Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, Kapras,)
Omluveni: Spal Fr.
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Smlouva se společností Ekolamp
3) Výstavba kanalizační stoky v k.ú. Kamenec
4) Problematika příčných žlabů v komunikaci v Olešné
5) Nákup nového účetního programu
6) Dopis ing. P. Moulise
7) Informace o dotaci na hasičské překážky
8) Informace o lávce pro pěší
9) Informace o instalaci optického kabelu Ne-NET
10) Různé – Mikulášská nadílka, Pouštění balonků, výroční schůze SDH Němčovice

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Starosta informoval přítomné o posunutí zasedání zastupitelstva obce o jeden týden později, na základě žádosti dvou zastupitelů. Informace o konání veřejného zasedání ZO byla řádně zveřejněna v zákonem stanovené lhůtě. Průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 1, 7/1, 7/2-8/2011 5, 6/1, 6/2-6/2011 6-7/2011 se slučuje do 6-8/2011 7/2-5/2011 se slučuje do 4-8/2011
Nesplněno: 4, 5, 6-8/2011 5-11/2009

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp s.r.o., a pověřuje starostu jejím podpisem. Zastupitelstvo obce se však ohrazuje proti dikci průvodního dopisu, kterým je nová smlouva doprovázena a to, že pokud novou smlouvu obec nepodepíše, bude mu stávající smlouva vypovězena. Po spolupráci obce, která započala v březnu roku 2006 s touto společností, to nesvědčí o pozitivním přístupu tohoto monopolního systému ke svým partnerům. HLA PRO 6

3) Starosta informoval přítomné o stavu žádosti obce Němčovice, kterou adresovala sousední obci Kamenec o finanční příspěvek na PD kanalizační stoky „D“ v kat. území Němčovice. Dosud nebyla obci zaslána žádná odpověď.

4) Na základě žádosti zastupitele ing. Horváta byl zařazen na jednání ZO bod, který se týká problematiky příčných žlabů v komunikaci v Olešné. Zastupitel pan Horvát shrnul historii žlabů, rychlostí jízdy projíždějících aut, jejich funkčností ohledně odvodu vody, přijatelné řešení však dosud nebylo nalezeno. Zastupitelstvo obce se usneslo na tom, že tento bod bude přeřazen na jaro příštího roku a jednání bude svoláno za přítomnosti místních občanů přímo do Olešné. HLA PRO 6

5) Na základě usnesení ZO č. 7/2-8/2011 ze dne 13.10.2011 byl na jednání ZO zařazen bod, který se týká předložení konečného návrhu řešení na nákup nového účetního programu (Triada) nebo provedení upgrade programu stávajícího (Fenix). Zastupitelka paní Vašková konstatovala, že v současné době nemá absolutně čas přecházet nyní na nový účetní program. Upgrade programu Fenix bude proto objednán neprodleně, zajistí paní Vašková. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s touto firmou a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

6) Starosta přečetl dopis ing. Pavla Moulise, který jej zaslal dne 21.10.2011 a adresoval jej zastupitelům obce Němčovice. V dopise vyzývá obec k úhradě dlužné částky – sjednané odměny za vyřízení a administraci projektu rekonstrukce lesní cesty, kterou v období 2009-2010 s úspěchem vyřídil. Po projednání a diskuzi zastupitelů bylo přijato usnesení: Starosta se pověřuje odesláním dopisu, jehož obsahem bude odmítnutí požadavku pisatele a to jak jeho nároků, tak výše odměny. Obec nebude žádné faktury za neobjednané služby proplácet a odkazuje pisatele, pokud bude i nadále přesvědčen o existenci svých nároků, aby se s nimi obrátil na soud. HLA PRO 6

7) Starosta informoval přítomné o průběhu žádosti obce o dotaci v rámci programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2011. Obec, jako příjemce dotace prohlašuje, že bude schválenou dotaci čerpat jako dotaci investiční. HLA PRO 6

8) Starosta informoval přítomné o dokončení studie Lávky pro pěší přes Berounku a připravované zadání Smlouvy o dílo na vypracování PD k územnímu a stavebnímu řízení s firmou SHP s.r.o.

9) Na základě usnesení ZO č. 6-8/2011 ze dne 13.10.2011 byl na jednání ZO zařazen bod, který se týkal instalace optického kabelu Ne-NET. Po jednání s firmou SITEL, spol. s r.o., bude předložena obci cenová nabídka s možností realizace akce na jaře 2012.

10) Různé:

10/1) V neděli, 4. prosince přijede do Němčovic Mikuláš s čertem a andělem a bude od 16 hodin nadílet dětem v klubovně Hasičského domu.

10/2) V pátek, 9. prosince se zúčastníme počtvrté předvánoční akce vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi. Začátek je naplánován na tři čtvrtě na tři odpoledne, balónky obdrží děti zdarma, připraveny je doprovodná soutěž. Balónky budou vypuštěny na pokyn rádia Impuls v 15,15 hodin. Více informací na www.ceskyjezisek.cz

10/3) V sobotu, 10. prosince se v němčovické hospodě od 19 hodin bude konat výroční valná hromada SDH Němčovice.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 4, 5, 6, 7
**** HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. prosince 2011
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 25.11. 2011

Komentáře