději do 6/2018, s možností splatit úvěr předčasně mimořádnými splátkami bez poplatků ze strany banky. Závazek obce nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření této úvěrové smlouvy. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 7

5) Různé:
5/1) Starosta podal přítomným informace o přípravě voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a do třetiny Senátu PČR, které se budou konat 12. a 13. října 2012

5/2) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou záříjových akcí:
8.9. – II. ročník tenisového turnaje dvojic o Pohár starosty obce,
14.9. – Slavnostní otevření zrekonstruované němčovické hospody od 20 hodin, s kapelou Ahasver´s,
15.9. – Loučení s létem v Němčovicích, křest hasičského veterána od 14 hodin,
22.9. – autobusový zájezd Soptíků na Julisku do Prahy,
29.9. – Hubertova jízda v Němčovicích,
7.10. – Den otevřených dveří v útulku pro psy (dva roky provozu).

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 11. října 2012

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,55 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 7.9. 2012

Komentáře