Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2012
dne 26. ledna 2012 v místní restauraci
Začátek: 19,02 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 3 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras)
Omluveni: ing. Horvát
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Hospodaření obce za rok 2011 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2012
5) Schválení žádostí o dotace
6) Schválení smlouvy s fa Asseco Solutions
7) Schválení smlouvy s Úřadem práce
8) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
9) Němčovický masopust 2012 a Dětský maškarní karneval

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1/1, 6/1/2, 6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11/2, 11/3-12/2011 4, 5-8/2011 6-8/2011 se slučuje do 9-9/2011
Nesplněno: 4, 5, 9-9/2011

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2011 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.166,9 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.320,6 Kč
rozdíl: schodek hospodaření – 153,7 Kč převod z roku 2010 + 243,9 Kč HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 22.12.2011, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2011, ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 7.1. a ukončena 15.1.2012. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):

závazky – 526,0
pohledávky 108,5
pokladna 0
zákl. běžné účty 90,1
software 105,1
movitý majetek 11.239,2
DDHM 1.614,1
stavby 21.526,5
pozemky 2.333,7
poř.majetku 114,0
celkem majetek 37.222,9

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč

2002 3.530,2
2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1
2007 18.639,6
2008 19.132,8
2009 32.194,4
2010 36.718,5
2011 37.222,9

HLA PRO 6

4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2012 (podrobný rozpis v příloze): celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.449,1 Kč celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.449,1 Kč HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2012 z rozpočtu PK ve výši 375 tis. Kč na rekonstrukci kulturního zařízení čp. 16. HLA PRO 5 PROTI 1

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu OKHE pro rok 2012 z rozpočtu PK ve výši 120 tis. Kč na zastřešení prostoru pro obsluhu psů v útulku. HLA PRO 6

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012 ve výši 550 tis. Kč na vestavbu 1 BJ v čp. 16. HLA PRO 6

5/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu OŠMS Bezpečné branky pro rok 2012 z rozpočtu PK ve výši 80 tis. Kč na nákup branek pro víceúčelové hřiště. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce po seznámení s textem nové Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře IS FENIX se zhotovitelem, společností Asseco Solutions, a.s., po diskuzi rozhodlo, že nesouhlasí s jejím uzavřením, neboť její obsah neodpovídá dohodnutým podmínkám a neodpovídá požadavkům naší obce s ohledem na finanční nároky této společností. Starosta se pověřuje oznámením tohoto usnesení firmě. HLA PRO 0 PROTI 6

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby a starostu pověřuje jejím podpisem a další organizací práce s vykonavateli VS. HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce se připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude již po deváté vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 6

9/1) V sobotu 25. února pořádá obec Němčovický masopust 2012 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8.000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 6

9/2) V neděli 26. února pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v klubovně Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže, promítání, slosovatelné vstupenky a občerstvení. Vstup v maskách.
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 23. února 2012

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 27.1. 2012

Komentáře