Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2012

dne 26. dubna 2012
v místní restauraci

Začátek: 18 hodin na návsi v Olešné, od 19 hodin v Němčovicích
Přítomni: 7 členů ZO, 7 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Účetní závěrka provozu KČOV a stanovení paušálu stočného pro rok 2012
4) Smlouva o dílo
5) Přihláška do soutěže Vesnice roku 2012
6) Smlouva o spolufinancování projektu, dohoda s obcemi
7) Vyhlášení osmého ročníku Květinové soutěže
8) Organizační záležitosti – Stavění májek 30.4., Nedělní klid od 1.5.
9) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková Zastupitelstvo obce se sešlo na místním šetření v rámci svého dnešního zasedání v 18 hodin na návsi v Olešné. Z prohlídky centrální části obce a z diskuze s místními občany vyplynuly tyto závěry:

1) Příčné betonové žlaby v místní komunikaci nebudou odstraněny. Budou sloužit dál jako zpomalovací prahy a zařízení k odvodu dešťové vody. Ze žlabů budou odstraněny všechny předměty. Zakazuje se další vkládání jakéhokoliv materiálu do žlabů. V případě způsobené škody na projíždějících vozidlech těmito předměty, bude viník hradit všechny vzniklé škody. Termín: do konce května 2012.

2) Betonové žlaby budou opraveny, prasklé žlabnice vyměněny, budou dobetonovány praskliny a v místě u Horvátů bude vyspravena díra za žlabem. Termín: do konce června 2012.

3) Budou doplněny dvě světla veřejného osvětlení u Horvátů a u Piksů. Termín: do konce května 2012.

4) U obecní studny bude doplněn ostnatý drát u plotu. Zastupitelstvo žádá rodiče, aby nedovolili svým dětem lézt přes plot do vnitřního prostoru přístřešku studny.

5) Z veřejného prostranství u retenční nádrže budou odstraněny složené balíky slámy pana Vondráčka. Termín: do jednoho týdne.

6) Kontejnery na separovaný odpad budou přemístěny na druhou strany komunikace z důvodu podmáčení terénu. Termín: do konce května 2012.

7) Betonový sloup NN u Pitrmanů bude přemístěn cca o 5 metrů do strany, aby bylo možné rozšířit místní komunikaci. Zajistí: Kapras, termín: do konce roku 2012.

8) Provede se oprava obrubníku u kapličky. Termín: do konce května 2012.

9) Občané byli informováni o variantě případného zrušení retenční nádrže v souvislosti s výstavbou odvodňovacího kolektoru středem obce. O konečném rozhodnutí budou jednat zastupitelé obce a to po seznámení s projektovou dokumentací za přítomnosti projektanta. Investorem stavby je správce toku Lesy ČR, s.p., a stavět se má ještě letos. HLA PRO 7

V úvodu jednání v Němčovicích byl schválen další program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2-2/2012

Nesplněno: 4, 9-9/2011

2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 236/2 o výměře 974 m2 (orná půda) za pozemky ve vlastnictví pana V.K. parc. č. 237/5 o výměře 610 m2 (zahrada) a parc. č. 344 o výměře 2831 m2 (orná půda), všechny pozemky jsou v katastrálním území Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 7

3/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2011:
Výdaje celkem: ………………………………..57.291,–
Kč Příjmy celkem: …………………………………57.450,–
Kč Počet připojených osob …………………….. 88
Počet provozoven …………………………….. 2
Pohledávky ……………………………………. 0
Závazky ……………………………………….. 0

Výsledek hospodaření …………………… 159,–

Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2011 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 5.633,– (5.474,– 2010, 159,– 2011 Kč). HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2012 výši paušálu stočného podle výsledku skutečných provozních nákladů KČOV v roce 2011 na částku 650,– Kč za jednu osobu.
Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2012:
Výdaje celkem: …………………………… 60.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………..……… 60.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané s příjmy paušálu stočného. Zvýšení počtu připojení v roce 2012 se předpokládá o 8 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla Zhotovení podlahy a vyzdění štítů v III.NP v čp. 16, stavební firmě Montyfaj s.r.o., za částku 330.000,– Kč vč. DPH, která je částečně kryta schválenou dotací z programu Podpora a stabilizace venkova Plzeňského kraje ve výši 230.000,– Kč. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2011 a s úhradou registračního poplatku ve výši 288,– Kč. Termín pro podání přihlášky je do 30.4.2012. HLA PRO 7

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o společné spolupráci, odpovědnosti, podpoře a financování projektu Lávka přes Berounku mezi obcemi Němčovice, Dobříč a Kaceřov, dle vypracované projektové dokumentace. Obec Němčovice bude hlavním žadatelem o dotaci, stavebníkem a vlastníkem nově vybudované lávky. Po uplynutí povinné lhůty pro její vlastnictví, bude uzavřena mezi výše specifikovanými obcemi převodní smlouva tak, aby každá obec se stala třetinovým vlastníkem lávky, přičemž se budou následně stejným dílem podílet na její údržbě a opravách. Starosta se pověřuje podpisem této dohody. HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Dobříč na spolufinancování projektu v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2012“ ve výši 50.000,– Kč, kterou obec Němčovice použije k úhradě podílu dotace Mikroregionu Radnicko, která byla poskytnuta na vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce letos nebude vyhlašovat další ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Na příští rok bude připravena nová soutěž. HLA PRO 5, ZDRŽ 1, PROTI 1

8/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 7

8/2) Starosta upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk.

9) Různé:
9/1) V souladu se schválenými pravidly pro poskytování účelové dotace v oblasti ochrany ovzduší, z rozpočtu obce usnesením č. 6-6/2008 ze dne 29. května 2008 (dále jen „pravidla“), podal žádost pan Stanislav Kapras, bytem Němčovice čp. 46 o poskytnutí dotace na stavbu třísložkového komínového tělesa. Žádost doložil uhrazeným účtem ve výši 18 973 Kč za stavbu komínu a kopií zprávy o provedení kontroly spalinové cesty odborně způsobilou osobou s výsledkem bez závad. Podle čl. 3 pravidel, činí výše dotace 30% celkových nákladů, tj. 5 692 Kč. Protože žadatel splnil všechny požadované náležitosti stanovené v pravidlech, přiznává se žadateli výše uvedená částka. Dotace bude vyplacena po podpisu smlouvy se žadatelem. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

9/2) Starosta informoval přítomné o připravovaných akcích v obci, o úpravě povrchu hřiště ve Višňovce specializovanou firmou, o přípravě montážních prací v Útulku pro psy, atd.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. května 2012, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 27.4. 2012

Komentáře