Zápis z úvodního jednání

Z Á P I S
z úvodního jednání ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Olešná u Radnic (pro k.ú. Olešná u Radnic a část k.ú. Újezdu
u Svatého Kříže),
které se konalo dne 11. prosince 2008 v restauraci Němčovice

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rokycany (dále PÚ) svolal ve smyslu ust. § 7 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), úvodní jednání ve věci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešná u Radnic – pro k.ú. Olešná u Radnic a část k.ú. Újezdu u Svatého Kříže (dále jen KPÚ v k.ú. Olešná u Radnic).

Komplexní pozemkové úpravy (dále KPÚ) byly zahájeny z podnětu vlastníků pozemků v souladu s § 6 odst. 3 zákona. O provedení KPÚ požádali vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy. Dále z podnětu obce – vyřešení protierozních a protipovodňových opatřeních.

Zahájení řízení o KPÚ oznámil Pozemkový úřad Rokycany všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce PÚ Rokycany (29.5.-20.6. 2006) a na úřední desce Obecního úřadu v Němčovicích (29.5.-21.6. 2006). Dále v průběhu přípravných prací v r. 2008 pozemkový úřad zahájil KPÚ v části sousedního katastrálního území Újezd u Sv. Kříže, do kterého je rozšířen obvod KPÚ. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách 8.10.-23.10.2008. Účastníci řízení byli pozváni na úvodní jednání doporučeným dopisem na doručenku. Tato pozvánka na úvodní jednání byla vyvěšena formou veřejné vyhlášky a to na úřední desce pozemkového úřadu, na internetových stránkách www.upu.cz (úřední deska PÚ) a na úředních deskách OÚ Němčovice a OÚ Újezd u Sv. Kříže.
Úvodnímu jednání předcházelo objednání veškerých písemných a mapových podkladů u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany.

Vlastní průběh úvodního jednání vedl ředitel PÚ Ing. Jaroslav Cipra
– seznámil přítomné, že zpracovatelem KPÚ v k.ú. Olešná u Radnic je firma GEO Hrubý spol.s r.o, Plzeň
– představil zástupce firmy Ing. Zdeňka Hrubého a projektanty návrhu KPÚ Ing. Pavla Mergla a Ing. Hanu Šebkovou
– seznámil účastníky s přítomnými pracovníky PÚ Rokycany a se vznikem a činností PÚ
– informoval o důvodech provádění a o smyslu, účelu, formě a rozsahu KPÚ
– upřesnil, kdo je účastníkem řízení o KPÚ
– informoval o účelu sboru zástupců

Předal slovo Ing. Hrubému, který přítomné seznámil s platnou katastrální mapou pro k.ú. Olešná u R. a dále již provedenými etapami:
– zaměření skutečného stavu – jaro 2008. Zaměření skutečného stavu se porovnalo s platnou digitální katastrální mapou
– vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu – podzim 2008
– stanovením vnějšího a vnitřního obvodu KPÚ. Ve dnech 18. a 19.11. 2008 proběhlo zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Olešná u Radnic a části k.ú. Újezdu u Sv. Kříže pro účely KPÚ.

Ing. Cipra seznámil účastníky s jednotlivými etapami KPÚ, jak bude probíhat KPÚ a kdy budou vlastníci pozemků vyzváni k jednání:
– soupis a ocenění nároků vlastníků. Ocenění proběhne podle platných BPEJ. Odsouhlasení nárokových listů zašle vlastníkům pozemkový úřad Rokycany.
– zpracování plánu společných zařízení
Plán společných zařízení tvoří
→ opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky
→ protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění
→ vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry
→ opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy
Plán společných zařízení bude odsouhlaseno dotčenými orgány státní správy a sborem zástupců vlastníků a zastupitelstvem obce
– seznámil vlastníky s tím, že bude-li nutné vyčlenit nezbytnou výměru zemědělského půdního fondu na výstavby společných zařízení (tj. zejména polních cest a protierozních opatření), budou se vlastníci podílet určitým procentem na vyčlenění potřebné výměry v případě, že nebude dostatek pozemků ve vlastnictví státu a obce. Společná zařízení, zejm. sloužící ke zpřístupnění pozemků budou převedena do vlastnictví obce.
– zpracování návrhu KPÚ, projednávání umístění nového uspořádání s vlastníky
– kritéria přidělování nových pozemků (4% v ceně, 10 % ve výměře, 20 % ve vzdálenosti)
– závěrečné jednání se všemi účastníky jednání
– rozhodování PÚ při pozemkových úpravách
– rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy (1. rozhodnutí)
– vytyčení nových pozemků po schválení návrhu KPÚ – bude protokolárně předáno
– rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (2. rozhodnutí). Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k pozemkům dotčených KPÚ
– zápisem KPÚ do katastru nemovitostí bude obnoven katastrální operát
– veškeré náklady na KPÚ hradí stát
– po nabytí právní moci 1. rozhodnutí, omezeny převody v KN se souhlasem pozemkového úřadu

Volba sboru zástupců
Informoval přítomné účastníky o aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále BPEJ). Aktualizací se ověřují a upřesňují a tím i vymezují nové hranice rozdílných BPEJ. Zjišťují se údaje o BPEJ u pozemků, kde BPEJ nebyly dříve určeny. Důvodem pro aktualizaci je rovněž doplnění a upřesnění celostátní databáze. Aktualizaci BPEJ provedl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, pracoviště České Budějovice v součinnosti s PÚ Rokycany. Mapy aktualizovaných BPEJ byly vystaveny na OÚ Němčovice a PÚ Rokycany 6.11. do 12.12.2007 a jsou platné od 30.4.2008. Oceňování pozemků proběhne podle platných BPEJ. Bylo podrobně vysvětleno, co vyjadřují BPEJ. Ing. Nový vyzval přítomné vlastníky ke schválení tohoto oceňování. Oceňování BPEJ bylo schváleno 36 přítomnými vlastníky a 2 se zdrželi.
Před samotnou volbou sboru vystoupil starosta Obce Němčovice, který seznámil vlastníky se situací v k.ú. Olešná, s důvody, které vedly k provedení KPÚ.
V souladu s ustanovením § 5 odstavec 7, 8 a 9 zákona byla provedena volba sboru zástupců vlastníků, kterou vedl Ing. Nový:
Vysvětlil nejdříve poslání sboru zástupců vlastníků a postup při volbě sboru zástupců a náplň činnosti sboru zástupců vlastníků.
Počet členů sboru zástupců vlastníků byl stanoven na 9 členů, z toho 5 členů nevolených (dle §5 odst. 8 zákona). Nevolenými členy sboru zástupců vlastníků (dále jen sbor), jsou podle § 5 odst. 8 zákona Liblínský statek, s.r.o. – Johann Bernhard Huber, Libštejnské lesy, s.r.o. – JUDr. Josef Sinkule. Dále zástupce obcí Němčovice – starosta Karel Ferschmann a Újezdu u Sv. Kříže – místostarostka Alena Manková a ředitel PÚ Rokycany nebo jím pověřený pracovník. Sbor zástupců vlastníků má za úkol dle § 5 odst. 10 zákona spolupracovat při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzovat jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřovat se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a spolupracovat při realizaci schválených pozemkových úprav.
Seznámil přítomné s navrženými kandidáty do sboru, kteří kandidaturu přijali. Kandidátní listina s navrženými kandidáty byla vyvěšena po dobu konání úvodního jednání. Vyzval přítomné k navržení dalších kandidátů do sboru zástupců vlastníků. Nebyl navržen další kandidát.

Navrženi byli: počet hlasů
Bláha Jiří
Blažek Jiří
Hábr Václav
Chvojka Jiří
Kladrubská a.s.
Mašek Vladimír, Ing., CSc.
Pašek Michal Ing.

Při prezenci obdrželi přítomní vlastníci volební řád, volební řád byl schválen vlastníky, kteří obdrželi volební lístky následovně 35 vlastníků souhlasilo, 1 se zdržel a 1 nesouhlasil.

Pro volbu bylo vydáno 38 hlasovacích lístků.
Zpětně bylo přijato 38 hlasovacích lístků
Z toho platných 35 hlasovacích lístků

V 1. kole volby byli zvoleni 4 členové a 1 náhradník.

Do sboru zástupců vlastníků byli zvoleni:
Hábr Václav
Chvojka Jiří
Bláha Jiří
Kladrubská a.s.

Nadpoloviční většinu hlasů dále obdrželi (náhradník):
Mašek Vladimír, Ing., CSc.

Nadpoloviční většinu hlasů neobdrželi:
Pašek Michal Ing.
Blažek Jiří

Dále bylo přistoupeno k veřejné volbě 2. náhradníka. Nebyl navržen další kandidát. Vlastníci byli vyzváni k hlasování. Nadpoloviční většinu získal Ing. Michal Pašek.

Ing. Cipra vyzval přítomné k odsouhlasení měření vzdálenosti umisťování nových pozemků. Byl navržen střed obce, bude upřesněno na 1. jednání sboru zástupců.

Ing. Šebková oznámila, že je možné v průběhu KPÚ vyřešit spoluvlastnictví, dále vysvětlila zastupování vlastníka při řízení na základě plné moci a požádala vlastníky, aby včas oznamovali změny ve svém vlastnictví.

Veškeré podklady z volby sboru zástupců vlastníků jsou archivovány u PÚ Rokycany. Předseda sboru zástupců vlastníků bude zvolen na prvním zasedání sboru zástupců.
Diskuse:
Ing. Mergl vysvětlil účastníkům princip zhodnocení, scelení, umístění a zpřístupnění nových pozemků vlastníků.

Informace o komplexní pozemkové úpravě jsou dostupné na telefonních číslech a adresách:
Zpracovatel pozemkové úpravy
GEO Hrubý spol.s r.o., Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, tel. 377 237 577
Ing. Pavel Mergl, Pod Všemi svatými 4, 301 00 Plzeň

Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, Rokycany
Ing. Jaroslav Cipra – ředitel Pozemkového úřadu Rokycany, , tel.č. 371 519 340
Ing. František Nový – zástupce ředitele PÚ, tel.č. 371 519 342
Ing. Iva Fialová – referentka KPÚ, tel.č. 371 519 344

Výsledkem komplexní pozemkové úpravy bude nové uspořádání půdního fondu v příslušném katastrálním území, které mimo nově zpřístupněných a tím ekonomicky zhodnocených pozemků vlastníků sleduje další cíle. Jedná se zejména o půdoochranná opatření, ochranu vodních zdrojů, opatření na ochranu přírody a krajiny.

Zapsala: Fialová

Zápis byl přečten zvolenému sboru zástupců a všemi jeho členy odsouhlasen a podepsán.

Komentáře

Nezařazené