Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2011
dne 22. prosince 2011 v místní restauraci
Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 7 členů ZO, 9 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, Kapras, Spal Fr.)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Jmenování inventarizační komise
3) Závěrka hospodaření za rok 2011
4) Rozpočtové provizorium, rozpočtová změna č. 3
5) Smlouva o dílo s ČR HZSPK
6) Dotace z programu podpory a) rozvoje cest. ruchu, b) cykloturistiky, c) Bezpečný kraj
7) Žádost o dotaci MMR, Dodatek č. 8
8) Změna obecních a katastrálních hranic
9) Pronájem bytu v čp. 37
10) Úhrada faktury na zemní práce
11) Různé – Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1)
Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 6, 7, 10/1, 10/2, 10/3-9/2011

Nesplněno: 4, 5, 8, 9-9/2011 4, 5, 6-8/2011 5-11/2009 se zrušuje

2) Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2011 ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2011
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2012
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2012 do 26.1.2012 HLA PRO 7

4/1) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2011, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2012 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2012. HLA PRO 7

4/2) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2011. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2011, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 3 schvaluje. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s ČR – Hasičským záchranným sborem PK na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů a jejich součástí, která se sjednává na dobu určitou a to do 31.12.2012. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 7

6/1/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace na pořízení překážek pro hasičský sport ve výši 80 000 Kč z programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu, resp. školství, tělovýchovy a sportu PK. HLA PRO 7

6/1/2) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup (pořízení) překážek pro hasičský sport u specializované firmy na výrobu tohoto zařízení, společnosti Knězek s.r.o., Palkovice, v celkové výši 112 080 Kč. Konkrétně se jedná o domeček, kladinu a bariéru. Starosta se pověřuje zajištěním tohoto nákupu nejpozději do 31.12.2011. HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 100 000 Kč z rozpočtu obce na spolufinancování projektu z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2011 s Mikroregionem Radnicko. Ten již uzavřel smlouvu na vypracování projektové dokumentace k ÚŘ a SP na stavbu objektu – lávky přes řeku Berounku, s firmou Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., z Brna ve výši 250 000 Kč. Úhrada projektu bude hrazena ze schválené dotace PK ve výši 150 000 Kč, o zbývajících 100 000 Kč se po dohodě podělí naše obec s obcí Dobříč, každá jednou polovinou, (50 000 Kč). HLA PRO 7

6/3/1) Zastupitelstvo obce bere po konzultaci s PČR zpět žádost o dotaci v rámci projektu „Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality“ s názvem Čtyři kola bezpečného venkova. Starosta se pověřuje vyřízením této záležitosti. HLA PRO 7

6/3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci projektu „Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality“ ve výši 407 000 Kč, na pořízení stacionárních a mobilních kamer do pilotního projektu pro oblast Břaska a Radnicka. Tuto dotaci bude obec povinna kofinancovat 10-20%, dle konečného rozhodnutí schvalovací komise. Po osazení kamer dojde k jejich připojení na PCO na PČR v Radnicích. Postupně budou uvedeny do provozu další kamery ve všech obcích MR. HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci za vítězství v soutěži Vesnice roku 2011 do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2012 – dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku – modrá stuha ve výši 600 000 Kč. Žádost musí být doručena MMR nejpozději do 17. února 2012. HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu s firmou Lidrone, spol. s r.o., Plzeň, na rok 2012. HLA PRO 7

8/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby pozemky pč. 420/4, 693/11 a 79/39 v kat. území Kamenec u Radnic ve vlastnictví obce, byly převedeny do katastrálního území Němčovice. HLA PRO 7

8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální a obecní hranice mezi katastrálními územími Němčovice a Kamenec u Radnic. Nová hranice těchto katastrálních území bude vymezena takto: Na straně katastrálního území Kamenec u Radnic bude nová hranice tvořena jižními a západními stranami pozemků pč. 420/6, 693/1, 79/26 a 79/38 a na straně katastrálního území Němčovice bude tvořena nová hranice severní a východní stranou pozemků pč. 420/4, 693/11, 79/39 a 79/36. Pozemky, které budou začleněny do katastrálního území Němčovice jsou pč. 420/4, 693/11, 79/39, 167, 79/35, 79/36 a stpč. 146. Všechny tyto pozemky o celkové výměře 2537 m2 se dosud nacházejí v kat. území Kamenec u Radnic. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby podal návrh Katastrálnímu úřad pro Plzeňský kraj, KP Rokycany o zahájení řízení o změně katastrálních a obecních hranic dle tohoto usnesení. HLA PRO 7

9) Starosta seznámil přítomné s písemnou žádostí o přidělení bytu. Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 4 v II. patře domu čp. 37 paní Mgr. Jitce Střelečkové. Starosta je pověřen podpisem nájemní smlouvy. HLA PRO 7

10) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 65 250 Kč ze dne 22.11.2011 za provedené výkopové a terénní práce ve Višňovce a okolí M. Semkoviče z Plzně. HLA PRO 7

11) Různé:
11/1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o škodní události, která vznikla v bytě pana P. Svobody, kde došlo k prasknutí hlavního uzávěru vody a následně k vytopení bytu č. 4 a 5. Voda poškodila malbu a podlahové krytiny. Událost byla nahlášena pojišťovně, která škodu obci uhradí. Závada byla neprodleně odstraněna, byty byly vysušeny, nově vymalovány a položeny nové koberce a lina. Předběžně byla škoda odhadnuta na 40 000 Kč.

11/2) Starosta podal informaci o konání akce nazvané Vánoce v útulku, která se koná 23. prosince od 8 do 18 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.

11/3) V sobotu, na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj s doprovodnou hudbou. Začne přesně v 0,30 hodin.

***************
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2012.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. ledna 2012
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 23.12. 2011

Komentáře