Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2012
dne 15. března 2012 v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, X veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras)
Omluveni: ing. Horvát
Hosté:

Program:
1) Kontrola minulých usnesení
2) Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost 2012
3) Smlouva o kontokorentním úvěru 2012
4) Smlouva o technické podpoře spol. Triada
5) Smlouva o poskytování regionálních služeb – knihovna
6) Žádost o finanční podporu CZP
7) Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce
8) Žádost o dotaci z programu PK Rozvoj vodovodů a kanalizací
9) Pronájem obecního pozemku
10) Různé: školení řidičů, Ukliďme svět

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7, 8, 9/1, 9/2-1/2012 5-9/2011

Nesplněno: 4, 9-9/2011

2) Zastupitelstvo se seznámilo s textem dopisu Jaroslava Bauera, náměstka hejtmana pro dopravu PK o zajištění finančních prostředků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Předložený písemný dodatek č. 1/2012 smlouvy o úhradě příspěvku na rok 2012 ve výši 2.380,– Kč zastupitelstvo obce schvaluje. Starosta pověřuje jeho podpisem, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 31.10.2012. HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 0843454369-12 do výše 200 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Licenční smlouvy o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS, lic. číslo 96036 a Smlouvy o technické podpoře pro uživatele nesíťových instalací IS MUNIS a dalších produktů spol. Triada. Starosta se pověřuje jejich podpisem. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování regionálních služeb mezi Městskou knihovnou v Rokycanech a Obcí Němčovice pro knihovnu místní. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

6) Byla projednána žádost Centra zdravotně postižených v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti AKTIV 95 Opava s.r.o., o udělení souhlasu k použití obecního znaku k výrobě předmětů BUTTON. Po diskuzi bylo rozhodnuto tento souhlas neudělit. LA PRO 4, ZDRŽ 2

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové dotace pro oblast ochrany vod, z programu PK Rozvoj vodovodů a kanalizací a to ve výši 2051 tis. Kč na akci Němčovice – kanalizace, západní část, stoky A, A1, A1a, A1b, A2. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 6

9) Starosta požádal o pronájem části obecního pozemku pč. 417/1 o výměře 50 m2, v prostoru před Hasičským domem, v kat. území Němčovice na den 31.3.2012. Zastupitelstvo obce pronájem schvaluje za částku 100,– Kč. HLA PRO 5, ZDRŽ 1

10) Různé:

10/1) V sobotu, 14.4.2012 se od 8 hodin v zasedací místnosti Hasičského domu uskuteční pravidelné školení řidičů z povolání. Účast všech hasičů-řidičů nutná. Náklady spojené se školením řidičů JPO hradí obec.

10/2) V sobotu, 21. dubna se koná už po šesté v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word. Začátek úklidu odpadků spojený s vycházkou do přírody je pro naše občany ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. dubna 2012

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 16.3. 2012

Komentáře