Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2016 dne 28. ledna 2016 v místní restauraci

Začátek: 19,02 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras,
Mgr. Střelečková)
Omluveni:
Hosté: veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2015 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Rozpočet obce na rok 2016
5) Schválení žádostí o dotace
6) Žádost na ÚP o 10 pracovních míst na VPP
7) Nájemní smlouvy – na byt v čp. 37 a na pozemek u hřbitova
8) Smlouva o zřízení věcného břemene
9) Kontokorentní úvěr na rok 2016
10) Zadání nové ÚPD obce
11) Uzavření SoD a proplacení faktury
12) Informace starosty o jednání o omezení vodní eroze v k.ú. Olešná
13) Příspěvky na činnost
14) Různé: Vlajka pro Tibet, Němčovický masopust 2016, Dětský karneval

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3-10/2015 7/3-9/2015 7/6-5/2014
Nesplněno: 7-8/2015 11/1-1/2014 (optika)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2015 s těmito výsledky:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.078,2 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.056,3 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 93,8 Kč
převod z roku 2014 + 71,8 Kč
HLA PRO 7

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 16.12.2015, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2015, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 3.1. a ukončena 15.1.2016. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky -301,6; pohledávky 57,0; pokladna 58,8; zákl. běžné účty 93,8; stavby 25,4; software 120,7; movitý majetek 14.449,2; DDHM 2.146,8; pozemky 2.361,8; umělecké předměty 200,0; poř.majetku 2.934,8
celkem majetek 47.833,1

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč
2002 – 3.530,2 2003 – 5.580,0
2004 – 9.647,7 2005 – 12.574,5
2006 – 16.727,1 2007 – 18.639,6
2008 – 19.132,8 2009 – 32.194,4
2010 – 36.718,5 2011 – 37.222,9
2012 – 41.437,3 2013 – 42.297,0
2014 – 45.981,5 2015 – 47.833,1
HLA PRO 7

4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2016 (podrobný rozpis v příloze): celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.777,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.777,0 Kč HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2016 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na výstavbu hřibitova v Němčovicích – 1. etapa. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2016 z rozpočtu PK ve výši 40 tis. Kč na pořízení a nákup výstroje a výzbroje pro požární sport – pro předškolní mládež – Soptíky. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury v PK pro rok 2016 ve výši 40 tis. Kč na Podporu tradiční lidové kultury – Staročeský podzimní jarmark 8. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce ze tří došlých písemných nabídek od zájemců na pronájem bytu 1+3 s přísl. I. kategorie o velikosti 94 m2 v I.NP v čp. 37 vybralo nového nájemce manž. Polanských z Radnic. Byt bude předán k užívání od 1.2.2016, nájem od 1.3. 2016, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. HLA PRO 6 ZDRŽ 1

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření (prodloužení) nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2020, na pozemek pč. 300/8 o výměře 8676 m2 mezi obcí Němčovice (nájemce) a JUDr. D.J. z Rokycan za roční nájemné ve výši 2000,- Kč Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-000514/VB/001 Němčovice čp.22, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 417/4 a 433/1, v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je vymezen GP a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 2200,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí kontokorentního úvěru k běžnému účtu obce do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s v období 25.3.2016 do 24.3.2017. HLA PRO 7

10/1) Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového územního plánu. Požadavkem na změnu ÚP byl vznik nového kat. operátu v katastrální území Olešná u Radnic v důsledku dokončení KoPÚ tak, aby návrhy na umístění suchého poldru a nutného rozsahu PEO zatravnění byly v souladu s ÚPD. Dalším důvodem je, že platnost stávajícího ÚP bude končit v roce 2020. Projednání změny ÚP, nebo nového ÚP trvá podle současné legislativy cca dva roky. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o pořízení nového ÚP. HLA PRO 7

10/2) Zastupitelstvo obce stanovuje pro jednání s pořizovatelem nového ÚP jako pověřeného zastupitele, starostu obce K. Ferschmanna. HLA PRO 7

11/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury ve výši 58 262 Kč firma Pavel Ferschmann, podle uzavřené SoD č. 5/2015. HLA PRO 7

11/2) Před hlasováním o tomto usnesení oznámil starosta a zastupitelka V. Ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2016 s firmou Pavel Ferschmann, zednické práce, IČO 67793363, jako zhotovitele stavebních prací v objektu čp. 22 v obci Němčovice. Celková úhrada za provedené dílo bude 197 593,– Kč, vč. 21 % DPH, s termínem realizace díla do 30. 4. 2016. Zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců na dokončené práce. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5 NEHL 2

12) Starosta obce informoval přítomné o společném jednání VÚMOP, SPÚ, MZe a zástupcem Agrofertu, v ve věci realizace společných zařízení v k. ú. Olešná u Radnic. Přečetl přítomným písemné vyjádření Pobočky Plzeň SPÚ podepsané ing. V Mazínem Ph.D., vedoucím pobočky, k nečinnosti pobočky a k postupu na omezení působení vodní eroze v daném území. Starosta upozornil zástupce akcionáře Kladrubské a.s., na užívání zemědělské půdy společností bez právního důvodu, neboť nebyla na pozemky ve vlastnictví obce uzavřena žádná nájemní (pachtovní), ani jiná smlouva. Dále na skutečnost, že obec trvá na zatravnění pozemků, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako TTP, pro omezení působení vodní eroze. Zástupce slíbil, že bude informovat předsedu představenstva vlastníka Kladrubské a.s., a že bude v této věci svoláno v nejbližší době jednání s obcí.

13) Byly projednány žádosti Rokycanské nemocnice, a.s., a Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku po 3.000,– Kč oběma organizacím. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 7

14) Různé:
14/1) Zastupitelstvo obce se po třinácté připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 7

14/2) V sobotu 20. února pořádá obec Němčovický masopust 2016 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8.000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. února 2016

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 29.1. 2016

Komentáře