Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Nová, Piksová, Liška)
Omluven: Vašková
Hosté: – –

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody obecního majetku
3) Záměr a nabídka prodeje stavebních pozemků
4) Informace o hospodaření obce
5) Studna v Olešné
6) Úklidové a údržbářské práce v obci
7) Různé:
– akce pro děti(ZOO Plzeň)
– ukončení zákazu rozdělávání ohňů
– dotace obci na ekologické projekty
– přihláška do programu Obnova venkova ČR

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 6.

1) Splněná usnesení ZO:
– 7/1 -2/2003
– 3/1, 9/2, 9/3, 9/7 –6/2003
– 1 –7/2003
– 2/1, 3, 4, 5, 7, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/9-8/2003
– 1, 2, 4, 5-9/2003

Nesplněno:
– 6, 7/6 –2/2003 trvá
– 3/3 – 5/2003 trvá
– 4, 9/5, 9/6– 6/2003 trvá
– 2/2, 6, 8, 9/1-8/2003 trvá

2/1) Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty na směnu pozemků na základě schváleného záměru ZO 8-8/2003: ppč. PK 1237 o výměře 3961 m2 ve vlastnictví obce v k.ú. Olešná, za pozemek stpč. 41 o výměře 626 m2 ve vlastnictví Kladrubské a.s. v k.ú. Olešná. Starosta je pověřen podpisem směnné smlouvy, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce října 2003. HLA PRO 6

2/2) Na vyhlášený záměr prodeje pozemku ppč. 417/18 v k.ú. Němčovice o výměře 117 m2 s břemenem průchodu obecní kanalizace, se písemně přihlásili jediní zájemci a to manželé Nových za cenu 5.340,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce září 2003. HLA PRO 6

2/3) Na vyhlášený záměr prodeje pozemku ppč. 417/19 v k.ú. Němčovice o výměře 71 m2 s břemenem průchodu obecní kanalizace, se písemně přihlásila jediná zájemkyně a to paní Straková za cenu 4.420,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce září 2003. HLA PRO 6

2/4) Starosta podal návrh na nákup pozemků v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 177/4 o výměře 586 m2 a a část pozemku pč. 205 o výměře 99 m2, za smluvní cenu 13.700,– Kč od V.Tobrmanové a V.Mrvíka z Kraslic. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce června 2003.
HLA PRO 6

3) Obec nabízí k prodeji 2 nově vytvořené stavební parcely pro stavbu rodinných domů ppč. 18/11 o výměře 1.094 m2 a 18/12 o výměře 975 m2 v katastrálním území Němčovice. Na pozemky bylo vydáno platné územní rozhodnutí na stavbu RD, elekt.+kanalizace na hranicích pozemků. Podmínkou prodeje je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s úhradou plné kupní ceny a převodem do vlastnictví stavebníka až ke dni kolaudace RD. Na stanovení kupní ceny stavební parcely za 1m2 byly podány dva návrhy:

p.Ferschmann – 50,– Kč/1m2 + náklady na inž. sítě HLA PRO 3

p.Piksová –100,– Kč/1m2 včetně nákladů na inž. sítě HLA PRO 3

Další návrh: 100,– Kč/1m2, s tím, že starosta je pověřen vyjednávat o případném snížení ceny se zájemci, přičemž konečnou cenu schválí na návrh starosty ZO.
HLA PRO 5, PROTI 1

Nabízená cena stavebních pozemků k prodeji je:
pozemek pč.18/11 – 109.400,– Kč, pozemek pč.18/12 – 97.500,– Kč

4/1) Starosta informoval zastupitelstvo o hospodaření obce a probíhající inventarizaci majetku. Inventarizace nebyla dosud dokončena, jsou problémy s oceňováním některých pozemků (digitalizace pozemků v obci Němčovice), termín dokončení je stanoven do konce září 2003, přičemž výsledky budou předloženy ZO na 11. jednání zastupitelstva obce.
Zajistí: Liška, Vašková

4/2) Rovněž dosud nebyla dokončena oprava nesprávně vedeného účetnictví z roku 2002, v souladu s výsledky auditu, s návazností na účetnictví roku 2003. Zajistí Vašková, konečný termín dokončení je stanoven do 15. října 2003.

4/3) Informace o hospodaření obce: Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, navýšení rozpočtových kapitol je prováděno podle situace a potřeb obce, faktury jsou propláceny v termínech, dluhová služba obce je nulová, konstatuje se opožděné a nedostatečné plnění příjmové části obecního rozpočtu v kapitolách daně z příjmů právnických osob a DPH od FÚ. Stav k dnešnímu dni je v pokladně 10 tis.Kč, na BÚ v ČS 55,5 tis. Kč, v KB 1.489 tis. Kč.
4/4) Příprava rozpočtu obce na rok 2004, první návrh bude projednán na 12. jednání ZO, zajistí Ferschmann, Liška, Vašková.

5) Studna v Olešné: Starosta informoval přítomné o stavu prací na zajištění pitné vody pro obec Olešná. Byly provedeny dva odběry vody OHS, které měly dobré výsledky, studna byla vyčištěna firmou z Kladna, byl vykoupen pozemek do vlastnictví obce, nyní probíhají stavební práce na nadzemní části a úpravě vodohospodářských poměrů v jejím okolí, přípravné práce na připojení elektrického čerpadla, prováděn 18 m výkop pro položení kabelů. Po dokončení těchto prací bude nadzemní část zastřešena a osvětlena, následovat bude opětné vyčištění studny a další odběr vzorku vody. V okolí studny bude vyhlášeno pásmo hygienické ochrany vodního zdroje, ve kterém bude zakázáno provádět jakoukoliv rušivou činnost, která by mohla zdroj vody ohrozit a znečistit. Předpokládané celkové náklady na tuto akci jsou 103.000,– Kč. Z druhé obecní studny bude odstraněno obecní čerpadlo a elektroměr převeden u ZČE na manžele Holotovi. HLA PRO 6

6) Starosta informoval přítomné stavu úklidových a údržbových prací v obou obcích, obec zaměstnává v současnosti až do konce listopadu 8 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce, který obci vyplacené mzdy refunduje. Průběžně probíhají úklidové práce v obou obcích, sečení obecních pozemků, barvení zábradlí, svodidel a plotů, vyřezávání keřových porostů a plevelů atd.

Různé:
7/1) Dne 31. srpna na závěr prázdnin uspořádala a zaplatila obec autobusový zájezd, včetně vstupného, pro děti do plzeňské ZOO a Dinoparku, kterého se zúčastnilo 29 dětí a 19 dospělých.

7/2) Starosta informoval přítomné o odvolání zákazu rozdělávání ohňů ve volné krajině, které vydal Krajský úřad PK z důvodu velkého sucha a nedostatku vody.

7/3) Starosta informoval o dotaci ve výši 160 tis. Kč, kterou obec obdrží od kraje na ekologické projekty, v tomto případě na zpracování projektové dokumentace na stavbu KČOV v Němčovicích, zároveň je již připraven a zpracován investiční záměr této akce, který bude podán na Státní fond životního prostředí. Stavba má celkový rozpočet 3.300 tis. Kč, přičemž příští rok by se mělo již prostavět 1.800 tis. Kč. Dokončení stavby je plánováno v 1/IV 2006. Zároveň bude podána žádost Meliorační správě o zařazení do plánu údržby vodoteče u KČOV.

7/4) Starosta požádal zastupitelstvo o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova ČR pro rok 2004 na MMR ČR na stavbu nové hasičské zbrojnice, garáží a přístavbu kanceláře obecního úřadu .
Zajistí: Ferschmann, dr. Pašek, ing. Jaroš HLA PRO 6

7/5) Starosta informoval přítomné o žádosti ZČE, kterou žádá o informování občanů o povinnosti odstraňovat větve zasahující do el.vedení v termínu do 31.3.2004.

7/6) Starosta informoval o stížnosti starších občanů na špatnou informovanost od obecního úřadu. K tomu starosta uvedl, že všechny informace OÚ jsou průběžně vyvěšovány a pravidelně obměňovány na třech úředních deskách: u OÚ, naproti pomníku a v Olešné vedle barevných kontejnerů. Některé důležité informace jsou vyvěšovány také na dveřích místní restaurace. Všichni občané, kteří předali OÚ číslo svého mobilního telefonu, dostávají informace formou SMS zpráv. Protože již byla dokončena i oprava obecního rozhlasu, bude možné některé zprávy oznamovat touto formou. Od ledna 2004 se připravuje pravidelná rozhlasová relace obecního rozhlasu s pevně stanovenou vysílací dobou. Přes všechny tyto možnosti starosta upozorňuje občany na skutečnost, že technicky lze úplné informace OÚ zveřejnit jen na úředních deskách úřadu a občanům nezbývá, než jejich průběžná a pravidelná kontrola.

Usnesení zastupitelstva obce 10/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– Uzavření směnné smlouvy podle čl. 2/1
– Uzavření KS podle čl. 2/2 a 2/3
– Uzavření KS podle čl. 2/4
– Nabídku prodeje stavebních parcel podle čl. 3
– Schvaluje rozpočet na akci Studna v Olešné

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření obce

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s postupem dokončení inventarizace a účetnictví za rok 2002
– se žádostí o dotaci na Státní fond životního prostředí
– se žádostí o dotaci v rámci Programu obnovy venkova ČR pro rok 2004
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 4. října 2003.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Liška Vladimír v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře