Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2012
dne 28. června 2012 v místní restauraci

Začátek: 19,12 hodin
Přítomni: 7 členů ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola minulých usnesení
2) Škody v obci po přívalovém dešti
3) Odstoupení od SoD č. 1 a 2
4) Uzavření nových SoD č. 4, 5 a 6
5) Poptávkové řízení na stavbu kanalizace, Smlouva o dílo
6) Nákup techniky 7) Závěrečný účet hospodaření za rok 2011
8) Petice občanů
9) Různé: Novela RUD, žádost Pils Free, neuhrazené poplatky, krádež dřeva, dodržování vyhlášky, zájezd do ZOO

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání v Němčovicích byl schválen další program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2-4/2012 2/O, 3/O, 4-3/2012

Nesplněno: 7/O, 6/1, 6/2-3/2012 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2) Starosta seznámil přítomné o škodách, které napáchala bahnitá voda splavená z kukuřičných polí nad obcí. Nejvíce byly poškozeny místní komunikace k ČOV a v Zahradní ulici, tenisový kurt, požární nádrž a dolní rybník. Zemědělská společnost KLADRUBSKÁ a.s., nahlásila škodní událost pojišťovně, která již vyslala do obce likvidátora. Současně byly nahlášeny škody na majetku občanů. Velkou škodu udělala voda z polí na nově vybudovaných přehrázkách a na kamenném opevnění bezejmenné vodoteče pod obcí ve vlastnictví Povodí Vltavy, závod Berounka s.p. Dále bylo zjištěno, že přepad pod hrází rybníka je zaústěn trubkou o průměru 30 cm, přičemž pod samotným mostem je potrubí o průměru 1400 cm, je nutné zajistit zkapacitnění odtokových trubek, neboť situace se může znovu opakovat a voda pak s bahnem proudí přímo pod mostem. Předběžné škody jsou na majetku obce cca 350 tis. Kč, na majetku Povodí cca 500 tis. Kč a to ještě není vyčíslena částka potřebná na úhradu odbahnění spodního rybníku. Ihned po události byly provedeny nejnutnější úklidové práce jak v Olešné, tak v Němčovicích, dovezen štěrk na opravu místních komunikací a zvýšena hráz poldru, brigádou místních občanů vyčištěno a opraveno koupaliště. Na problém podtékání vody pod stodolu pana Vondráčka byl povolán na pondělí (2.7.) zástupce podniku Lesy ČR, který je správcem Olešenského potoka. Po projednání těchto událostí zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby:
a) nechal vyčíslit, kolik bude stát odbahnění rybníku
b) neprodleně vyzval Správu a údržbu silnic PK, aby provedla úpravu odvodnění stavby mostu zkapacitněním odtokové roury
c) vyzval orgán ochrany půdního zemědělského fondu OŽP MěÚ Rokycany, aby nařídil vlastníkům pozemků, nebo jejich nájemci provedení opatření na ochranu zemědělské půdy vytvořením pásu trvalého travního porostu nad obcí o šířce 70 až 100 metrů a to v souladu se schváleným územním plánem obce Němčovice.
d) zajistil stavební firmu, která opraví sesutý břeh tenisového kurtu a následně objedná firmu na obnovu antuky a instalaci poškozených umělých tenisových čar na kurtu.
e) písemně upozornil vlastníky zemědělských pozemků nad obcí, že způsobem hospodaření zemědělské společnosti na jejich pozemcích, vzniká vodní erozí, opakovanými splachy ornice škoda nejen na jejich majetku a to snižováním hodnoty (bonity) polí, ale že mohou být vyzváni ke spoluodpovědnosti za způsobené škody na majetku obce, občanů a dalších subjektů a to s odkazem na Listinu základních práv a svobod, čl. 11: „Vlastnictví zavazuje. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“
f) požádal Plzeňský kraj o finanční výpomoc na odstranění nejnutnějších škod na majetku obce, k uvedení do původního stavu.
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům za pomoc při odstraňování následků záplavy.
HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení od uzavřených Smluv o dílo č. 1 (viz usn. 4-3/2012) a č. 2 (viz usn. 4-4/2012) s firmou Montyfaj, s.r.o. HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla a uzavření SoD č. 4/2012 – Zhotovení podlahy a vyzdění štítů v II.NP v čp. 16, stavební firmě Stav. Servis Lakam s.r.o., Kralupy nad Vltavou, za částku 330.000,– Kč vč. DPH, která je částečně kryta schválenou dotací z programu Podpora a stabilizace venkova Plzeňského kraje ve výši 230.000,– Kč. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla a uzavření SoD č. 5/2012 – Zhotovení nového krovu, vč. krytiny v čp. 16, stavební firmě Stav. Servis Lakam s.r.o., Kralupy nad Vltavou, za částku 750.000,– Kč vč. DPH, která je částečně kryta schválenou dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600.000,– Kč. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 7

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla a uzavření SoD č. 6/2012 – Půdní vestavba 1BJ 2+1 v čp. 16, stavební firmě Stav. Servis Lakam s.r.o., Kralupy nad Vltavou, za částku 550.000,– Kč vč. DPH, která je kryta schválenou dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve stejné výši. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 7

5) Na základě provedené poptávky na stavbu kanalizace – Němčovice, západní část – stoka A, A1, A1b zastupitelstvo obce vybralo nabídku firmy Karel Lukeš, Volduchy a schvaluje uzavření SoD č. 7, za částku 1.152.270,– Kč vč. DPH, která je krytá částečně schválenou dotací ve výši 800.000,– Kč z programu vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup zahradního traktoru – sekačky se sběracím košem od firmy R. Plachý, Radnice za částku 79.990,– Kč, který bude zaplacen v hotovosti ve výši 20%, tj. 15 998,– Kč a zbytek bude uhrazen prostřednictvím úvěru od firmy ESSOX v deseti měsíčních splátkách 6.935,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. Příjmy (v tis.): 7.186,6 Kč, výdaje 5.714,1 Kč, saldo P-V 1.472,8 Kč. HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce posoudilo obdrženou Petici vyjadřující zásadní nesouhlas se stavbou lávky od občanů, petiční archy obsahují celkem devadesát čtyři podpisů. Petice obsahuje všechny náležitosti, které jí stanovuje petiční zákon. Důvodem nesouhlasu je údajně zásadní porušení životního prostředí, krajinného rázu údolní řeky a také údajné mrhání s finančními prostředky EU a státu. Petice byla projednána i přes rozpor s ustanovením § 16, odst. 2) písm. f) zákona o obcích, který stanoví, že petice musí být podepsána nejméně 0,5 % občanů obce. Petici nepodepsal ani jediný občan, který má trvalý pobyt v obci. Žádost občanů z převážné většiny z Kralup nad Vltavou, aby byly zastaveny všechny činnosti a řízení, v souvislosti s přípravou výstavy lávky se zamítá. Argumenty o ochraně životního prostředí jsou účelové, neboť k devastaci životního prostředí v údolní nivě řeky Berounky došlo již v minulosti samotnou výstavbou a užíváním rekreačních objektů. Zastupitelstvo v této věci odkazuje též na nález Ústavního soudu, který se vyjádřil, že na samosprávě společenství občanů by se měli podílet ti, kdo do tohoto společenství skutečně patří. To jsou obyvatelé, kteří v obci trvale žijí a tvoří relativně trvalou součást územního společenství osob. HLA PRO 7

9) Různé:
9/1) Starosta seznámil přítomné o posledním poslaneckém návrhu k novele zákona o Rozpočtovém určení daní, který zvyšuje maximální výměru koeficientu rozlohy ze tří na deset hektarů na jednoho trvale žijícího občana. V případě naší obce by tento pozměňovací návrh snížení příjmové složky RUD v budoucnu nepřipustil.

9/2) Zastupitelstvo obce projednalo žádost zástupce společnosti PilsFree umístit stávající stožár STA na budovu čp. 37 v Němčovicích převaděč, skládající se ze tří antén o průměru 30 cm za roční nájemné ve výši 3600,– Kč vč. elektrické energie. Převaděč by sloužil k připojení internetu zájemců z obce Skomelno. HLA PRO 7

9/3) Starosta informoval přítomné o úhradě poplatků za likvidaci TKO občany za rok 2012. Poplatky byly uhrazeny v plné výši od všech občanů, pouze za dva objekty v obci Němčovice nebylo zaplaceno a nesplněná povinnost byla řešena vyměřením poplatku platebním výměrem a jeho zvýšením na trojnásobek. Po uplynutí odvolací lhůty budou nedoplatky předány k vymáhání exekutorovi.

9/4) Starosta informoval přítomné o tom, že nepovolené kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku bylo vyřešeno pravomocně udělením pokuty viníkovi oblastním inspektorátem ČIŽP v Plzni. Trestní oznámení na krádež dřeva neznámým pachatelem bylo policejním orgánem nejprve odloženo, po podání stížnosti státnímu zástupci usnesení PČR zrušeno a nařízeno další vyšetřování.

9/5) Starosta znovu upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk.

9/6) Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání autobusového zájezdu zdarma na závěr prázdnin pro děti do Zoologické zahrady. Odjezd je v neděli, 2. září z Olešné v 8,00 hodin, z Němčovic v 8,05 hodin. Závazné přihlášky přijímá kancelář OÚ nebo místní restaurace. HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. července 2012, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,30 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 29.6. 2012

Komentáře