Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2012
dne 9. srpna 2012 v místní restauraci
Začátek: 19,11 hodin
Přítomni: 6 členů ZO, 1 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, Vašková, Pavelková, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni: ing. J. Ferschmann,
Hosté:

Program:
1) Kontrola minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Smlouva o dílo č. 8
4) Kontokorentní úvěr ČS, a.s. – dodatek
5) Úhrada faktur, rozpočtové opatření č. 1
6) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/3-5/2012 6/2-3/2012
Nesplněno: 9/2, 9/4, 9/5, 9/6-5/2012 7/O, 6/1-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

V souvislosti s nápravou škod, které napáchala bahnitá voda splavená z kukuřičných polí nad obcí, seznámil starosta přítomné s těmito dílčími výsledky:

a) Soudní znalec stanovil znaleckým posudkem výši škod na obecním majetku po přívalovém dešti a jeho uvedení do původního stavu na částku 609.562,– Kč vč. DPH.

b) Ve věci úpravy odvodnění stavby mostu zkapacitněním odtokové roury svolala Správa a údržba silnic PK jednání se zástupci dodavatelské firmy na 13. srpna. Úpravu by měla provést v rámci sjednané záruky za odvedené dílo.

c) Starosta vyzval orgán ochrany půdního zemědělského fondu OŽP MěÚ Rokycany, aby nařídil vlastníkům pozemků, nebo jejich nájemci provedení opatření na ochranu zemědělské půdy a obce vytvořením pásu trvalého travního porostu nad obcí po celé délce (od silnice k silnici) a šířce 70 až 100 metrů v souladu se schváleným územním plánem obce Němčovice. Dle sdělení pracovnice odboru, které obec již obdržela, je k tomuto úkonu údajně oprávněný stavební odbor MěÚ Radnice.

d) Opraven byl sesutý břeh nad víceúčelovou nádrží, nyní se pokládají odvodňovací žlabnice a betonuje poškozená podlaha. Na tenisovém kurtu byla dokončena stavba ochranného valu, zdi, položena nová antuka a instalovány umělé tenisové čáry. Opraveny byly také hráze poldru v povodí nad obcí.

e) Po návratu právního zástupce obce z dovolené, budou písemně upozorněni vlastníci zemědělských pozemků nad obcí na skutečnost, že způsobem hospodaření zemědělské společnosti na jejich pozemcích, vzniká vodní erozí (splachy ornice) škoda nejen na jejich majetku a to snižováním hodnoty (bonity) jejich polí, ale že mohou být vyzváni také ke spoluodpovědnosti za způsobené škody na majetku obce, občanů a dalších subjektů a to s odkazem na Listinu základních práv a svobod, čl. 11: „Vlastnictví zavazuje. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

f) Obec požádala Plzeňský kraj o finanční výpomoc na odstranění nejnutnějších škod na majetku obce. O tom, zda kraj obci finančně vypomůže, rozhodnou v září krajští zastupitelé. Současně jedná obec s pojišťovnou, které zemědělská společnost nahlásila tuto škodní událost, avšak i tady se bude zkoumat, dle sdělení pojišťovny, zda existuje právní důvod k úhradě způsobené škody.

2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nově odděleného pozemku parc. č. 174/9 o výměře 549 m2 (vodní plocha, tok umělý), dle geometrického plánu č. 161-40/2012, na němž se nachází vodní dílo ve vlastnictví České republiky, Povodí Vltavy. Pozemek je v katastrálním území Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla a uzavření SoD č. 8/2012 – Zastřešení prostoru pro obsluhu psů – útulek Němčovice, stavební firmě Stav. Servis Lakam s.r.o., Kralupy nad Vltavou, za částku 100.000,– Kč vč. DPH, která je kryta schválenou dotací z programu Plzeňského kraje ve stejné výši. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 5, ZDRŽ 1

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 843454369-12 ze dne 21.3.2012, podle kterého se zvyšuje úvěrový rámec Smlouvy až do výše 300.000,- Kč. Důvodem jsou nedostatečné finanční prostředky obce investičního a provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření Dodatku zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

5/1) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k VII/12 2012. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 31.7.2012, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 1 schvaluje. HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur: a) firma Jeřábek Stupno, za betonovou směs ve výši 51.636,– Kč, ZŠ a MŠ Radnice, za neinvestiční náklady za děti z obce ve výši 52.151,– Kč, firmě Cipra, za těžařské práce, ve výši 50.000,– Kč, firmě Lukeš, Volduchy, za dílčí fa ve výši 609.820,– Kč za stavbu kanalizační stoky, firmě Stav. Servis Lakam, s.r.o. za stavební práce na čp. 16 ve výši 330.000,– Kč a 550.000,– Kč, firmě S+H Rokycany za stavební materiál (ztracené bednění) ve výši 55.968,– Kč, firmě pana Zýky, za opravu tenisového kurtu ve výši 65.000,– Kč. HLA PRO 6

6) Různé:

6/1) Přihlášky k účasti na autobusovém zájezdu na závěr prázdnin pro děti do Zoologické zahrady do Děčína, přijímá kancelář OÚ nebo místní restaurace. Odjezd je v neděli, 2. září v 8,00 hodin z Němčovic.

6/2) Starosta podal přítomným informace o přípravě voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a do třetiny Senátu PČR, které se budou konat 12. a 13. října 2012

6/3) Zastupitel pan Kapras upozornil na přerostlý živý plot v nepřehledné zatáčce u domu čp. 28 v Němčovicích a jeho zasahování do profilu vozovky. Starosta vyzve neprodleně majitelku, aby plot upravila.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 6. září 2012

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,15 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 10.8. 2012

Komentáře