Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2016
dne 24. března 2016  v místní restauraci

Začátek:    19,06 hod.

Přítomni:  7 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, Mgr. Střelečková, S. Kapras)
Omluveni:
Hosté:
     veřejnost 3

 Program:

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
  3. Účetní závěrka provozu KČOV
  4. Stanovení paušálu stočného 2016
  5. Pronájem bytu
  6. Žádost o prodej pozemku pč. 1450 v Olešné
  7. Přihláška do soutěže Vesnice roku 2016
  8. Ukliďme svět, Stavba NS Olešenský potok
  9. Návrh dohody o narovnání – vyjádření žalované
  10. Různé – Němčovické vepřobraní, CITO Nemcovice 2016

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2-2/2016, 14/1-1/2016
Nesplněno:  5/4-2/2016         7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010830/01 Němčovice p.č. 221/2,3 kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 434, 221/1, 238/5, 238/3 a 435/3, v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je 221 bm a je vymezen GP a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 10 000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

3) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2015:

Výdaje celkem: …………………………….………139 230,80 Kč
Příjmy celkem: …………………………………..…  77  000,– Kč
Počet připojených osob …………………………..  110
Počet provozoven ……………………………………..    2
Pohledávky ………………………………………..….        0
Závazky …………………………………………………..       0
Výsledek hospodaření ………………………… – 62 230,80 Kč

Ztráta z roku 2015 byla uhrazena částečně z rezervního fondu ve výši  56.985,– , stav na tomto účtu je – 5.245,– kč a schodek bude sanován v roce 2016 budoucími příjmy.

4) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2016 paušální výši poplatku v částce 700,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2016:                                                                       Výdaje celkem:  ……………………………    90.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………..………    90.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané, větší výdaje v roce 2016 se neplánují. Zvýšení počtu připojení v roce 2016 se předpokládá o 10 osob. Čistírna odpadních vod má nově prodloužené povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2026.  HLA PRO 7

5)  Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu bytu v II.NP v čp. 37 0+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice do 30. dubna 2015. HLA PRO 7

6)  Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr prodeje pozemku pč. 1450 o výměře 232 m2, vedeného jako neplodná půda v katastrálním území Olešná u Radnic. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice do 30. dubna 2015.  HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2016 a s úhradou registračního poplatku ve výši 320,– Kč. Termín pro podání přihlášky je do 30.4.2016. HLA PRO 7

8/1)  V sobotu, 16. dubna se koná už po desáté v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word úklid odpadků spojený s vycházkou do přírody. Start je ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné. Pytle, rukavice a odvoz odpadků na SD zajištěno. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

8/2) V sobotu, 23. dubna se bude konat další ročník CITO Němčovice 2016 – jarního úklidu přírodního parku Horní Berounka a přírody v okolí. Bude také zaměřen na přípravu trasy naučné stezky Olešenský potok a drobné úpravy v jeho okolí. Začátek v 9,45 hodin na zastávce autobusu v Olešné.

9) Návrh dohody o narovnání – vyjádření žalované, starosta přečetl odpověď od předsedy představenstva společnosti Primagra a.s., ing. Jiřího Maška. Na dohodu nebudou přistupovat.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. dubna 2016

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno:  25.3. 2016

 

Komentáře