Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2012

dne 24. května 2012
v místní restauraci

Začátek: 19,15 hodin v Němčovicích
Přítomni: 7 členů ZO, x veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Pronájem pozemku
4) Smlouva o dílo
5) Smlouva o převodu movitého majetku
6) Obecně závazná vyhláška – pohyb psů
7) Dětský den 10. 6.
8) Různé: Návštěva komise vesnice roku, Dětská burza

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání v Němčovicích byl schválen další program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 1/O, 4/O, 5/O, 6/O, 8/O, 9/O, 2, 3/1, 3/2, 5, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2-3/2012 4-9/2011
Nesplněno: 2/O, 3/O, 7/O, 4, 6/1, 6/2-3/2012 9-9/2011

2) Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 236/2 o výměře 974 m2 (orná půda) za pozemky ve vlastnictví pana V.K. parc. č. 237/5 o výměře 610 m2 (zahrada) a parc. č. 344 o výměře 2831 m2 (orná půda), všechny pozemky jsou v katastrálním území Němčovice. Starosta se pověřuje podpisem směné smlouvy. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek pč. 300/8 o výměře 11983 m2 v kat. území Němčovice, na dobu určitou do 30.9.2015, za nájemné ve výši 2000,– Kč/rok, mezi nájemcem – obcí Němčovice a pronajímatelem – JUDr. D.J. Starosta se pověřuje podpisem nájemní smlouvy. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla Zhotovení nového krovu, vč. krytiny v čp. 16, stavební firmě Montyfaj s.r.o., za částku 815.000,– Kč vč. DPH, která je částečně kryta schválenou dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600.000,– Kč. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje text Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 121805715 mezi obcí a Ministerstvem obrany ČR, podle které se převádí soubor movitého majetku uvedený v příloze smlouvy v účetní hodnotě převáděného majetku dle evidence převodce 1,030.600,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a zajištěním přepravy majetku z VZ Kostelec nad Labem. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích. Přijetí této vyhlášky bylo nutné pro účinný postih vlastníků psů a současně regulovat pohyb psů na území obce s ohledem na ochranu obyvatel v souvislosti se zvyšujícím se počtem psů zde vypuštěných, ve snaze umístit je ve zdejším útulku. HLA PRO 7

7) Časové rozložení programu Dětského dne, 10.6.2012 pro jednotlivé účinkující. Ozvučení je zajištěno firmou pana Hrdého.

13,00 – 13,40 hod. Ahasver´s, country kapela, Borek u Rokycan (40´)
13,40 – 14,20 hod. Čarodějnice z kumbálu, Dva klíče, dvě loutkové pohádky, Téměř divadelní společnost, České Budějovice (40´)
14,20 – 14,40 hod. Harcíři, Skupina historického šermu Rokycany (20´)
14,40 – 15,10 hod. Princezna na hrášku, pohádka, ZKORODIvadlo, ochotnický spolek Kornatice (30´) 15,10 – 16,00 hod. Ahasver´s, country kapela, Borek u Rokycan (50´)
16,00 – 16,40 hod. Janek mluvka, Jak se víly napravily, dvě loutkové pohádky, Téměř divadelní společnost, České Budějovice (40´)
16,40 – 17,00 hod. Harcíři, Skupina historického šermu Rokycany (20´)
17,00 – 17,30 hod. Chicken Hell, dívčí rocková kapela, (30´)

Doprovodný program:

12,00 – 18,00 hod. Nafukovací a zábavné atrakce, (skluzavka, aquazorbing, malování na obličej) SERVIS 365, Praha
14,00 – 16,00 hod. Záchranná stanice živočichů Tachov
14,00 – 16,00 hod. Ukázky z činnosti Policie ČR
14,00 – 17,00 hod. raftování na rybníku

8) Různé:
8/1) Starosta informoval přítomné o návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice roku dne 6. června 2012 od 14,45 hodin. Do této soutěže je naše obec přihlášena již po desáté. Příprava a návrh programu bude dopracován organizační skupinou, k tomuto účelu sestavenou a řízenou starostou obce.

8/2) Starosta informoval přítomné o uspořádání Dětské burzy, která se bude konat tradičně v klubovně Hasičského domu v sobotu, 23. června 2012 v době od 13 do 16 hodin.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. června 2012, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,35 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 25.5. 2012

Komentáře